Kunskapsbanken

Barns rättigheter och barnkonventionen

Inget barn ska behöva utstå mobbning och kränkningar. Varje sådan händelse är att bryta mot barnkonventionen och lagen. Det är alla vuxnas ansvar att det inte händer.

Hitta på sidan

Vuxnas ansvar

Staten, regionerna och kommunerna har det yttersta ansvaret för att barnkonventionen följs. Det är alla vuxnas ansvar att se till att barns rättigheter blir tillgodosedda. Barnkonventionen är tydlig med att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn och att varje barn har rätt till ett liv helt fritt från våld. Vuxna ska alltså, enligt lag, se till att göra allt för barns rätt att utvecklas och skyddas från alla former av mobbning.

Platser som skolan, idrottsföreningen eller fritidsgården ska vara ställen där alla barn har lika värde och samma rättigheter. Varje barn som blir utsatt för mobbning bör därför ses som ett brott mot barnkonventionen och ett misslyckande från vuxenvärlden!

Barnkonventionens artiklar

Barnkonventionen är ett internationellt rättsligt bindande avtal, som består av 54 artiklar med bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Konventionen blev till svensk lag år 2020 men ratificerades i Sverige redan 1990, vilket innebär att vi då skrev under på att följa vad som står i den.

Alla 54 artiklar är lika viktiga för helheten, men vi brukar säga att barnkonventionen vilar på fyra grundprinciper som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn.

Vilka är barnkonventionens fyra grundprinciper?

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde

  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling

  • Artikel 12: Alla barn har rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad

  • Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp

Här ser du rätt svar. De fyra grundprinciperna är markerade med en grön bock. Artikel 19 är en viktig artikel i Friends arbete mot mobbning, men den utgör inte en av barnkonventionens fyra grundprinciper.

Här ser du rätt svar. De fyra grundprinciperna är markerade med en grön bock. Artikel 19 är en viktig artikel i Friends arbete mot mobbning, men den utgör inte en av barnkonventionens fyra grundprinciper.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

Här presenterar vi de fyra grundprinciperna som är vägledande för hur barnkonventionen ska läsas. Det är viktigt att läsa de andra artiklarna med dessa fyra i åtanke.

Fler viktiga artiklar för arbetet att stoppa mobbning

Artikel 19

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Artikel 28

Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Artikel 29

Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

Artikel 31

Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om Friends arbete och barnkonventionen