Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Samtycke och integritet

Sexuella trakasserier är ett ämne som kan upplevas svårt att prata om. Samtidigt ser vi i våra kartläggningar att normaliseringen kring sexuella beteenden ökar. Det är därför av största vikt att vi vågar lyfta dessa frågor, både med elever och i personalgruppen, och vågar prata om sexuella trakasserier.

Tips på hur ni kan jobba med samtycke och integritet och förebygga sexuella trakasserier

  • Introducera samtal om samtycke och sexuella trakasserier med eleverna redan i tidig ålder. Vad innebär samtycke? Vad har jag för rättigheter till min egen kropp och integritet? Det är viktigt att barn och unga vet vilka rättigheter de har.
  • När du som vuxen och lärare eller pedagog respekterar barns integritet lär du dem att utöva samtycke. Fråga alltid barnen om de vill ha en kram, om hen vill berätta om sin nya kärlek eller om hen vill krama sin kompis förlåt. Förutsätt inte, tvinga inte och ta dig inte friheter. Samtycke är ömsesidigt och viktigt i alla relationer.
  • Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Fundera på hur du pratar om andra människors kroppar, din egen kropp, vad du skämtar om och hur du agerar i vardagen. Att vara en förebild och aktivt ta ställning i vardagen är en framgångsfaktor, se till att bredda din förståelse och dina egna referensramar.
  • Ta alla signaler och berättelser om sexuella trakasserier på allvar. Om en elev berättar om sin utsatthet, var noga med att visa att du står på elevens sida och hjälper eleven.
  • För att komma åt problem med sexuella trakasserier, och för att effektivt förebygga sexuella trakasserier, är det viktigt att jobba med normer kring bland annat kön och könsidentitet.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Skolan har en skyldighet att jobba främjande, förebyggande och åtgärdande när det kommer till alla typer av kränkningar och trakasserier, inklusive sexuella trakasserier.

Om ett barn berättar

Det är viktigt att alla i personalen har kunskap i hur ni ska hantera en situation då en elev berättar om sin utsatthet. Ju tryggare ni känner er i frågan, desto bättre förutsättningar har ni att hjälpa en elev som utsatts för exempelvis sexuella trakasserier.

Här är några saker som är viktiga att komma ihåg i ett samtal med barn och unga kring sexuella trakasserier.

Att skapa en förtroendefull relation handlar bland annat om att skapa ett positivt och respektfullt möte med barnet som berättar, där du tydligt visar att du litar på barnet och att barnet kan lita på dig. Barn och unga som blivit utsatta för sexuella kränkningar kan ofta vara rädda för att personal inte ska tro på dem eller inte ska orka att ta emot det barnet berättar. Var därför noga med att visa för barnet att du tror på vad hen säger och att du är där för att hjälpa till. Lyssna in och visa tydligt att du tar berättelsen på allvar.

En del av att skapa en förtroendefull relation innebär också att du som vuxen agerar på det du får berättat för dig, enligt den handlingsplan som finns. Det innebär att du finns där för barnet, samtidigt som du agerar rätt i systemet.

Det är vanligt att utsatthet är förknippat med skuld och skam. Det kan bland annat bero på att den som utsatt barnet fått det att tro att det är den utsattes fel eller ansvar. Det är viktigt att du som vuxen hjälper barnet med att avlasta dessa känslor.

För att hjälpa ett barn att komma ur känslor som skuld och skam behöver du själv vara säker i ditt förhållningssätt och trygg med att prata om sexuella trakasserier och kroppen. På så vis ger du barnet signaler om att det inte är något skamfyllt att prata om. Det är viktigt att du som vuxen är tydlig med att dessa känslor är vanliga, men att ansvaret och skulden alltid ligger på den som utsätter.

Det kan också finnas ett behov av att du som vuxen förtydligar och förklarar för den utsatte att det hen har varit med om är sexuella trakasserier.

Tänk på ditt förhållningssätt, lyssna mer än du själv pratar och låt barnet så fritt som möjligt förklara vad det är som hänt. Låt bli att lägga värderingar i det barnet säger. Försök också att hålla dig till så öppna frågor och/eller yttranden (såsom ”berätta mer” eller ”vad hände sedan?”) som möjligt.

Förklara för barnet vad din roll är och vilket ansvar du som vuxen och/eller pedagog har. Förklara också vad du kommer att göra med informationen du får.

Tänk på att polisen skall kopplas in om det uppdagas att barnet varit med om någonting som kan anses vara ett brott. I dessa fall bör du vara försiktig med att ställa för många frågor kring detaljer, eftersom det då är polisens ansvar att reda ut vad som har hänt.

Tänk på att barn som blir utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp kan må väldigt dåligt och dessa känslor försvinner sällan efter ett enstaka samtal. Var därför noga med att följa upp genom samtal och låt eleven.

Om du misstänker att ett barn under 18 år far illa – gör en anmälan till socialtjänsten. Du kan ringa anonymt om du är osäker på hur du ska agera.