Övningar och material för skolan

Skolkarta: åk 4-6

Det här är en kartläggningsövning som handlar om att synliggöra otrygga platser på skolan. Först får eleverna rita olika områden på skolan för att sedan diskutera vad som sker på dessa områden.

45-60 min

Åk 4-6

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Kartlägga vilka platser på skolan som känns otrygga att vara på
 • Ta fram förslag på hur dessa platser kan göras tryggare

Material och förberedelser

 • Färgpennor och stora papper till varje grupp

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper om 4–5 personer per grupp. Ni kan antingen dela upp skolans olika områden mellan grupperna eller låta varje grupp få arbeta med hela skolans område.
 2. Dela ut pennor och ett stort papper till varje grupp. Förklara att de ska kartlägga var det känns otryggt på skolan. Gruppernas uppdrag är att göra kartor eller teckningar av olika områden i skolan, till exempel klassrummen, korridorerna, skolgården, slöjd- och idrottshall med mera. Kartorna kan innehålla flera områden på samma bild.
 3. Därefter får grupperna diskutera och markera på sin karta där det kan kännas otryggt eller där det kan ske kränkningar. Diskutera även förslag på hur dessa platser kan göras tryggare.
 4. Låt grupperna ta del av varandras kartläggningar och förslag på lösningar.
 5. Använd kartorna som en del i kartläggningsarbetet i övrigt likabehandlingsarbete.

Tips!

Ni kan även ge en karta till varje elev och använda er av färgpluppar eller kritor där olika färger står för hur trygg man känner sig på varje plats. På så vis får varje elev själv berätta var de känner sig otrygga på ett anonymt sätt.

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Läraren ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen,

Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *