Press och rapporter

Friendsrapporten 2020

Friendsrapporten har publicerats sedan 2012 för att sprida kunskap om förekomsten av mobbning och kränkningar i svensk skola. Rapporten är baserad på Friends enkäter och förmedlar barns egna röster.

Illustration: barn med pedagog sitter vid ett bord

Friends generalsekreterare Maja Frankel

Det är vår skyldighet som vuxna att lyssna, inkludera och agera!

Den 1:a januari 2020 markerar en historisk dag i arbetet för barn och ungas rättigheter. Barnkonventionen trädde i kraft och blev svensk lag. Det medförde en ökad skyldighet för beslutsfattare, rättsväsendet och myndigheter att sätta barns rättigheter i fokus. Men har det verkligen gjort någon skillnad?

Sverige har en lång väg att gå för att ta vara på barns och ungas rättigheter och se till att barnkonventionen tillämpas i praktiken. Barn och ungas perspektiv får många gånger stå utanför beslut i samhället i stort, men också i frågor som berör dem direkt. Beslutsfattare och vuxna med ansvar på alla nivåer måste börja förstå att barn och unga är egna individer med egna rättigheter och tankar som vi måste ta vara på här och nu.

Att samhället kan tillgodose barns rättigheter är en akut fråga att lösa. För att samhället ska åstadkomma en förändring kring problematiken behövs en kritisk massa av individer och verksamheter som verkar för alla barns bästa. Alla delar i samhället måste ta sitt ansvar. Barns utsatthet för kräkningar, mobbning och trakasserier är ett samhällsproblem som drabbar folkhälsan i det längre loppet. Framförallt är det ofta en mycket svår situation för de barn som befinner sig mitt i utsattheten.

Vuxna behöver förstå att mobbning vare sig den är fysisk, psykiskt eller verbal är lika med våld, ett våld som skapar djupa sår och trauman hos de drabbade. Det är ett lidande som många barn och unga utsätts för varje år. För många barn är vardagen en kamp mellan liv och död. Det är ett enormt svek mot de unga att vi låter detta fortgå, när vi vet vilka konsekvenser som det psykiska och fysiska lidandet kan ge.

Vardagen är en ständig kamp för att hitta fredade och trygga zoner att vistas i även utanför skolmiljön. Coronapandemin har lett till en ökad närvaro på digitala plattformar, ofta utan närvaro av vuxna. Ökad närvaro leder till ökad exponering och därmed risk för utsatthet. Även om nätet till största del är en positiv arena, så förekommer det kränkningar även där. Elaka kommentarer kan postas, gillas och delas vidare, vilket leder till att kränkningar kan upplevas om och om igen. Frånvaron av vuxna gör barnen mer sårbara och ökar risken för mobbning, kränkningar och övergrepp. I en undersökning nyligen gjord av Friends i samarbete med Flarie, svarar cirka vart tredje barn att man inte har berättat för någon om sin utsatthet på nätet under pandemin. De flesta svarar att de skulle vilja att vuxna pratar med dem om vad de ska göra om de blir utsatta på nätet eller ser någon bli utsatt.
Det finns en normalisering kring mobbning i våra barns vardag, där mobbning tillåts fortgå både i skolan och i samhället. Vuxna fortsätter att utesluta barn och unga från att kunna påverka sin egen situation. Vi behöver bli mer ödmjuka och in lyssnande i vår inställning till barn och ungas perspektiv samt att faktiskt ta barnens perspektiv, åsikter och erfarenheter på allvar. Det finns en stärkande kraft i att bli lyssnad till och tagen på allvar som vi vuxna med ganska enkla medel kan bidra till. Vi måste vara särskilt lyhörda och alltid agera när vi upptäcker att någon är utsatt.

1:a januari 2020 markerade en viktig milstolpe när barnkonventionen trädde i kraft som lag. Det är dags att staten och alla lokala beslutsfattare förstår allvaret och tar kritiken på allvar. Detta ska vara en högt prioriterad fråga som måste ges bra förutsättningar för att det ska kunna få ett genomslag på alla nivåer.

Friends arbete fortsätter med att se till att barnkonventionen tillämpas i praktiken, så att alla barn får sina rättigheter respekterade och tillgodosedda – på alla nivåer i samhället. Tillsammans kan vi göra stor skillnad! Vi behöver ta vårt ansvar och göra mer. Vi behöver ödmjukt lyssna, agera och inkludera.

Maja Frankel
Generalsekreterare Friends

Mobbning

Upplever du att du blivit mobbad av andra elever under det senaste året? Svar: Ja
Tjej
åk 3-6
Tjej
åk 6-9
Kille
åk 3-6
Kille
åk 6-9

Ur Ronjas berättelse i Friendsrapporten

”Jag funderar ofta på vad som kunde ha hänt om vuxenvärlden hade agerat och att jag redan där och då blivit tagen på allvar”

Jag är rädd att folk ska säga taskiga saker och vara elaka och att jag ska behöva sitta själv på rasterna som jag ofta gör.

– Elev åk 6-9