Kunskapsbanken

Delaktighet inom idrotten

Barns delaktighet ska genomlysa alla beslut som tas i en idrottsförening. Friends idrottsrapport från 2022 visar att var fjärde barn upplever att de sällan eller aldrig får tycka till om träningen, eller vad föreningen ska göra. Bland dem som svarar att de aldrig får tycka till, finns en högre andel barn som blivit kränkta av andra barn eller av vuxna inom sin idrott. Här får du tips om hur du kan arbeta med delaktighet i gruppen och idrottsföreningen.

Illustration: tre barn i simkläder

Hitta på sidan

Varför ska idrotten arbeta med barns och ungas delaktighet?

Barns rätt till inflytande och delaktighet

Alla barn och unga i en förening har rätt att vara delaktiga, få påverka och ha inflytande. Barn och unga som idrottar är kompetenta individer med egna åsikter, som ska beaktas i alla frågor som rör dem. Riksidrottsförbundet skriver i sina riktlinjer att barn och unga ska få möjlighet att vara med och utforma och ta ansvar för den verksamhet de befinner sig i. För att delaktigheten ska bli meningsfull måste föreningen utgå från det som barn och unga själva identifierar som relevant och viktigt.

Även artikel 12 i FN:s barnkonvention fastställer att:

”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.”

Artikel 12 är en av barnkonventionens fyra grundprinciper, som alltid ska beaktas i alla frågor som rör barn. Barnkonventionen inkorporerades i svensk lag i januari 2020 och har sedan dess samma status som andra lagar i Sverige.

Läs mer om barnkonventionen

Inflytande och delaktighet främjar en trygg grupp

Att lyssna på vad aktiva har att säga är viktigt i arbetet med att förebygga mobbning och främja en positiv stämning i gruppen. Forskning visar att det finns många vinster med att göra barn och unga delaktiga. Delaktighet och inflytande leder till ett större engagemang för sin idrott och gör att fler unga väljer att fortsätta sitt idrottande. Låt exempelvis de aktiva få vara med och skapa rutiner och regler som ska gälla på träningen. Goda rutiner bidrar till att främja en positiv stämning i gruppen.

När ni låter aktiva vara delaktiga och ha inflytande är idrotten med och förbereder barn och unga för ett ansvarsfullt liv i en anda av vänskap, frihet och solidaritet. Idrottandet leder både till ökad fysisk aktivitet och till ökad kunskap kring demokratins grunder.

En resurs för idrottsföreningen

Att arbeta aktivt med delaktighet och inflytande är en resurs och tillgång för dig som ledare och för föreningen. Barnens åsikter ger dig som vuxen nödvändig och värdefull kunskap inför att ett beslut ska tas. Att skapa förutsättningar för de aktiva att ha inflytande över träningen och eventuella tävlingsmoment utvecklar och berikar föreningen, samtidigt som det skapar större chanser för att barn och unga vill fortsätta idrotta.

Som ledare behöver du ta vara på barns och ungas åsikter om träningen för att de ska fortsätta tycka att det är roligt att träna. Låt dem exempelvis vara delaktiga i hur ni formar er träning. Fråga de aktiva vad de vill göra mer av och vilka rutiner de vill ha.

Vad av detta gör ni idag för att skapa delaktighet bland aktiva?

 • Låter dem påverka träningarnas utformning

 • Lyssnar på vad de vill göra mer av

 • Lyssnar på vilka rutiner de vill ha

 • Involverar dem i frågor som rör hela föreningens verksamhet

Tack för ditt svar! Fundera på vad ni kan göra för att skapa delaktighet och inflytande bland barn och unga i föreningen. Glöm inte att fråga de aktiva vad och hur de vill påverka och vara delaktiga.

Tack för ditt svar! Fundera på vad ni kan göra för att skapa delaktighet och inflytande bland barn och unga i föreningen. Glöm inte att fråga de aktiva vad och hur de vill påverka och vara delaktiga.

Tips för att öka de aktivas delaktighet och inflytande i idrottsföreningen

 • Börja träna på delaktighet i tidig ålder, låt exempelvis barnen vara med och utforma uppvärmningen. Äldre barn och unga kan till exempel vara delaktiga i hela träningsupplägg och taktik inför tävling eller match.
 • Använd enkäter som undersöker tryggheten i föreningen, för att låta barn och unga komma till tals. Utforma åtgärder utifrån resultatet.
  Läs mer om Friends kartläggningsenkät
 • Ha en tipslåda där barn och unga kan lämna kommentarer, åsikter, upplevelser och tips.
 • Öka ungdomsinflytandet i styrelsearbetet, exempelvis genom representation av barn och unga på möten.
 • Inkludera barn och unga i arbetet med värdegrunden och framtagandet av trivselregler.
 • Involvera barn och unga när ni ska arrangera tävlingar. Låt exempelvis aktiva vara med och lägga orienteringsbanor.

Här hittar ni övningar på temat inflytande och delaktighet

Fundera över

 • Vilka barn och unga ska involveras när en förändring ska genomföras?
 • Vilka upplevelser och erfarenheter av exempelvis utsatthet och otrygghet är viktiga inför en förändring eller när ett beslut ska tas?
 • På vilket sätt ger ni återkoppling till de aktiva på deras förslag och idéer?

Läs mer

Vill du lära dig mer om hur du som ledare kan få stöd i detta så finns det en vägledning som Friends har varit med och tagit fram tillsammans med Riksidrottsförbundet:

Vägledning vid bedömning av barns och ungas bästa

Källor:

 1. ”Inte kul men det får man tåla”, Friends idrottsrapport, 2022
 2. Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundets, 2022
 3. Delaktighet viktigt – och behöver övas från tidig ålder, Ifrottsforskning.se, 2022