Kunskapsbanken

Förskolans ansvar

Varje förskola måste enligt skollagen bedriva ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att motverka kränkande behandling av barn. Här ger vi dig svar kring vilket ansvar förskolan har.

Sidan riktar sig till föräldrar och närstående

Hitta på sidan

Mobbning och kränkningar i förskolan

Mobbning brukar främst lyftas i skolans värld då barn i förskolan i regel inte anses utföra avsiktliga kränkningar. Men det kan förekomma kränkningar och mobbning även inom förskolan. Exempelvis kan det finnas barn som lämnas utanför och som inte har kompisar, blir slagna eller blir kallade för elaka saker. För att motverka kränkningar måste varje förskola enligt skollagen bedriva ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete så att alla barn får sin rätt till en trygg förskola tillgodosedd.

En pojke står i en skolkorridor

Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

I den här guiden får du tips om vem du kan kontakta om ditt barn blir utsatt för mobbning.

Gå till guiden

en förskolepedagog läser för en grupp barn

Det här ska förskolan göra steg för steg

När ett barn blir utsatt för en kränkning på sin förskola måste förskolan agera. I den här guiden får du som förälder en överblick över hur förskolan ska agera steg för steg.

Gå till guiden

Årlig plan mot kränkande behandling

Förskolor ska årligen upprätta en plan mot kränkande behandling. Det är huvudmannens (kommunen om det är en kommunal förskola och styrelsen om det är en fristående förskola) ansvar att det finns en plan. Syftet är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Planen ska utgå från läget på den aktuella förskolan, därför är det bra om den utgår från en eller flera kartläggningar. En kartläggning kan ske på olika sätt, till exempel genom enkäter, observationer, samtal med barnen eller trygghetsvandringar.

Planen bör innehålla:

  • En redogörelse för hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.
  • En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
  • En redogörelse för vilka av dessa åtgärder de avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.
  • Rutiner för akuta situationer, det vill säga när de har fått kännedom om att ett barn utsätts för kränkningar.
  • Redogörelse för hur barnen kan medverka i trygghetsarbetet.

I planen ska det anges vem som är ansvarig för att varje åtgärd genomförs. Det ska även finnas med hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

När ska förskolan göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Varje vuxen i samhället som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Anställda inom förskola är enligt lag skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa (14 kap socialtjänstlagen).

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver det skydd eller stöd som de förfogar över.