Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Övningar att göra med din träningsgrupp

Övningar är ett bra sätt för att skapa tillit, trygghet och stärka gruppens sammanhållning. Här har vi valt ut några övningar som ni kan göra med de aktiva.

Material som stärker tjejer att fortsätta idrotta

Casefilmer och handledning som du som barn- och ungdomsledare kan använda tillsammans med tjejerna i din förening. Materialet hjälper er diskutera och resonera kring olika situationer som kan leda till att någon slutar med idrott.

Ta del av materialet

Gruppstärkande övningar

Som ledare kan du påverka klimatet i gruppen genom ett aktivt arbete.
Genom olika gruppstärkande övningar ges aktiva inom idrotten utrymme att lära känna både sig själva och andra i gruppen. De får också möjlighet att träna på samarbete, tillit och att lära sig varandras namn, vilket stärker såväl självkänslan som gruppens sammanhållning. Att göra övningar är dessutom ett redskap för dig som ledare att förstå gruppen. Vem är det som har initiativet? Vem är mindre aktiv? Är det någon som inte verkar kunna lita på andra?

Gör de övningar du känner dig trygg med och som passar gruppens behov.
Tänk på att du kan anpassa svårighetsgraden i många av övningarna och att många övningar går att göra som uppvärmning i början av träningen.

Att leda övningar

Oavsett om du och din träningsgrupp är vana vid att göra olika övningar, kan det vara bra att i förväg fundera på vad övningarna kommer att innebära för dig och dina aktiva. Som ledare deltar du inte i övningarna. Din roll är att leda övningen, lyfta upp olika åsikter, samt att underlätta för de aktiva att tillsammans reflektera utifrån olika perspektiv.

Här är några viktiga punkter att tänka på för dig som leder en övning:

 • Berätta för din grupp vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Det är viktigt att förbereda dem på vad ni ska göra och vad ni ska prata om så de känner sig trygga.
 • Tvinga aldrig någon att vara med i en övning. En del behöver mer tid på sig och deltar på sitt sätt. Förbered dig på hur du ska hantera en situation där någon inte vill vara med.
 • Utgå från ett demokratiskt förhållningssätt och var medveten om hur du fördelar utrymme och uppmärksamhet i gruppen. Det är viktigt att reflektera över hur du som ledare kan förstärka eller utmana roller och maktstrukturer i gruppen.
 • Sträva efter ett tillåtande klimat. Det finns inga rätt eller fel, alla får ha åsikter men personliga påhopp och kränkningar är inte tillåtet.
 • I värderingsövningar: Skapa möjligheten att säga ”pass” om en person inte vill svara på en fråga eller förklara sina tankar. Det är bra att det finns ett överenskommet och neutralt sätt att avstå från att svara.

Övning 1

Heta stolen

Syfte

Att träna på att ta ställning till olika situationer på ett enkelt och tydligt sätt. Att de aktiva i föreningen får uppleva att det finns olika sätt att se på saker och ting. Att skapa ett bra underlag för en diskussion i de aktuella ämnena.

Sammanfattning

En värderingsövning där de aktiva i föreningen sitter i en ring (alt. i omklädningsrummet) och tar ställning till olika påståenden genom att byta stol eller sitta kvar. Följt av gemensam diskussion i helgrupp.

1. Välj de påståenden du tycker passar. Följdfrågorna är väldigt viktiga i övningen då det här är som de aktiva får möjlighet att diskutera sina åsikter och tankar. Uppmuntra till att visa om de ändrar sig under diskussionens gång och tänk på att fördela ordet så att olika personer får komma till tals. Stanna inte för länge vid samma fråga utan gå vidare till en ny fråga om du märker att diskussionen vattnas ur.

2. Läs igenom påståendena och följdfrågorna innan du gör övningen med ditt lag. På så vis kan du välja ordningen på frågorna som du tror ger laget en bra ingång till diskussioner. Lägg gärna till egna följdfrågor och kom ihåg att du som ledare är expert på ditt lag. Du vet vilka följdfrågor som passar att ställa och till vem i laget. Du väljer!!

3. Samla de aktiva i ditt lag på var sin stol i en ring (alt. omklädningsrummet). Om ni sitter på stolar i en ring så ställ in ytterligare en stol i ringen så att det finns en stol mer än antalet aktiva.

4. Berätta att du kommer att läsa upp olika påstående. De aktiva ska ta ställning till påståendena utifrån vad de själva tycker, det finns inga rätt eller fel. Efter varje påstående kommer ni att diskutera tillsammans.

Så här svarar deltagarna på påståendena:

Håller med påståendet (ja): reser sig upp och byter plats
Håller inte med påståendet (nej): sitter kvar
Vill svara kanske: sitter kvar och lägger armarna i kors

Påståenden

Ibland gör jag saker på träningen bara för att kompisarna gör det
Varför kan det bli så? Vad kan du göra om du tror att någon är med även fast han/hon inte vill?

Det är viktigt att kompisar/lagkamrater gillar samma saker som mig
Varför tycker du så? Finns det bra saker med att gilla olika?

Vissa grupper inom laget är mer populära än andra
Varför är det så tror du? Är det vanligt att grupper blir olika populära?

Om någon är bra på något så brukar den bestämma mer
Varför blir det så? Borde det vara så? Varför inte?

Det är svårt att stå emot grupptryck
Vad är grupptryck? När är det svårt/lätt? Vad kan hända? Hur kan du göra för att få de andra i gruppen att våga säga vad de tycker?

Det är viktigt att vara med i en grupp
Varför är det viktigt? Inte viktigt?

Alla grupper behöver en ledare
Varför behövs det? Varför inte? Finns det grupper utan ledare? Kan en grupp ha olika ledare beroende på vad gruppen ska göra? Vad bestämmer vem som är ledaren?

Jag kan alltid välja vilka grupper jag tillhör
Vilka grupper är frivilliga och vilka är tilldelade? Har du alltid möjlighet att lämna en grupp du inte trivs i? Vad kan det får för konsekvenser? Hur kan du veta om andra är med i en grupp frivilligt eller inte? Vems ansvar är det att alla trivs i en grupp?

Många strävar efter att ha hög status
Hur märker du det? Varför är det så? Är det viktigt att ha hög status? Hur vet du om någon har hög status? Hur påverkas andra av att någon har hög status?

Övning 2

Trygg träning

Syfte

Att få de aktiva i föreningen att tänka efter vad som är viktigt och vad de anser har störst påverkan över tryggheten i laget/gruppen. Att skapa ett utgångsläge för fördjupad diskussion om trygghet. Att öka chanserna att det som de aktiva i laget kommer fram till skapar trygghet också efterlevs i vardagen, under träning och match.

Sammanfattning

Genom diskussion och association får de aktiva diskutera hur de kan få en så trygg träning som möjligt.

1. Dela upp laget/gruppen i mindre samtalsgrupper.

2. I grupperna ska de tillsammans komma på så många saker de kan som är viktiga för att alla i laget ska känna sig trygga.

3. Låt grupperna arbeta med associationer i ca 5–10 minuter. Har de svårt att komma igång kan du ge exempel som ingen mobbing, ha kul tillsammans, vuxna som går att lita på o.s.v.

4. Varje grupp får presentera vad de har diskuterat. Skriv “Trygg träning” i mitten på ett stort papper/White board och fyll på med de tankar och idéer som grupperna lyfter upp.

5. Sammanställ resultatet och se om ni kan komma fram till 3-5 beteenden som ni kan sätta upp som mål för just ert lag ska vara mot varandra för att bidra till att fler personer upplever trygghet i ert lag.

Övning 3

Våra Lagregler

Syfte

Att gemensamt sträva mot en god stämning i laget. Att ta fram förhållningssätt som är förankrade bland alla aktiva i laget.

Sammanfattning

I den här övningen får de aktiva själva bestämma vilka regler de vill ha i laget för att främja trygghet för alla på planen, i omklädningsrummet, på läger/match o.s.v. Våra Lagregler kan vara ett komplement till föreningens eventuella ordningsregler.

Material

Blädderblock, White board eller stort papper som kan sparas och sättas upp i omklädningsrummet eller samlingslokalen.

1. Informera om att ni nu ska ta fram gemensamma förhållningsregler. Kom överens om huruvida reglerna ska gälla under en specifik träning/dag eller under hela säsongen. Våra lagregler syftar till att gemensamt komma fram till hur ni kan vara mot varandra för att underlätta för varandra att komma till tals, säga vad ni tycker och att känna sig bekväma under samtal.

2. Skriv upp ”Våra Lagregler” på ett blädderblock, White board eller ett A3-papper.

3. Fråga de aktiva om de har förslag på vad de tycker är viktigt för att skapa en god sammanhållning.

4. Om det är svårt för de aktiva att komma på några punkter kan du som ledare bidra med någon punkt som du tycker passar t.ex.: ”Vi är tysta när någon pratar”, ”Vi skrattar inte åt någon”.

5. Försök att tillsammans få ihop fem punkter som kan gälla under året och sätt sedan upp dessa i omklädningsrummet eller i samlingslokalen.

6. Diskutera sedan tillsammans hur ni ska göra om någon frångår reglerna. Kan ni påminna varandra när någon glömmer bort reglerna?

7. Se till att alla har fått komma till tals och att ni alla är överens om dessa regler. Annars lyft det för diskussion, formulera om, ändra eller stryk tills alla är överens.

8. Påminn alla om att reglerna finns kontinuerligt och se till att ni får dem ”levande” i laget och inte bara blir ett papper på väggen.

Övning 4

Räkna till 25

Syfte

Att skapa en vi-känsla. Att träna på samarbete och att ge varandra talutrymme.

Sammanfattning

I den här övningen får alla i gruppen förstå att en kedja inte är starkare än dess svagaste länk. Alla behövs för att lyckas och har en viktig roll. Diskussioner ni kan ha efteråt är hur ni kan hjälpa varandra för att lyckas som lag/grupp. Det är inte en persons fel att laget inte lyckas.

Alla aktiva sitter/står i en ring. Du som leder övningen börjar med att förklara att övningen syftar till att alla tillsammans ska räkna till 25. Du som leder övningen börjar alltid med att säga ”1”. Till övningen så finns det fyra regler:

1. En person får bara säga en siffra i taget. Till exempel om en person säger 2 så måste någon annan säga 3 innan den första personen får säga 4.

2. Om två personer säger en siffra samtidigt måste ni börja om på 1.

3. Ingen taktik eller möjlighet att prata ihop sig om hur ni ska göra (här får du som leder övningen vara tydlig och stoppa eventuellt taktiksnack eller om någon föreslår att siffrorna ska sägas i en viss ordning).

4. De aktiva kan antingen genomföra övningen genom att blunda alternativt vända ryggarna mot ringen eller ha ögonen öppna med ansikten vända inåt mot ringen.

Bestäm innan ni börjar övningen hur många försök ni tror att ni behöver. Om gruppen inte klarar att räkna till 25 kan ni ju försöka igen senare under någon lektion när ni behöver en paus.

Övning 5

Pest eller Kolera

Syfte

Att träna på att ta ställning. Att träna samarbete och kommunikation samt
komma överens och praktisera demokrati i vardagen.

Sammanfattning

En övning där de aktiva så väl tränar på att ta ställning för sig själva men också i grupper. De tränar diskussion men får också en förståelse för demokrati och att laget går före jaget.

Markera upp två olika platser som ska representera två olika alternativ. Be de aktiva att ta ställning till vad de skulle föredra mellan två alternativ genom att ställa sig på platsen som representerar just det alternativet.

“Vad skulle du välja för resten av ditt liv om du var tvungen att…” 

 • dricka Cola eller dricka Fanta?
 • bo på Hawaii eller bo i Sverige?
 • äta hamburgare eller äta pizza?

Dela sedan upp de aktiva i par. Detta steg av övningen ska genomföras på samma sätt som tidigare men paren måste komma överens om vilket alternativ de ska välja.

Fortsätt med fler val:

 • gå i shorts eller  gå i termobyxor?
 • ha fler matcher/tävlingar eller ha fler träningar?

Du kan sedan dela upp de aktiva i grupper om fyra. Nu ska de som grupp komma överens om vad de gemensamt ska välja:

 • bara pyssla med vintersport eller bara med sommarsport?
 • ha gummistövlar eller sandaler ?

Samarbete behöver inte alltid bara handla om att hjälpas åt, ibland måste vi också komma överens innan vi samarbetar i grupp. Det finns olika sätt att komma överens på, t.ex. genom röstning, gruppen turas om att bestämma och kompromissa. