Stöd för barn och unga

Har du varit med om mobbning? Råkat ut för taskiga kommentarer, knuffar eller känt dig ensam och utanför?
Eller har du själv varit taskig?

illustration av två personer på en skolgård som pratar

Du kanske inte är inblandad men vet att det finns personer på skolan som råkar ut för trista saker som du inte vet vad du ska göra åt?

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att du utsätts för mobbning. Mobbning finns i hela samhället, i skolan, på fritiden och på nätet. Men så behöver det inte vara. Vuxna har ansvar för att se till att alla barn och unga är trygga.

Det allra bästa är att prata med någon i din närhet. Om du inte vill eller våga prata med någon vuxen hemma finns det kanske någon annan du känner dig trygg med? Du kan också vända dig till skolkuratorn eller skolsköterskan – båda dessa har tystnadsplikt om du vill det.

 

Här kan du få hjälp

Har du frågor eller vill veta mer om din rätt att vara trygg i skolan och hur skolpersonalen kan hjälpa dig, hör av dig till radgivning@friends.se så svarar vi så fort vi kan.

Friends är en organisation som stödjer och utbildar lärare och annan skolpersonal för att de ska kunna förebygga och stoppa mobbning, trakasserier och diskriminering. Alla barn och elever har rätt till att vara trygga, känna sig delaktiga och kunna vara med och påverka sin vardag.

Till Bris kan alla under 18 år ställa frågor om vad som helst. Det kan vara att du har råkat ut för något jobbigt, är orolig för någon i din närhet eller att du känner dig ensam.

Alla kuratorer på Bris har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad samtalen handlar om. Ring Barnens Hjälptelefon på 116 111, eller skriv i Bris-chatten på bris.se.

UMO är din ungdomsmottagning på nätet. Här kan du läsa och ställa frågor om sånt som rör sex, hälsa och relationer som exempelvis kärlek, vänskap, kränkningar, kroppen eller familjen. När du ställer en fråga är du alltid anonym. På umo.se kan du dessutom enkelt hitta din närmaste ungdomsmottagning.

Barn- och elevombudet (BEO) utreder anmälningar om kränkningar i skolan, och kan kräva skadestånd från skolans huvudman för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar. En annan viktig uppgift är att informera om barns och elevers rättigheter, och den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. BEO finns på beo.skolinspektionen.se.

kollpasoc.se kan du få koll på vad du kan göra om du har det jobbigt hemma, om du själv gör saker som inte känns bra, vad som gäller om du är placerad i familjehem, på HVB eller SiS m.m. All information på den här webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn och unga och granskats av Socialstyrelsen – soc – som även driver webbplatsen.

 

Så är du med och skapar schysst stämning på nätet!

Tips på vad vi alla kan tänka på för att skapa en god stämning online, och vart du som ung kan vända dig om du upplever kränkningar på nätet.

en illustration av ett barn som sitter i ett klassrum och ser glad ut

Barns rättigheter

Du som är under 18 år har en massa viktiga rättigheter som finns nedskrivna i barnkonventionen –  FN:s deklaration om barns rättigheter. Även skollagen och diskrimineringslagen finns för att skydda dig från att bli mobbad, kränkt, trakasserad eller illa behandlad i skolan.

FN:s barnkonvention innehåller rättigheter som varje barn ska ha. Rättigheterna står i olika stycken som kallas för artiklar. Det finns 54 artiklar i barnkonventionen och 41 av dem handlar om rättigheter. Rättigheterna i barnkonventionen gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn.

I Sverige är barnkonventionen numera lag. Det innebär att det ställs högre och tydligare krav på domstolar och myndigheter att låta barnets röst stå i centrum i exempelvis beslutsprocesser. Sverige ska se till att barns rättigheter inte glöms bort utan respekteras överallt i samhället, varje dag. Regeringen ska också se till att både barn och vuxna får reda på vilka rättigheter barn har.

I barnkonventionen har det bland annat bestämts att:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken.
  • Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

På Unicefs hemsida kan du läsa hela barnkonventionen

Skollagen kapitel 6

Skollagen innehåller regler och bestämmelser för hur skolor ska arbeta för att alla elever ska må bra, känna sig trygga och inte bli orättvist behandlade. Skollagen gäller alla skolor från förskola till gymnasiet. I skollagen använder man inte ordet mobbning utan ordet kränkande behandling. Mobbning brukar Friends definiera som upprepade kränkningar.

Alla skolor och alla vuxna på skolan ska arbeta för att se till att ingen elev blir utsatt för kränkande behandling. Varje år ska varje skola göra en plan med en översikt över vad skolan ska göra för att förhindra att kränkande behandling uppstår och hur skolan ska göra om någon elev känner sig kränkt. En lärare eller annan vuxen som jobbar i skolan som får reda på att en elev har blivit utsatt för kränkande behandling eller känner sig kränkt i skolan måste anmäla detta till rektorn.

Rektorn ansvarar för att rapportera vidare till skolans huvudman. Huvudmannen är kommunen om skolan är kommunal, och styrelse eller ägare om skolan är fristående. Skolans huvudman har ansvar för att utreda det inträffade, men delegerar ofta detta till rektor eller skolans trygghetsteam.Personalen på skolan får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. (Källa: Skollagen 2010:800 kap. 6).

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder att någon i skolan behandlar dig illa eller orättvist, eller att skolan har orättvisa regler som drabbar dig och har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. (2008:567).

 

Ordlista

Antisemitism
Negativ inställning, hat och diskriminering riktad mot judar och personer med judisk bakgrund.

Afrofobi
Negativ inställning, hat och diskriminering riktad mot afrikaner och personer med afrikansk bakgrund.

Antiziganism
Negativ inställning, hat och diskriminering riktad mot personer som tillhör folkgruppen romer.

Diskriminering
Orättvis behandling av en eller flera personer på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Funkofobi
Negativ inställning, hat och diskriminering riktad mot personer med funktionsvariation.

Homofobi
Negativ inställning, hat och diskriminering riktad mot homosexuella, eller personer som antas vara homosexuella.

Islamofobi
Negativ inställning, hat och diskriminering riktad mot islam och muslimer, eller personer som antas vara muslimer.

Kränkning
Oschysst och nedvärderande handling som gör att en eller flera personer känner sig sårade, ledsna och mindre värda.

Mobbning
Upprepade kränkningar och trakasserier mot en eller flera personer.

Rasism
Orättvis behandling av en eller flera personer på grund av att de har en viss hudfärg, kommer från ett visst land eller tillhör en viss folkgrupp.

Sexuella trakasserier
Handlingar och kommentarer som har med kropp eller sex att göra, och som gör att en annan person känner sig utsatt, hotad och kränkt. Sexuella trakasserier kan vara brottsligt.

Trakasserier
Oschysst och nedvärderande handling mot en eller flera personer på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Transfobi
Negativ inställning, hat och diskriminering riktad mot transpersoner.