Kunskapsbanken

Normer och inkludering

Barn och unga som avviker från rådande normer löper större risk att bli utsatta för kränkningar och mobbning. Här har vi samlat tips på hur ni kan arbeta med normer och inkludering för att synliggöra, ifrågasätta och bredda normen, så att alla blir inkluderade i er idrottsförening.

Illustration: tre barn
Sidan riktar sig till idrottsledare

Hitta på sidan

Vad är normer?

Normer är osynliga regler och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är ”avvikande”. De talar om för oss vad vi ska tycka, hur vi ska se ut och hur vi ska bete oss i olika sammanhang.

I filmen nedan berättar Anna-Carin, som är sakkunnig på Friends, mer om vad normer är, vad det finns för normer och om de går att förändra.

Positiva och begränsande normer

Det finns både positiva och begränsande normer. Positiva normer kan underlätta en respektfylld samvaro med varandra, till exempel att hälsa på varandra när vi möts på träningen, tacka efter en match eller tävling, eller att komma i tid.

Men det finns också normer som är begränsande och som kategoriserar människor utifrån vad som är ”normalt” eller ”avvikande”. Exempel på detta är vilken kroppsform du har, vilket land du kommer ifrån, vilken hudfärg du har, hur du klär dig, att som idrottare alltid vara tuff, eller hur du som tjej eller kille förväntas bete dig.

Exempel på hur begränsande normer och fördomar resulterar i kränkningar:

  • Någon skriver ”åk hem” på en lapp och lägger den i Yonas träningsväska. Yonas föräldrar kommer från Eritrea.
  • Abel gör armhävningar på knä under träningen och får då höra att han borde träna med tjejerna eftersom han gör ”tjejarmhävningar”.
  • Några barn i innebandyföreningen har börjat sprida elaka rykten om Elsa, vars pappa, är ensamstående och sjukskriven, och köper klubbor av ”fel” och billigare märke till Elsa.
  • Raida är lite större än de flesta andra i laget. På träningarna suckar träningskompisarna när de hamnar i samma lag som Raida och ingen passar till henne. Ledarna säger till Raida att ta mer plats på planen.

Normer i olika sammanhang

Normer finns på olika nivåer. I en träningsgrupp kan ett visst märke på träningsutrustningen vara väldigt populärt och ge status. Det betyder inte att denna norm gäller för alla grupper. I en annan grupp kan det vara ett annat märke som ger status.

Vissa normer finns på samhällsnivå, exempelvis normer om att vara heterosexuell, vit, smal och inte ha någon funktionsnedsättning. Den som bryter mot sådana normer kan uppleva begränsningar i många delar av sitt liv – på träningen, i skolan, i sjukvården, i arbetslivet och på fritiden. Det är aldrig den som avviker från normen som ska behöva anpassa sig. Därför måste vi jobba i tidig ålder med normer och inkludering, med barn och unga, för att bredda normen.

Alla normer, både positiva och begränsande, varierar beroende på sammanhang och kultur. I Sverige är det norm att inte sätta sig bredvid någon på en buss och i ett annat land kan det vara norm att göra just det. Normer förändras också över tid. Till exempel var det endast män som innan år 1921 ansågs vara fullvärdiga (”normala”) samhällsmedborgare med rösträtt, och innan år 2009 var det inte möjligt att ingå samkönade äktenskap. Dessa normer ifrågasattes, vilket ledde till förändring.

Bli medveten om dina privilegier

Vissa befinner sig ofta utanför normen och andra ofta innanför normen. Om vi tillhör normen kan det vara svårt att se hur andra begränsas av den, eftersom vi själva inte upplever detta. Därför är det viktigt att försöka påminna sig själv och andra om att synliggöra sina egna privilegier och att ibland lämna utrymme till andra.

I den här filmen får du tips på hur du kan använda dig av dina eventuella privilegier för att göra skillnad.

Fördomar och stereotyper

Stereotyper är förutfattade meningar om vad det innebär att tillhöra en viss grupp. Personer som befinner sig innanför normen tillskrivs ofta mer positiva karaktärsdrag och en person utanför normen mer negativa karaktärsdrag.

Exempel på stereotyper är en överviktig person som skildras som den oseriösa och roliga kompisen i en film, eller en homosexuell man som skildras som skrikig och dramatisk i en bok. Personer har självklart rätt att ha dessa egenskaper, men det är begränsande och förminskande när stereotyper målas upp som den enda sanningen, och den enskilda personens egenskaper döljs bakom stereotypen.

Stereotyper kan leda till fördomar, vilket är känslomässiga och ofta omedvetna reaktioner mot människor som inte är som en själv. Fördomar kan innebära att personer döms på förhand.

Folk har dömt mig eller haft lägre förväntningar bara för min hudfärg eller att dom inte trodde jag kunde svenska.

Elev åk 6-9

Normer och mobbning

Barn och unga som avviker från rådande normer löper större risk att bli utsatta för kränkningar och mobbning. Normer hänger ihop med makt. Den som följer normen inkluderas ofta och får mer makt. Den som bryter mot normen riskerar att behandlas annorlunda, inte få samma inflytande eller bli exkluderad.

För att förstå varför mobbning sker är det viktigt att vara medveten om normer och undersöka vilka normer som ger makt och status i just er grupp. Ni behöver också arbeta för att bredda normen, så att alla barn och unga blir respekterade och inkluderade. Det är aldrig den som avviker från normen som ska behöva anpassa sig.

Brukar ni reflektera över vad som ger status bland de aktiva i er förening?

