Start Kunskapsbanken Skolpersonal Arbeta främjande och förebyggande med skolan och klassen

Kunskapsbanken

Arbeta främjande och förebyggande med skolan och klassen

För att minska antalet utsatta elever måste vi arbeta främjande och förebyggande – inte bara åtgärda när något har hänt. Här kan du läsa om vad detta innebär, och hur ett systematiskt och kontinuerligt trygghetsarbete kan se ut på din skola och i din klass. Du får också tips på främjande och förebyggande insatser att arbeta med.

En hand under friends hjärtsymbol
Sidan riktar sig till skolpersonal

Hitta på sidan

en vuxen kvinna och en pojke pratar med varandra

Skolans främjande och förebyggande uppdrag enligt Lgr22

Att arbeta med attityder, värderingar och civilkurage är en del av skolans uppdrag. Läroplanen (Lgr22) är tydlig med skolans grundläggande värden och att alla som arbetar i skolan ska motverka diskriminering och kränkande behandling av elever. Till exempel ska skolan förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna, människors eget värde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Skolan ska också exempelvis arbeta för att eleverna har kunskap om sina rättigheter, tar avstånd från kränkningar och ser till andra människors bästa i sina handlingar.

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet,
 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt, och
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
 • synliggöra och med eleverna diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.

Främjande arbete

Främjande arbete kan beskrivas som ett stärkande arbete som har till syfte att skapa en positiv, hälsosam, trygg och tillitsfull miljö för alla elever och all skolpersonal. Det främjande arbetet ska pågå hela tiden, utan förekommen anledning. Syftet är att skapa ett skolklimat som präglas av respekt, tillit och trygghet, och där alla känner sig inkluderade.

Exempel på främjande insatser:

 • Personal jobbar aktivt för att främja goda relationer med eleverna
 • Kunskapshöjning om olika ämnesområden, exempelvis hbtq+, rasism och sexuella trakasserier
 • Skolan arbetar utifrån ett årshjul, med planering av främjande insatser, för att säkerställa ett kontinuerligt trygghetsarbete
 • Personal på skolan synliggör och reflekterar kring de normer som finns i verksamheten
 • Personal på skolan gör elever delaktiga i arbetet

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete handlar om att hitta och förhindra risker för kränkningar och diskriminering. Syftet är att få en tydlig bild av skolan och vilka insatser som behövs för att skapa trygghet. Ett förebyggande arbete gör det möjligt att upptäcka om det exempelvis finns normer som begränsar elevernas handlingsutrymme på skolan. Det kan vara svårt att upptäcka trakasserier och kränkningar när de har blivit normaliserade beteenden i skolan. När skolan fokuserar på det främjande arbetet leder det till att ni upptäcker vilka begränsande normer som finns på just er skola. 

Exempel på förebyggande insatser:

 • Om det finns en negativ attityd mot exempelvis etniska minoriteter kan skolan utveckla undervisning som syftar till att förebygga och motverka dessa attityder.
 • Genom kartläggningar kan skolan exempelvis få reda på vilka platser i skolan som upplevs som otrygga och satsa på att skapa bättre förutsättningar för trygghet där. Exempelvis fler vuxna i korridorerna och på rasterna.

Upptäckande arbete

En viktig del, som hänger ihop med det förebyggande arbetet, är det upptäckande arbetet. En del i det upptäckande arbetet är att skapa tillitsfulla relationer mellan skolans personal och skolans elever. När elever litar på vuxna vågar de berätta om viktiga saker. En elev som är utsatt berättar ibland bara en gång, det är därför viktigt att alla vuxna tar eleven på allvar och lyssnar. Det upptäckande arbetet underlättas när elever vågar berätta om sin skolsituation.

Det finns en risk att kränkande behandling inte upptäcks på grund av att vissa beteenden är så normaliserade. Det är därför viktigt att skolan vågar synliggöra normer och normaliserade beteenden för att upptäcka elever som behandlas illa.

