Kunskapsbanken

Idrottsföreningars ansvar

Idrottsföreningar ska jobba för att förebygga att mobbning och kränkningar uppstår samt agera för att sätta stopp för mobbning. Här kan du läsa mer om idrottsföreningars ansvar och hur du som förälder kan bidra till ett tryggt föreningsliv.

Sidan riktar sig till föräldrar och närstående

Hitta på sidan

Idrottsföreningars ansvar för att skapa en trygg idrott

Att agera för att förebygga mobbning och för att alla barn ska må så bra som möjligt är vuxnas ansvar. Barnkonventionen är tydlig med att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn och att varje barn har rätt till ett liv helt fritt från våld. Vuxna ska alltså se till att göra allt för barns rätt att utvecklas och skyddas från alla former av mobbning.

Enligt Riksidrottsförbundets idédokument ”Idrotten Vill” ska idrottsföreningar utgå från barnkonventionen och arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och mobbning. Det innebär att idrottsföreningar inte bara ska agera när något har inträffat, utan de bör även arbeta för att förebygga att mobbning och kränkningar sker samt för att främja en trygg miljö och allas lika värde. Att arbeta mot kränkningar och mobbing är inte en enskild insats, utan något som hela föreningen systematiskt behöver arbeta med hela tiden. Det görs genom att kartlägga hur det ser ut just nu, analysera resultatet, planera insatser och åtgärder och följa upp arbetet.

Idrottsföreningar måste alltid agera

Vuxna i en förening ska alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut. Även om en idrottsförening inte har samma lagliga skyldighet att motverka och åtgärda mobbning och kränkningar som förskolan och skolan har enligt skollagen, så ska vuxna idrottsledare alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut. Idrottsföreningar ska arbeta utifrån barnkonventionen, och med fokus på barnets bästa bör de ta reda på mer om situationen, analysera orsaker och ta fram åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. Det är bra om föreningen löpande dokumenterar varje mobbnings- och kränkningssituation och Friends rekommenderar att alltid följa upp åtgärderna och göra justeringar vid behov. Föreningen ska också bedöma om något bör anmälas till idrottens egna bestraffningsorgan.

fotbollsspelare och tränare

Det här bör idrottsföreningar göra steg för steg

Vuxna i en idrottsförening ska alltid agera och se till att kränkningar och mobbning bland barn och unga direkt får ett slut. Här går vi igenom steg för steg hur det åtgärdande arbetet kan genomföras.

Gå till guiden

Vad kan jag som förälder göra för att bidra till en trygg idrott?

Som förälder har du en betydande roll i att skapa ett positivt och tryggt klimat för alla barn i föreningen, ditt agerande spelar roll! Här är några tips till dig som förälder till barn som idrottar:

Reflektera kring ditt agerande

Börja med att reflektera kring ditt agerande, vad använder du för språkbruk? Hur pratar du om andra? Vilka förväntningar har du på barnen? Vad berömmer du? Var en så positiv förebild du kan.

Försök att se alla barn

När du befinner dig i eller runt idrotten så försök att se alla barn, även de du inte känner. Säg hej till de du möter och var uppmärksam på om någon verkar behöva en vuxen som stöd. Alla barn ska känna att de är en viktig del av gruppen och gemenskapen.

Låt ditt barn skapa sitt eget syfte

En del barn känner press att prestera idrottsligt och kan känna att det är ett krav för att få vara en del av gemenskapen. Låt ditt barn skapa sitt eget syfte och sina egna mål med träningen, samtidigt som du visar intresse. Ställ frågor där du försöker fokusera på annat än prestation. Det kan vara frågor om vad som var roligt på träningen, om barnet provade på något nytt eller pratade med någon hen inte brukar.

Ha kontakt med föreningens ledare

Skapa en positiv kontakt med föreningens ledare och andra roller. Tillsammans kan ni föra en öppen dialog om vilka behov och känslor just ditt barn har och skapa förutsättningar för träningen. Är du osäker på hur ditt barn känner kring något, så fråga!

Vad ska jag som förälder göra om mitt barn blir mobbat i föreningen?

Här får du tips på hur du kan agera om ditt barn blir utsatt för mobbning eller kränkningar i idrottsföreningen:

  • Om ditt barn är utsatt på träningen kan du prata med tränaren eller ledaren som ett första steg. Kanske kan ni tillsammans hitta en lösning.
  • Du kan också vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig för verksamheten som bedrivs i föreningen.
  • Finns det hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).
  • Det går även att ta kontakt med något av RF-SISU:s distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och visselblåsartjänsten där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
  • Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen.
  • Du kan också kontakta Friends råd och stöd.