Kunskapsbanken

Hur påverkar mobbning?

Mobbning påverkar på många olika sätt, både på kort och lång sikt. Mobbning kan bland annat påverka relationer, betygen och psykisk ohälsa.

Hitta på sidan

Relationer

Mobbning påverkar barn och ungas relationer, både till jämnåriga och till vuxna. Det är vanligt att barn och unga som blir utsatta för mobbning får skamkänslor som vidare gör det svårt att etablera och upprätthålla sociala band till andra människor. Barn som utsätts för mobbning har färre vänner, är mer ensamma och känner mindre tillit till vuxna i skolan.

Försämrar känslan av sammanhang

Ett barns känsla av sammanhang (KASAM) försämras vid mobbning. KASAM består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Mobbning försämrar känslan av sammanhang både på kort och lång sikt. Det kan bland annat innebära att det är svårt att förstå, hantera och kontrollera saker som sker i omgivningen och det kan vara svårt att skapa mening i sin tillvaro.

Påverkar betygen

Ensamhet i skolan ökar risken för icke godkända betyg. Barn som uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkänt det läsåret, jämfört med barn som har någon vän att vara med.

Psykisk ohälsa

Barn och unga som är utsatta för mobbning känner sig ofta oroliga, deprimerade, nedstämda, har ofta ångest, dålig självkänsla och saknar många gånger tillit till sin omgivning. Även om självmord, suicidtankar och suicidförsök är komplext och sällan har en enda orsak, så vet vi att det finns starka samband mellan utsatthet för mobbning, suicidtankar och självmord.

Samband med annat våld

Mobbning uppvisar samband med annat våld, och många former av våld är sammanlänkade med varandra. Exempelvis finns det en koppling mellan mobbning och sexuellt våld – pojkar som mobbar och använder homofoba glåpord i den yngre skolåldern är mer benägna att utsatta tjejer för sexuella trakasserier när de blir äldre. Ett annat exempel är att vissa barn som är utsatta för mobbning riskerar att bli aggressiva och våldsamma i relation till andra barn.

Att förebygga mobbning och främja trygghet, jämlikhet och inkludering kan innebära att vi minskar många andra problem på samma gång.

Källor

  1. Långvarig utsatthet drabbar hårt, Flygare & Johansson, 2013
  2. Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic review and meta-analysis, Moore et al, 2017
  3. Connecting the Dots: An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence is a publication of the Centers for Disease Control and Prevention and Prevention Institute, Wilkins et al, 2014
  4. Godkänd eller icke godkänd?, Johansson B, Flygare E, Hellfeldt K., 2017