46 miljarder kronor

Mobbningens pris

Konsekvenser och kostnader för samhället.

Kille på väg till skolan med ryggsäck. han har luvtröja som döljer hans ansikte.

Sammanfattning

Mobbningen ökar i Sverige. Ett hårdare samhällsklimat, sämre förutsättningar för det förebyggande arbetet i skolan och klimatet på nätet gör att fler är utsatta idag än tidigare. 140 000 barn och unga har utsatts för mobbning under de senaste månaderna i skolan och på nätet.

De konsekvenser som denna utsatthet kan ge upphov till för individen och samhället beräknas kosta 46 miljarder kronor över en 30-årsperiod.

Mobbning som människor utsätts för som barn kan få konsekvenser långt upp i vuxen ålder, flera årtionden efter att mobbningen i skolan ägt rum. Effekterna kan vara alltifrån större risk för depression, ångest och låg livskvalitet, suicidförsök och självmord till att ha lägre inkomster och oftare vara arbetslös. Det innebär att samhället måste bistå med olika insatser som görs inom kommunala, regionala och nationella verksamheter och myndigheter, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och rättsväsendet.

Av de 140 000 barn och unga som utsatts för mobbning 2022, påverkas var tionde, cirka 14 000 barn, så negativt, både utbildnings- och hälsomässigt, att de över tid behöver ta del av det offentligas insatser inom till exempel hälso- och sjukvården samt riskerar ett försenat inträde på arbetsmarknaden. Baserat på detta konservativa antagande uppskattar vi att mobbningens samhällskostnad blir 46 miljarder kronor de kommande 30 åren, varav kostnaden för effekterna av mobbning under den kommande mandatperioden uppskattas till 13,7 miljarder, dvs. 3,4 miljarder per år. I jämförelse lägger riksdagen i 2022 års budget 4,7 miljarder på regional utveckling.

Forskningen är samstämmig kring vikten av att förebygga mobbning under barndomen, samt att erbjuda stöd till de personer som erfar negativa konsekvenser under flera årtionden efter avslutad skolgång. Tidiga och breda insatser för alla elever kan avsevärt minska lidandet, både på kort och lång sikt. Sociala investeringar och stödinsatser till de barn, unga och vuxna som lider av mobbningens konsekvenser behöver intensifieras mot bakgrund av att andelen utsatta barn fördubblats de senaste tio åren. Friends anser att regeringen bör ha en nollvision mot mobbning med delmål att mobbningen halveras under mandatperioden. En halvering skulle kunna innebära minskade kostnader i storleksordningen fyra miljarder kronor för perioden 2026–2030. För att nå detta mål, bör regeringen bland annat:

  • Genomföra ett kunskapslyft om mobbning
  • Införa ett barnombud på nätet
  • Starta ett partnerskap mot mobbning

Friends vision är en värld utan mobbning. Det är hög tid att vi lägger våra resurser på att tidigt motverka mobbning i alla dess former, innan samhällskostnaden blir än större. Barn och ungas välmående här och nu är ett värde i sig. Det är dags att agera.

Friends krav mot regeringen

Trenden med ökad mobbning och dess ökade samhällskostnad går att vända. Det kräver dock handlingskraft från politiken och det offentliga. Friends anser att regeringen bör ha en nollvision mot mobbning med delmål att mobbningen halveras under mandatperioden. En halvering skulle kunna innebära minskade kostnader i storleksordningen fyra miljarder kronor för perioden 2026–2030. För att nå detta mål, bör regeringen bland annat:

  1. Genomföra ett kunskapslyft om mobbning
  2. Införa ett barnombud på nätet
  3. Starta ett partnerskap mot mobbning

Eftersom andelen utsatta för mobbning i Sverige har mer än fördubblats, har det funnits ett behov av att uppdatera mobbningens samhällskostnad i Sverige för 2022. Vi har utgått utifrån samma beräkningsmodell som tidigare använts och 46 miljarder är alarmerande. Det är ett misslyckande från beslutsfattarna på alla nivåer.

Magnus Loftsson
Forskningsledare på Friends