Mobbningens förekomst

Tre barn utsatta för mobbning i varje klass

Illustration: Ledsen flicka med en boll

Mobbningen fortsätter att öka i Sverige

Friends visar i samarbete med Örebro universitet, baserat på en ny Novus-undersökning och elevstatistik från Skolverket, att minst 140 000 barn och unga har varit utsatta för mobbning under de senaste månaderna.

Sverige har gått från att ha varit ett föregångsland till att i allt högre grad på senare år misslyckats, inte bara med att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer, utan även med att skydda skolbarn mot nätmobbning och trakasserier i digitala miljöer.

Det finns flera faktorer som bidrar till den ökade siffran; ett ökat antal barn i Sverige samt att nätanvändningen har krupit ner i åldrarna bidrar alla till att mobbning har ökat. Därtill sker detta i ett hårdare samhällsklimat som barn och unga är en del av.

Vägen framåt måste bygga på långsiktiga insatser och åtgärder som bygger på kunskap och forskning, med tonvikt på främjande och förebyggande arbete. All forskning pekar på att ett framgångsrikt trygghetsarbete tar avstamp i regelbundna kartläggningar där elever gör sin röst hörd och där de aktiva åtgärderna utgår från nulägesbilden. Det kan handla om allt från organiserade rastaktiviteter till kunskapshöjning om trygghetsarbete bland personalen. Varje barns möjlighet att klara grundskolan har en tät koppling till hur väl skolans trygghetsarbete fungerar.

Genom ett systematiskt trygghetsarbete kan säkra, trygga och utvecklande miljöer byggas, för att vända trenden med den ökade mobbningen, möjliggöra en trygg och likvärdig utbildning och skydda barn från mobbning både i skolan och på nätet.

För att börja ta krafttag mot mobbningen måste kommande regering genomföra bland annat följande åtgärder:

  • Upprätta en kommission mot mobbning
  • Föra in mobbning i skollagen
  • Ha elevers röst som utgångspunkt

Friends vision är en värld fri från mobbning. Att 140 000 barn och unga utsätts för mobbning är oacceptabelt. Det är dags att hela samhället tar krafttag mot denna plåga som drabbar tusentals varje timme, varje dag, varje år. Kampen mot mobbning angår alla och vi kan alla vara en del av lösningen.

Friends vill

Friends strävar efter en värld utan mobbning. Det innebär att hela samhället måste med i kampen mot mobbning. Bland annat anser vi att regeringen och politiken bör skyndsamt ta följande åtgärder som ett första steg att mota mobbning:

Upprätta en kommission mot mobbning

En kommission bestående av olika aktörer med uppdraget att reda ut orsakerna till att mobbningen ökar samt föreslå skarpa åtgärder som kontinuerligt följs upp.

Föra in mobbning i skollagen

Skollagen behöver förtydligas med skolors uppdrag att förebygga och förhindra mobbning för att komplettera dagens begrepp kränkning och diskriminering.

Ha elevers röst som utgångspunkt

Tydligare krav på att kartlägga mobbning behöver ställas på skolornas huvudmän. Ett nationellt enkätsystem för mätning av mobbning i alla skolor bör införas.

Ta del av vårt seminarium från Järvaveckan

Paneldeltagare:

Magnus Loftsson, Friends
Chiara Bergmark, Elevernas riksförbund
Sam Rahini, META
Helen Alpstig, RF-SISU Stockholm

Illustration av två personer som sitter vid ett bord

Ta reda på hur du kan agera mot mobbning i vår kunskapsbank

Till kunskapsbanken

Här svarar vår expert Magnus Loftsson på de mest ställda frågorna om mobbningens förekomst.

Stillbild från Nyhetsmorgon. Text i bild: Förslag på åtgärder mot mobbning; en kommission mot mobbning, mobbning in i skollagen, elevers röst som utgångspunkt för åtgärder

Mediegenomslag

Sveriges radio

SvD