Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Trygghetsarbete inom idrottsrörelsen

Här har vi samlat några grundläggande tips att använda i idrottsföreningens trygghetsarbete.

Tips till idrottsföreningen

Utgå från föreningens situation
Kartläggning är grunden för allt trygghetsarbete och arbetet bör alltid utgå ifrån ledarnas och de aktivas upplevelser.

Kartläggning kan göras på flera sätt, till exempel enkäter, samtal eller observationer. Det är också viktigt att kartlägga kompetensen i ledarstaben. Syftet med kartläggningar är att identifiera behov och förutsättningar för trygghetsarbetet. Utan en förståelse för situationen i den egna föreningen är det omöjligt att veta vilka åtgärder som behövs.

Skapa samsyn
Alla vuxna i föreningen ska veta var gränsen för en kränkning går och hur de ska agera om kränkningar uppstår. Det är viktigt att det finns en samsyn kring vad som ska göras om värdegrunden bryts, det gäller såväl ledare, aktiva och vårdnadshavare. Föreningen bör också ha en samsyn i det främjande och förebyggande arbetet som ska vara långsiktigt. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, var i föreningen olika kompetenser finns samt finnas väl förankrade rutiner för hur arbetet ska bedrivas.

Kommunicera med vårdnadshavare
Se ungdomarnas vårdnadshavare som en tillgång i ert ledarskap och i föreningen. Genom att skapa en god dialog med vårdnadshavarna från start undviker ni potentiella problem som kan uppstå längs vägen. Är vårdnadshavarna en del i den gemensamma värdegrunden så smittar det av sig på de aktiva.

Skapa ett främjande och positivt klimat i föreningen
Ledarna har en viktig roll för trivseln och gemenskapen i föreningen. God gemenskap kan både förbättra den idrottsliga prestationen och förebygga utanförskap och kränkningar bland deltagarna. Bjud in till fortbildning och erfarenhetsutbyte bland ledarna i föreningen med fokus på att skapa trygghet för barn/unga i föreningen och således sätta trygghet högt upp på agendan.

Arbeta alltid förebyggande mot mobbning, kränkningar och trakasserier
Det bästa sättet att arbeta mot kränkningar och mobbning är att stoppa det innan det sker och att i förväg förhindra negativa situationer genom att skapa en gemenskap i gruppen. Låt de aktiva själva komma med förslag på trygghetsregler för hur ni ska vara mot varandra. Ha som mål att skapa en social trygghet i gruppen och att det är självklart för alla att agera om något negativt händer. Skapa ”pepprutiner” inom gruppen som till exempel att peppa varandra inför varje träning.

Utbilda er!
Se till att alla ledare i föreningen känner till föreningens egna värdegrundsdokument och policy, men också Riksidrottsförbundet idédokument Idrotten vill. Vi vill också rekommendera Friends bok Trygg idrott där du får verktyg som kan hjälpa ledare, föreningen och deltagarna i trygghetsarbetet på både kort och lång sikt.

Hur gör vi idrotten till en trygg plats för barn och unga?

Ryttaren och poddaren Vanessa Falk och Maria Persson, sakkunnig på Friends pratar om hur vi skapar ett bra socialt klimat inom idrotten som inkluderar, främjar lika rättigheter och icke-diskriminerar.

Barnkonventionen inom idrott

Allt trygghetsarbete i verksamheter som rör barn har sin grund i barnkonventionen, som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Den här filmen är framtagen tillsammans med Svenska Ridsportsföbundet.

Rapport om kränkningar inom idrotten

Trots många insatser och engagemang från vuxna utsätts alldeles för många barn för kränkningar – ibland från lagkamrater och ibland även från de vuxna runtomkring som exempelvis ledare och tränare.

Läs idrottsrapporten