Kunskapsbanken

Förskolans ansvar

Vilket ansvar har förskolan när det gäller mobbning och kränkningar? Och hur kan mobbning och kränkningar ta sig uttryck i förskolan? Varje förskola måste bland annat enligt skollagen bedriva ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att motverka kränkande behandling av barn. Här ger vi dig svar kring vilket ansvar förskolan har.

lärare i förskolan sitter med tre barn vid ett bord

En förskola för alla barn

Alla barn ska kunna vara trygga på sin förskola och behandlas rättvist. De ska få komma till sin förskola och känna att de är någon och har ett unikt värde – det är en mänsklig rättighet.

Mobbning och kränkningar i förskolan

Mobbning brukar i första hand lyftas i skolans värld, medan barn i förskolan anses vara för små för avsiktliga kränkningar. Trots att förskolan är fantastisk så finns där också barn som kränker andra barn och, ensamma barn som aldrig blir valda som någons kompis, som får höra: ”Du får inte vara med” eller ”Vi kan bara vara två i den här leken.” Det finns barn som slår och knuffar andra barn, barn som får sin familj eller religion förlöjligad och barn som behandlas orättvist.

Allt det här skapar en otrygg förskola och en vardag som inte är till för alla barn. Så även om kränkningar i förskolan inte alltid ser ut som de gör i högstadiet eller i arbetslivet, måste alla förskolor jobba för trygghet.

Varje förskola måste enligt skollagen bedriva ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att motverka kränkande behandling av barn, samma lagstiftning gäller i såväl skola som förskola.

Årlig plan mot kränkande behandling

Förskolor ska årligen upprätta en plan mot kränkande behandling. Det är huvudmannens (kommunen om det är en kommunal förskola och styrelsen om det är en fristående förskola) ansvar att det finns en plan. Syftet är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Planen ska utgå från läget på den aktuella förskolan, därför är det bra om den utgår från en eller flera kartläggningar. En kartläggning kan ske på olika sätt, till exempel genom enkäter, observationer, samtal med barnen eller trygghetsvandringar.

Enligt skollagen ska planen innehålla:

  • En redogörelse för hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.
  • En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
  • En redogörelse för vilka av dessa åtgärder de avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.
  • Rutiner för akuta situationer, det vill säga när de har fått kännedom om att ett barn utsätts för kränkningar.
  • Redogörelse för hur barnen kan medverka i trygghetsarbetet.

I planen ska det anges vem som är ansvarig för att varje åtgärd genomförs. Det ska även finnas med hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

När ska förskolan göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Varje vuxen i samhället som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Anställda inom förskola är enligt lag skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa (14 kap socialtjänstlagen).

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver det skydd eller stöd som de förfogar över.

Mer om förskolans ansvar

en förskolepedagog läser för en grupp barn

Guide

Det här ska förskolan göra steg för steg

När ett barn blir utsatt för en kränkning på sin förskola måste förskolan agera. I den här guiden får du som förälder en överblick över hur förskolan ska agera steg för steg.

En pojke står i en skolkorridor

Guide

Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

Det kan var svårt att veta rätt tillvägagångssätt när ens barn blir utsatt för mobbning i skolan eller förskolan. I denna guide får du tips om vem du kan kontakta om ditt barn blir utsatt för mobbning.

Film

Vad är en orosanmälan?

När går det att göra en orosanmälan till socialtjänsten och vad händer efteråt? Tarkan, som är socialsekreterare, svarar på dessa frågor.