Kunskap och stöd om mobbning

Diskussionsfrågor

Här har vi samlat diskussionsfrågor som ni kan använda som underlag i kollegiet.

en vuxen kvinna och en pojke pratar med varandra

Pedagogers förhållningssätt

 • Hur talar vi om och till barn? Finns det tilltalssätt som är mindre bra?
 • Pratar vi ofta över barnens huvud?
 • Finns det uttryck som vi använder ofta och behöver konkretisera? Ta till exempel ett uttryck som ”Vi ser alla barn”. Vad betyder det?
 • Hur ser man alla barn? När kan man göra det?
 • En vid syn på hur barn bör vara förebygger risken för kränkande behandling. Har vi föreställningar om det ”normala barnet” på vår förskola? Kan vi öppna upp för att ifrågasätta de här föreställningarna?
 • Vilka i vår barngrupp får många respektive få frågor? Vilka får chans till samtal och uppmärksamhet?

Inflytande och demokrati

 • Utgå från målet att ni vill skapa positiva möten och god stämning i barngruppen. Brainstorma och försök komma på så många olika sätt som möjligt som ni kan använda för att nå dit. Vad har just vi för verktyg att jobba med?
 • Vad är en rättvis förskola? Vilka barn gynnas eller missgynnas i olika situationer?
 • Hur kan vi öka barnens inflytande? Kan de bestämma mer över sin vardag? Kan de påverka förskolans långsiktiga mål?
 • Vad är ett demokratiskt förhållningssätt? Hur realiserar vi det läroplanen säger om demokrati?
 • Vad vet ni om er likabehandlingsplan? Var finns den? Är den ett så kallat levande dokument? Känner föräldrarna till den? Kan ni förankra den ytterligare i er verksamhet, och i så fall hur?

Fysisk miljö på förskolan

 • Erbjuder vi en trygg miljö? Varför, varför inte? Vad kan vi göra annorlunda? Hur kan vi jobba med förändring av miljön om vi har begränsade resurser?
 • Får barnen chans att ta eget ansvar i vår miljö?
 • Finns det rum där många barn kan vistas efter olika behov?
 • Kan vi skapa miljöer som främjar barns känsla av inkludering, samhörighet och solidaritet? Hur kan miljön sända signaler som tar tillvara på samtliga barns individuella förmågor och kunskaper? Hur kan miljön synliggöra alla barn som kompetenta?
 • Hur kan vi se till att böckerna på vår förskola visar en mängd olika egenskaper, uttryck, åldrar, familjeformer, utseenden, etniciteter och funktionsförutsättningar som barnen kan identifiera sig med?

Lek, vänskap och empati

 • Hur kan vi se till att alla barn får tillgång till alla aktiviteter och lekar? Finns det något vi gör som bara passar vissa barn?
 • Var riktar vi blicken vid en konfliktsituation? Fokuserar vi på de aktuella barnen, på det som hänt, på framtiden eller på kontexten? Kanske en kombination av olika saker?
 • Hur mycket kunskap har vi om barngruppens lek? Vet vi om barnen leker, vad de leker och hur de leker? Hur kan vi ta reda på mer om barnens lek?
 • Finns det hierarkiska strukturer i vår barngrupp? Vad lär sig barnen vid hierarki? Vilken uppfattning får de av sig själva och andra? Är det något vi behöver jobba för att förändra?
 • Hur stimulerar vi empati mellan barnen? Kan vi ge alla barn möjlighet att känna att de tycker om andra och själva är omtyckta?