Friends och Agenda 2030

Friends vill att alla vuxna ska agera för barnets bästa och säkerställa att varje ung person får sina rättigheter tillgodosedda. Först då kan vi skapa en värld utan mobbning där ingen lämnas utanför.

Logga Agenda 2030

några kompisar skrattar och tittar på en mobiltelefon

Agenda 2030 är en global agenda för hur världen ska agera för att skapa hållbar utveckling. Den består av 17 mål och 169 delmål, som omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.

Agenda 2030 bygger på en grundläggande princip att ingen ska lämnas utanför och belyser vikten av att minska ojämlikheter och att bekämpa diskriminering. Det innebär också att de mest utsattas behov ska lyftas fram.

I barnkonventionens artikel 19, slår FN fast att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn och att barn har rätt till ett liv helt utan våld. Delmål 16.2 i Agenda 2030 är ett väldigt ambitiöst mål, men är enligt oss på Friends det enda rimliga; att alla former av våld mot barn ska upphöra före 2030.

Ett viktigt verktyg för att skapa hållbar utveckling är barns inflytande. I Sverige lever cirka 2 miljoner personer under 18. Det är en stor grupp i behov av stöd och skydd av vuxenvärlden. Det är också en mycket kompetent och handlingskraftig grupp som har rätt att bli lyssnad på och att ha inflytande i samhället de lever i. Artikel 12 i barnkonventionen beskriver att barn och unga är experter i sina egna liv och om de ska ha verkligt inflytande måste de involveras i alla frågor som rör dem.

Friends arbetar varje dag tillsammans med skolor, förskolor, idrottsföreningar och vårdnadshavare som vill ha kunskap, råd och stöd för att utveckla arbetet mot mobbning, våld och kränkningar. Vi driver forsknings- och utvecklingsprojekt och ser till att mobbningsfrågan tas på allvar bland beslutsfattare. Vi skapar nätverk och mötesplatser där barn, föräldrar, lärare och forskare samlas runt frågan om hur mobbning ska stoppas och förebyggas.

Varje slag, verbal nedvärdering eller exkludering är ett brott mot barns grundläggande rättigheter. Friends vill att alla vuxna ska agera för barnets bästa och säkerställa att varje ung person får sina rättigheter tillgodosedda. Först då kan vi skapa en värld utan mobbning där ingen lämnas utanför.

Ett årtionde kvarstår fram till deadline 2030. Vad vill ni göra tillsammans med oss för en hållbar värld utan mobbning?

Barnkonventionen är den deklaration om mänskliga rättigheter som ratificerats flest gånger av flest länder i världshistorien, och sätter barns frihet från våld allra högst. Frihet från våld är också ett grundläggande åtagande som det internationella samfundet lovat att upprätthålla genom införandet av agendan Globala mål för hållbar utveckling, där det fastställs att allt våld mot barn ska försvinna före år 2030.

Marta Santos Pais, FN:s generalsekreterares särskilda sändebud i arbetet mot våld mot barn Maj 2018
Utdrag från: Astrid Lindgren. ”Aldrig våld!”

Vår vision: en värld där inget barn utsätts för mobbning

Vi vill skapa ett samhälle utan mobbning. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån med en klump i magen. Där självkänslan övervinner självhatet. Barnen behöver vårt stöd, och vi behöver ditt. Tillsammans kan vi stoppa mobbning!