Så jobbar Friends

Vi ger vuxna forskningsbaserade verktyg, för att förhindra mobbning bland barn och unga.

Förebyggande samarbeten och forskningsbaserad verksamhet

Friends jobbar tvärvetenskapligt, alltså med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Tillsammans med svenska universitet och vårt internationella nätverk driver Friends arbete relaterat till mobbning och diskriminering vidare.

Av vad vi kan se i dag, så visar all forskning och erfarenhet att det bästa sättet att stoppa mobbning på är genom att lägga mer resurser på förebyggande insatser i stället för att vänta till dess att det krävs åtgärdande. Filmen ovan är ett exempel på vad som skulle hända om vi kunde vända sättet att arbeta mot mobbning på.

Samarbete med Örebro universitet

Friends samarbetar med forskarna Björn Johansson och Erik Flygare i syfte att få bättre kunskap om hur vi skapar en tryggare miljö för barn i skolan.

En glad flicka sträcker upp armarna

Friends och barnkonventionen

Friends är en barnrättsorganisation. All verksamhet utgår från barnkonventionen.

Läs mer om barnkonventionen

Glada skolbarn leker med ett rep tillsammans

Friends och Agenda 2030

Agenda 2030 är en global agenda för hur världen ska agera för att skapa hållbar utveckling. Vi fokuserar på sex av de globala målen där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Läs mer om Agenda 2030

Så gör Friends skillnad

Läs vår effektrapport

Friends roll och arbetsmetoder

Friends utvecklar, tillämpar och sprider kunskap om mobbning, kränkningar och diskriminering såväl nationellt som internationellt. Det gör vi genom att arbeta inom fyra områden som tillsammans bidrar till målet att inte ett enda barn ska utsättas för mobbning.

ikon som symboliserar Friends forskningsarbete

Forskning

Vi bedriver forskning för att få nya insikter och relevanta underlag till våra utbildningar, metoder och processer.

Friends samlar, utvecklar och sprider forskning och annan kunskap. Vi skapar nätverk och mötesplatser där forskare, praktiker och andra intresserade kan samlas runt frågan om hur mobbning ska stoppas.

Tillsammans med svenska universitet och i vårt internationella nätverk initierar och driver vi forskningsprojekt relaterade till mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, kränkningar på nätet och andra frågor. Utifrån nya rön, kunskaper och insikter kan vi utveckla och uppdatera våra metoder, utbildningar och verktyg.

Friends har ett tvärvetenskapligt synsätt. Vi menar att olika vetenskapliga discipliner tillsammans bidrar till ökad förståelse för hur mobbning uppstår, förebyggs och åtgärdas. En kombination av forskning och beprövad erfarenhet ser vi som den bästa vägen framåt för att nå vår nollvision.

För mer information om forskning, detaljerade beskrivningar och referenser samt grund i lagstiftning och läroplan, se Friends förankring i forskning och styrdokument (PDF)

Läs mer om Friends forskningsprojekt och nätverkssamarbeten

ikon som symboliserar Friends utbildningar

Utbildning

Vi utbildar och utbyter kunskap och erfarenheter med skolor, förskolor, föreningar, företag och föräldrar i hela Sverige.

Vår roll är att ge vuxna i barns närhet kunskap, verktyg, struktur och mod att stoppa mobbning och främja allas lika värde. Barn tar intryck av vuxna. Vuxna är deras förebilder.

Den kunskap vi bygger upp och utvecklar via forskning och praktik används i Friends utbildnings- och rådgivningsarbete.

Vi håller utbildningar, workshops och har en löpande dialog med skolor, förskolor och föreningar i hela Sverige. Vi är på plats i barnens vardag och får därigenom en unik inblick i deras tankar, känslor, problem och relationer.

Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen och skolans läroplaner. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning, i kombination med all den samlade erfarenhet som Friends och de skolor vi arbetar med har.

Läs mer om våra utbildningar och hur du kan anlita Friends

ikon som symboliserar Friends rådgivning

Råd och stöd

Vi ger råd, stöd och vägledning till barn och unga, skolpersonal, vårdnadshavare, idrottsledare och andra vuxna runt barn som upplever otrygghet och utsatthet.

Du som är barn kan vända dig till oss för frågor som rör utsatthet eller mobbning. Både om du själv är utsatt eller om du är orolig för någon annan.

Du som är vårdnadshavare och har barn i förskola, skola eller i föreningslivet är välkommen att kontakta oss. Är du orolig för att ditt barn är utsatt eller utsätter andra? Eller kanske misstänker du att ett barn i din närhet far illa. Vi ger dig stöd och råd.

Vuxna som arbetar med barn, i förskolan, i skolan eller i föreningslivet kan också höra av sig till oss. Ställ dina frågor om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kring mobbning och trakasserier.

Hit kan du vända dig för stöd och råd

ikon som symboliserar Friends opinionsarbete

Opinion

Vi driver mobbningsfrågan, belyser problemen, tar debatten och kämpar för barns rättigheter.

Genom strukturerad, långsiktig opinionsbildning och politisk påverkan arbetar vi för att öka samhällets stöd och resurser till arbetet med att stoppa och förebygga mobbning.

Vi sprider kunskap via våra samarbeten, på konferenser och seminarier i Sverige och utomlands. Vi ger ut rapporter, skriver debattartiklar och strävar efter en ständig närvaro av vår fråga i media.

Friends står alltid på den utsattes sida. Det kommer vi fortsätta med så länge det finns barn som knappt törs gå till skolan, som har en klump i magen varje rast eller går omvägar för att slippa kränkningar och trakasserier.

Pressmeddelanden och rapporter

Vår vision: en värld där inget barn utsätts för mobbning

Vi vill skapa ett samhälle utan mobbning. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån med en klump i magen. Där självkänslan övervinner självhatet. Barnen behöver vårt stöd, och vi behöver ditt. Tillsammans kan vi stoppa mobbning!