Ett systematiskt trygghetsarbete

Ett framgångsrikt trygghetsarbete behöver genomsyra hela skolans verksamhet och pågå hela tiden. Hela skolans trygghetsarbete ska bedrivas med fokus på en långsiktig utveckling. Det är därför viktigt att analysera, planera och utvärdera, både tillsammans med eleverna i din klass och med dina kollegor. Ett sätt att skapa systematik kring detta arbete är att utgå från följande fyra steg. Du kan använda dig av samma systematiska struktur som gäller för hela skolan, när du arbetar med din klass.

Det gör ni genom exempelvis kartläggningsenkäter vilket ger en beskrivning av nuläget. Andra tillvägagångssätt är intervjuer med elever, observationer och olika typer av kartläggningsövningar.

Skolan ska också, i enlighet med diskrimineringslagen, undersöka om det finns hinder för elevernas lika rättigheter och möjligheter. Det kan handla om faktiska hinder men också om hinder i form av attityder eller normer.

Fundera över följande när du ska arbeta med trygghetsfrågor i din klass, exempelvis när ni gör samarbets- och värderingsövningar:

Var är vi?

Inledningsvis är det viktigt att fundera över både dina egna och dina elevers förutsättningar.

 • Hur har vi arbetat med dessa frågor fram till i dag? Hur har det gått?
 • Har det uppstått några svårigheter längs vägen som jag behöver vara medveten om?
 • Vilka förutsättningar finns i klassen?
 • Vilken nivå befinner sig klassen på? Vilka förkunskaper finns?
 • Är jag tillräckligt förberedd?

Att identifiera orsaker till kartläggningsresultatet är ett viktigt steg för att sätta upp rätt mål och ta fram utvecklingsområden. Exempel: visar kartläggningen att många elever utsatts för sexuella trakasserier i omklädningsrummet behöver ni först fundera på varför.

Fundera över följande när du ska arbeta med trygghetsfrågor i din klass, exempelvis när ni gör samarbets- och värderingsövningar:

Vart ska vi?

Att ta fram syfte och mål är bra för att kunna arbeta på ett väl genomtänkt sätt och för att kunna styra och hantera olika situationer som kan uppstå.

 • Varför ska vi arbeta med det här?
 • Vad vill vi uppnå med arbetet?
 • Vad ska vi huvudsakligen fokusera på?
 • Vilka eventuella mål och förmågor ska vi arbeta med?
 • Vad vill jag att eleverna ska få med sig?

När ni implementerar åtgärderna behöver det vara tydligt vem som är ansvarig, när det ska genomföras och hur eleverna är delaktiga.

Fundera över följande när du ska arbeta med trygghetsfrågor i din klass, exempelvis när ni gör samarbets- och värderingsövningar:

Hur gör vi?

Planeringen inför lektionen är central för att arbetet ska bli så bra som möjligt.

 • Vilka övningar kan jag använda mig av?
 • Vilka resurser har jag till mitt förfogande?
 • Vilka reaktioner kan uppstå, och hur hanterar jag dem?
 • Hur kan jag anpassa övningar till mina elevers förutsättningar?

Gå igenom om arbetet fått önskad effekt, eller om ni behöver revidera eller ta fram nya åtgärder.

Fundera över följande när du ska arbeta med trygghetsfrågor i din klass, till exempel när ni gör samarbets- och värderingsövningar:

Hur blev det?

Utvärderingen är minst lika viktig som planeringen, detta för att ta reda på effekterna av arbetet – men också för att planera för framtiden.

 • Hur gick det?
 • Vad upplevde eleverna som intressant och givande?
 • Vilka kommentarer kom upp?
 • Vad hade jag kunnat göra på ett annat sätt?
 • Vad tar jag med mig framöver?
 • Uppstod situationer där jag kände mig osäker eller hade svårt att hantera diskussionen? Hur kan jag förbereda mig framöver?