Övningar och material för förskolan

Tvärtom i sagornas värld

I den här övningen läser ni olika sagor eller serier, och aktivt byter kön eller lägger till andra attribut på karaktärerna för att utmana normer i berättelsen.

30 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

 • Träna på att synliggöra och ifrågasätta normer.

Material och förberedelser

Välj ut en bok eller saga för högläsning. Ett bra sätt att tydliggöra normer för genus och sexualitet är att arbeta med klassiska sagor i den här övningen. En variant är att byta kön på huvudrollsinnehavaren, en annan är att byta kön på alla karaktärer, eller en tredje att låta alla ha samma kön. Var uppmärksam på att det blir olika fokus beroende på vilken variant du väljer. Byter du bara kön på huvudrollsinnehavaren blir fokus kanske på homosexuell kärlek (förutsatt att det finns en heterosexuell kärlekshistoria i originalet). Byter du kön på alla karaktärer hamnar fokus på normer för genus och hur pojkar och flickor förväntas vara och klä sig. Heteronormen kanske inte utmanas i lika hög grad. Övningen går även att utveckla genom att byta namn på figurerna i sagan till icke-västerländska namn eller genom att ge karaktärerna olika funktionsnedsättningar.

Gör så här

 1. Läs sagan högt.
 2. Denna övning handlar i första hand om att inkludera nya perspektiv i litteraturen, så använd stödet för efterdiskussion om något barn reagerar och ifrågasätter sagan eller karaktärernas agerande. Om det uppstår en diskussion i gruppen så var nyfiken på barnens tankar och undersök tillsammans om något till exempel kändes lite konstigt. Försök att tillsammans undersöka varför barnen reagerar.

Stöd för diskussion

Du kan till exempel använda dig av öppna och undersökande frågor.

 • Hur menar du nu?
 • Förklara mer om varför du reagerar så?
 • På vilket sätt tycker du att det är konstigt eller märkligt?

Det är också viktigt att föra in dina erfarenheter och använda dem på ett normutmanande sätt. Det kan du göra genom att säga:

 • Jag vet många som …
 • Det är ganska vanligt att …
 • Jag ser ganska ofta …

Tänk på!

Undvik att tala om för barnen ”hur det är”. Använd barnens referensramar i era normkritiska diskussioner och guida dem i att dra egna slutsatser!

Tips!

Det finns flera böcker som erbjuder historier som utmanar våra vanligaste normer. Sök på nätet efter normkritiska böcker för barn!

Läroplanskoppling

En likvärdig utbildning

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.

Grundläggande värden

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker andra?

 • Det är en bra hemsida med tillräckligt information.