Kunskapsbanken för barn och unga

Vad är rasism?

Det är rasism att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av sin hudfärg, religion, etnicitet eller kultur. Enligt barnkonventionen och diskrimineringslagen får inget barn diskrimineras eller utsättas för våld eller trakasserier. Här förklarar vi begreppet rasism.

illustration: ett barn med stort hår och ett barn med hijab

Vad är rasism?

Det är rasism att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av sin hudfärg, religion, etnicitet eller kultur. Rasism bygger på idéer och fördomar, och så kallade stereotyper, om hur vissa tänker och tror att människor och grupper är eller bör vara.

Rasism kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan till exempel handla om förväntningar på att du ska vara på ett visst sätt eller ha vissa intressen kopplat till vilket land du eller din familj är ifrån, din religon eller din hudfärg. Det kan även handla om att folk säger och tycker att du är mindre svensk än andra på grund av din hudfärg.

Vem avgör om det är rasism?

Det är du som bestämmer vad som är okej eller inte. Ingen har rätt att uttrycka sig rasistiskt mot dig. Det är aldrig ditt fel om du blir utsatt. Det är alltid den som utsätter dig som gör fel.

Hur många elever blir utsatta för rasism i skolan?

Friendsrapporten 2022 visar att den vanligaste formen av trakasserier både på mellan- och högstadiet har koppling till etnicitet.

i åk 3-6
0%
i åk 6-9
0%

Hur tar sig rasism uttryck?

Rasism kan ta sig uttryck på många olika sätt. Ofta sker det i form av taskiga kommentarer, till exempel att använda ”n-ordet”. Det kan även ske mindre tydligt, som till exempel om en lärare oftare låter elever med ljus hy få svara på frågor i klassrummet eller aldrig ger högsta betyg i svenska till en elev som inte är född i Sverige.

Har du hört talas om mikroaggressioner?

Här ser du vad andra har svarat på den här frågan.

Ja
Nej
32%
68%

Mikroaggressioner – en form av rasism

Mikroaggressioner kan ske både medvetet och omedvetet. Det är ofta händelser som lätt går obemärkt förbi eller förklaras bort när vi ser eller hör dem enskilt. Men när dessa händelser sker ofta skapar det en stor utsatthet. Effekten kan då bli att personer som får sådana kommentarer känner att de inte har samma självklara plats i Sverige på grund av till exempel deras hudfärg.

Exempel på mikroaggressioner:

  • ”Var kommer du ifrån egentligen?”
  • ”Jag bara måste få känna på ditt hår”
  • ”Är inte slöja en symbol för förtryck?”

Många i skolan använder sig av n-ordet när det finns svarta i klassen eller omgivningen. Det är väldigt respektlöst och tas inte allvarligt av vissa lärare.

– Elev åk 6-9

Rasism kan vara olagligt

I Sverige ska alla ha lika rättigheter och möjligheter oavsett vilken hudfärg eller religion du har. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag, får inget barn diskrimineras eller utsättas för våld eller trakasserier. Även diskrimineringslagen säger att inget barn får utsättas för trakasserier eller diskriminering.

Vad betyder orden?

Diskriminering i skolan är när en elev behandlas sämre eller missgynnas av skolan och det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Här är några exempel på vad som är olagligt

  • Att sprida och skriva kränkande saker som att någon är mindre värd på grund av sin hudfärg eller religion.
  • Att ha på sig kläder med hakkors, texter eller andra symboler som är rasistiska eller kränkande mot vissa grupper.

Anmäl till polisen om du har utsatts för något som är olagligt. Ta hjälp av en vuxen om det känns svårt. Du kan alltid prata med polisen om du är osäker på om det du har utsatts för är ett brott eller inte.

Podcast om rasism i skolan

Noah, som är med i Friends barn- och ungdomsråd, intervjuas om rasism i skolan.

Noah om hur rasism sker i skolan

Hur kan rasism i skolan se ut från en elevs perspektiv? Noah berättar om hur vissa underliggande kommentarer kan kännas rasistiska och hur det är att stöta på sådana problem redan i ung ålder.

Lyssna på avsnittet

Noahs tips till skolan

Noah delar med sig om förhoppningar och idéer om hur skolan kan arbeta mot rasism. Och hur mycket ansvar ska vi lägga på skolan och lärare?

Lyssna på avsnittet

Behöver du stöd?

Du kan kontakta Friends med alla dina frågor som handlar om mobbning, ensamhet, rasism, skolans ansvar med mera.

Läs mer om råd och stöd