Här kan ni se vad andra har svarat på frågan.

Ja
Nej
62%
38%

Normer inom idrotten

Friends idrottsrapport från 2022, som baseras på över 1 000 barns och ungas röster, visar att det är vanligast att kränkningar handlar om prestationer. Men även alla sju diskrimineringsgrunder finns representerade bland svaren. I miljöer där det förekommer kränkningar, trakasserier eller negativa jargonger kopplat till diskrimineringsgrunderna, kan dessa beteenden till slut normaliseras och upplevas som en naturlig del av vardagen för både barn och vuxna. Hälften av dem som svarat på undersökningen säger också att det förekommer negativa jargonger, det vill säga kommentarer, skämt eller rykten som handlar om diskrimineringsgrunderna, prestation, utrustning och kompisrelationer. Jargonger inom idrotten synliggör vilka normer som finns där.

Idrottsföreningars ansvar

Att agera för att förebygga mobbning och kränkningar, och för att alla barn ska må så bra som möjligt, är alla vuxnas ansvar. Barnkonventionen är tydlig med att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn, och att varje barn har rätt till ett liv helt fritt från våld. Vuxna ska alltså se till att göra allt för barns rätt att utvecklas och skyddas från alla former av mobbning och kränkningar. Att arbeta med normer och inkludering är ett sätt att förebygga mobbning och kränkningar.

Läs mer om idrottsföreningars ansvar

Hur kan idrottsföreningar arbeta med normer och inkludering?

Eftersom vi alla är en del av att forma de normer som verkar omkring oss, har vi också makt att utmana och förändra begränsande normer. Att arbeta med normer och inkludering handlar om att synliggöra, ifrågasätta och utmana de normer som finns i vår omgivning. Vi behöver vända upp och ned på det som tas för givet och träna på att tänka nytt. Genom att arbeta med normer kan vi öka vår egen och barns och ungas medvetenhet om vad normer är och vilka normer som finns omkring oss. Vi blir bättre på att se och upptäcka de normer som begränsar.

Fokusera på normen – inte på tolerans

I diskussioner om hur normers begränsande effekter ska minskas hörs ofta att tolerans är svaret. De som tillhör normen ska lära sig att tolerera de andra: ”Du är okej, trots att du är …”. Denna strategi är ett välmenat försök att hjälpa dem som står utanför normen, men riskerar i själva verket att förstärka normen. Tolerans problematiserar inte ojämlikheten eller maktobalansen mellan människor och gör heller inget för att utmana normen. Så i stället för att tolerera behöver vi fokusera på själva normen och hur vi kan utmana, förändra och bredda den. Vi kan tänka oss normen som en stor ram, allt kommer inte att rymmas inom ramen så i stället behöver vi göra ramen större så att fler personer ryms.

Tips på hur ni kan arbeta med normer och inkludering

För att minska antalet utsatta barn och unga är det viktigt att ni fokuserar på främjande och förebyggande insatser. Här är förslag på insatser för att arbeta med normer:

Det kan kännas utmanande och obekvämt att jobba med svåra frågor. Utan kunskap är det dessutom svårt att förstå varför arbetet är viktigt och hur det ska utföras. Om du känner att du saknar viss kunskap kring normer och inkludering kan du försöka att lyfta detta med din förening. Tillsammans kan ni i föreningen hjälpas åt att utforska och diskutera det ni tycker är utmanande.

Mer om normer från Friends:

Webbkurs: Bli normmedveten

Fundera på vilket språkbruk och vilka jargonger som förekommer i föreningen, både bland barn och vuxna. I språkbruket tar sig normer ofta uttryck genom kränkande kommentarer, en skämtsam jargong eller glåpord. När vi ser och pratar om vilka normer som finns kan vi också granska dem. Det hjälper oss till exempel att förstå vilka i gruppen som påverkas positivt eller negativt av de normer som finns. De barn och unga som påverkas negativt av en norm kan riskera att bli utsatta för kränkningar och deras möjlighet att utvecklas som individer minskar.

Fundera över om du är med i att upprätthålla normer. Hur tilltalar du de aktiva i din förening? Pratar du med tjejer och killar på olika sätt? Har du olika förväntningar på de aktiva, vad grundar det sig på i så fall? Hur kan ni arbeta för att fler aktiva ska känna sig inkluderade i gruppen?

Forskning inom skolan visar att barns och ungas delaktighet är en framgångsfaktor i arbetet mot mobbning och kränkningar. Att involvera barn och unga är viktigt även inom idrotten. Ett sätt att involvera barn och unga är att göra övningar och diskutera tryggheten i träningsgruppen och idrottsföreningen.

Här är tips på övningar du kan göra

Det finns både kortare övningar att göra på träningar och lite längre värderingsövningar som kan passa bra på avslutningar och läger.

Det dyker ofta upp tillfällen där du kan ta tillfället i akt att diskutera normer med de barn och unga som du möter. Det kan vara kopplat till något som har dykt upp i sociala medier, något en aktiv säger eller en aktuell nyhet.

Kom ihåg!

Kom ihåg att med misstag kommer möjligheter. Genom att göra ”fel” kan vi få syn på hur normer styr oss på ett omedvetet sätt. Hjälp varandra i föreningen genom att våga lyfta situationer som inte blir helt rätt, och fokusera på hur ni kan göra nästa gång i en liknande situation. Det hjälper er att komma ifrån skuld och skam, och att fortsätta våga försöka och prova er fram i arbetet med normer och inkludering.