Kunskapsbanken

Hur kan vi stoppa mobbning?

Att stoppa mobbning kräver ett kontinuerligt arbete, och många olika insatser, från flera personer och på olika nivåer. Här hittar du information om effektiva insatser för att skapa en trygg skola och minska mobbning.

Hitta på sidan

”Hela skolan”-ansatsen

Att hela skolan och all skolpersonal är involverad i arbetet mot mobbning har etablerats inom mobbningsforskningen som ”hela skolan”-ansatsen (”whole school approach”). Skolor som utvärderats och lyckats hålla mobbning på en låg nivå utmärks bland annat av att all personal är engagerad i arbetet, och att arbetet är väl förankrat hos all personal och alla elever.

En ”hela skolan”-ansats utgår från att alla aspekter av skolmiljön kan påverka eleverna, samt att eleverna påverkar både varandra och skolmiljön. Ansatsen kräver att skolan arbetar från flera håll samtidigt – skolnivå, klass- och klassrumsnivå, kompisgruppsnivå och individnivå. Den uppmuntrar både lärare, annan skolpersonal, elever och föräldrar att delta i arbetet.

Ett positivt skolklimat

I arbetet med att främja ett positivt skolklimat finns ingen ”quick fix”. Det kräver ett medvetet, långsiktigt och ihärdigt arbete från skolledning, lärare och all annan skolpersonal. Och det bygger på att arbetet sker tillsammans med elever och deras vårdnadshavare. På det sättet är det en grundläggande del av en ”hela skolan”-ansats. Skolan behöver utarbeta en gemensam policy för att främja ett positivt skolklimat. Rektorers ledarskap spelar en viktig roll.

Att främja elevers kunskap inom exempelvis empati, konflikthantering, och att kunna stå emot grupptryck utgör också en viktig del i att skapa och bibehålla ett positivt skolklimat. Att den fysiska miljön är ren och välbehållen främjar också detta. Om skollokalerna och utomhusmiljön inte är väl omhändertagna bidrar det till ett mer negativt skolklimat och till normer som uppmuntrar antisociala beteenden.

Relationer är en nyckelfaktor

Friends gör inte anspråk på att veta hur varje enskilt mobbningsfall stoppas. Om den kunskapen fanns så skulle mobbning redan vara utrotad. Men det finns mycket forskning som visar vilka faktorer som är viktiga för en låg förekomst av mobbning. Där brukar varma och förtroendefulla relationer med vuxna vara en nyckelfaktor. Det finns också metoder som visat goda resultat som riktas mot den som utsätter andra för mobbning, bland annat kognitiv beteendeterapi med fokus att utveckla empati och problemlösningsförmåga.

Krävs ett systematiskt trygghetsarbete

Det finns inte en enda metod, eller ett arbetssätt, som fungerar för alla och överallt. Det hänger ihop med att mobbning beror på ett komplext samspel av orsaker på olika nivåer. Verksamheter som arbetar med och för barn behöver därför använda sig av ett systematiskt trygghetsarbete som avser en process med fyra steg: kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning. På så sätt kan rätt åtgärder och insatser genomföras – och dessa kan se olika ut i olika verksamheter.