Guide

Det här bör idrottsföreningar göra steg för steg

Vuxna i en idrottsförening ska alltid agera och se till att kränkningar och mobbning bland barn och unga direkt får ett slut. Här går vi igenom steg för steg hur det åtgärdande arbetet kan genomföras.

Agera alltid när någon är utsatt för kränkningar inom idrotten

Idrottsföreningar ska arbeta utifrån barnkonventionen, som sedan några år tillbaka är lag i Sverige. Även om en idrottsförening inte har samma lagliga skyldighet att motverka och åtgärda mobbning och kränkningar som förskolan och skolan har enligt skollagen, så ska vuxna idrottsledare alltid agera och se till att kränkningar och mobbning upphör direkt. Om en kränkning uppstår så ska idrottsföreningar, i enlighet med barnkonventionen, ha fokus på barnets bästa, och bör ta reda på mer om situationen, analysera orsaker och ta fram åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. Det är bra om föreningen löpande dokumenterar varje mobbnings- och kränkningssituation, och Friends rekommenderar att alltid följa upp åtgärderna och göra justeringar vid behov. Föreningen ska också bedöma om något bör anmälas till idrottens egna bestraffningsorgan.

Åtgärdande handlingsplan mot kränkningar

Agera direkt! Om en ledare får kännedom om att ett barn eller en ungdom i föreningen känner sig utsatt bör ledaren så fort som möjligt utreda vad som har hänt.

Tips på ett lämpligt tillvägagångssätt när något händer:

Det här bör idrottsföreningar göra steg för steg

Ingrip

Ingrip

Om en ledare bevittnar en kränkning, till exempel under träning, i omklädningsrummet eller på läger, är det viktigt att de markerar att de har sett vad som hände och att de inte accepterar det. På så vis upprätthåller ledaren föreningens värdegrund och håller den levande. Detta behöver alla vuxna i föreningen göra tillsammans. Vuxna behöver agera oavsett om de bevittnar kränkningar som sker mellan barn, mellan ledarkollegor eller mellan barn och ledare. Att alltid agera, är ett gemensamt ansvar som alla vuxna i föreningen delar, oavsett om de sitter i styrelsen, är ledare eller är funktionär.

Det här bör idrottsföreningar göra steg för steg

Rapportera och dokumentera

Rapportera och dokumentera

Det behöver finnas en tydlig och lättillgänglig rutin för hur en händelse ska rapporteras. Denna rutin bör vara implementerad i verksamheten, så att alla vet hur den ska användas, då det annars kan påverka sannolikheten att rapportera. Har det skett en kränkning ska händelsen rapporteras enligt rutin till ansvarig ledare och styrelsen, som är ytterst ansvarig för föreningen. Om det är en vuxen i föreningen som kränkt en aktiv ska styrelsen kontaktas. Du som förälder bör tidigt få information om vad som har skett.

Det här bör idrottsföreningar göra steg för steg

Utred

Utred

Ledarna ska samla information och kartlägga vad som har hänt genom samtal med de inblandade. Ledarna kan också prata med andra vuxna som kan ha information om det som har inträffat, till exempel andra ledare, eller föräldrar. Vi rekommenderar att ansvarig ledare för det utsatta barnet håller i utredningen. Detta bör ske i samråd med huvudansvarig för föreningen. De bör först hålla individuella samtal med den som har blivit utsatt, sedan med den som har utsatt. Vid behov kan även andra aktiva vara en resurs i utredningen.

Det här bör idrottsföreningar göra steg för steg

Analysera orsakerna

Analysera orsakerna

Nu bör ledaren eller ansvarig utredare analysera situationen. Analysen görs för att undvika att åtgärderna sätts in mot symptomen i stället för mot orsakerna.

Analysen bör ske utifrån olika perspektiv

  • Varför har situationen uppstått?
  • Är det orsaker hos individer eller i gruppen?
  • Finns det normer och attityder i gruppen som kan påverka att situationen har uppkommit?
  • Ställer ni rimliga krav på de aktiva?
  • Finns det liknande fall i föreningen? Hur har ni i så fall agerat i dessa fall?
  • Kan ni se något mönster?

Det som framkommer i analysen kan vara viktig information för föreningens trygghetsarbete. Många gånger kan det upptäckas mönster som inte bara finns i detta specifika ärende, utan även på grupp- och organisationsnivå.

Analysen kan även väcka funderingar som behöver fångas upp av ansvariga i föreningen. Vilka händelser bör utredas, och vilka är utagerade genom en tillsägelse?

Det här bör idrottsföreningar göra steg för steg

Åtgärda

Åtgärda

Nu gör ledaren, eller ansvarig utredare, en bedömning av lämpliga åtgärder. Det ska göras utifrån steg 3 och 4 – utredningen och analysen. Vilken insats som är lämpligast beror på den enskilda situationen. Det är olämpligt att ha samma insats för alla former av kränkningar. Friends rekommenderar att insatserna delas upp i akuta och långsiktiga insatser – åtgärder som omedelbart stöttar den som utsatts och åtgärder som förebygger liknande situationer.

Det här bör idrottsföreningar göra steg för steg

Följ upp

Följ upp

När den mest akuta fasen är förbi bör föreningen utvärdera både hantering och effekt. Om insatserna inte gett önskvärt resultat behöver de justera befintliga åtgärder eller sätta in helt nya. Föreningen bör även fundera på hur de kan förebygga så att samma sak inte inträffar igen.