Övningar och material för skolan

Case om rasism: åk 4-6

Eleverna får ett case om rasism att läsa i helklass eller i grupper. Efter caset följer ett antal frågor att diskutera tillsammans.

45-60 min

Åk 4-6

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Introducera eleverna i frågor som rör mobbning, trakasserier och rasism
 • Att grundlägga och förbereda för vidare inlärning, diskussioner och kunskaper om ämnet
 • Diskutera handlingsalternativ, och förväntningar på vuxna, när trakasserier sker

Material och förberedelser

Skriv ut caset till varje elev om du vill att eleverna ska läsa igenom caset på egen hand.

Uppgift

Gör så här:

 1. Välj själv hur du vill presentera caset för klassen. Du kan läsa det högt för hela klassen, de kan läsa enskilt, eller tillsammans i grupper.
 2. När ni har läst igenom caset, låt eleverna beskriva hur de upplevde det. Diskutera därefter följdfrågorna nedan, antingen i helklass eller i mindre grupper. Arbetar ni i grupper, låt gärna eleverna anteckna sina tankar och presentera för varandra efteråt.
 3. Använd elevernas tankar som utgångspunkt för fördjupning i skolans plan mot kränkande behandling eller andra dokument kopplat till trygghetsarbetet.

Case om rasism

Klass 7A har under några månader jobbat med oljemålning och färgblandning på bildlektionerna. Arbetet ska avslutas med att alla ska göra ett självporträtt. När läraren Måns under lektionens inledning beskriver hur komplicerat det kan vara att få fram rätt nyanser för hudfärg, säger eleven Radik högt att det inte lär bli så svårt för klasskamraten Kasha, och syftar på hennes svarta hudfärg. Kasha är på toaletten och hör därför inte kommentaren, som alla inklusive Måns skrattar åt. När Kasha kommer tillbaka känner hon på sig att något har hänt, eftersom alla flinar eller skrattar när de tittar på henne, men hon förstår inte vad det är och ingen berättar det för henne.

Skriv ut caset

Diskussionsfrågor

 1. Vad hände i klassrummet?
 2. Hur tycker du att läraren Måns borde ha reagerat?
 3. Är det okej att säga saker om personen det handlar om inte är närvarande?
 4. Hur tror du att Kasha skulle ha upplevt situationen om hon hade varit i klassrummet?
 5. Hur skulle du reagera om du var klasskamrat med Kasha?

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *