Kunskapsbanken

Skolans ansvar

I skolan råder förbud mot alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Skolan ska ha en plan mot kränkande behandling som ska uppdateras varje år. Här hjälper vi dig reda ut vilket ansvar skolan har vid mobbning och kränkningar.

Sidan riktar sig till föräldrar och närstående

Hitta på sidan

Vilket ansvar har skolan vid mobbning?

I skolan råder förbud mot alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Alla som arbetar inom skolverksamheten har ett ansvar att ta reda på varför ett barn upplever sig utsatt för kränkningar och mobbning. Det räcker att skolan har en misstanke om att det skett en gång för att skolan ska agera.

Skollagens sjätte kapitel säger att en skola bland annat har utrednings- och handlingsplikt när en elev anser sig ha blivit kränkt. Det innebär att skolan skyndsamt ska agera, utreda och vidta åtgärder för att kränkningar eller mobbning ska upphöra. Dessa skyldigheter gäller när det finns en koppling till skolans verksamhet. Om en elev kränker en annan elev på nätet efter skoltid, och det har en koppling till skolan, så har skolan samma ansvar. Detta innebär att om ditt barn blir utsatt för kränkningar och mobbning på nätet och det påverkar barnets trygghet i skolan, så ska skolan agera.

barn sitter vid sina bänkar i ett klassrum och räcker upp handen.

Det här ska skolan göra steg för steg

I den här guiden får du som förälder en överblick över hur skolan ska agera steg för steg.

Gå till guiden

En pojke står i en skolkorridor

Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

I den här guiden får du tips om vem du kan kontakta om ditt barn blir utsatt för mobbning.

Gå till guiden

Årlig plan mot kränkande behandling

Skolan ska ha en plan mot kränkande behandling som ska uppdateras varje år. Den ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Det är huvudmannens (kommunen om det är en kommunal skola och styrelsen om det är en fristående skola) ansvar att det finns en plan. Planen ska utgå från läget på den aktuella skolan, därför är det bra om den utgår från en eller flera kartläggningar. En kartläggning kan ske på olika sätt, till exempel genom enkäter, samtal med eleverna eller trygghetsvandringar.

Planen bör innehålla:

  • En redogörelse för hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.
  • En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
  • En redogörelse för vilka av dessa åtgärder de avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.
  • Rutiner för akuta situationer, det vill säga när de har fått kännedom om att en elev utsätts för kränkningar.
  • Redogörelse för hur eleverna kan medverka i trygghetsarbetet.

I planen ska det anges vem som är ansvarig för att varje åtgärd genomförs. Det ska även finnas med hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

När ska skolan göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Varje vuxen i samhället som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Anställda inom skola är enligt lag skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa (14 kap socialtjänstlagen).

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver det skydd eller stöd som de förfogar över.

Skolan ska bland annat göra en orosanmälan vid omfattande skolfrånvaro. Skolfrånvaron kan bero på många olika saker, men en anledning kan vara att barnet är utsatt för omfattande mobbning och därför inte vill gå till skolan. Det är viktigt att skolan och socialtjänsten samverkar för att ge stöd till eleven och föräldern.

Gäller skolplikten när barnet mår dåligt i skolan?

Vi har skolplikt i Sverige. Det betyder att alla barn har rätt till utbildning, men inte att barnet måste gå till skolan under alla omständigheter. Om ett barn har utsatts för mobbning, kränkningar eller trakasserier och är rädd eller känner obehag för att gå till skolan, är inte barnet mer tvunget att gå till skolan än om barnet har vattkoppor eller influensa. Skolan ska göra en utredning för att ta reda på hur de ska få kränkningarna att upphöra.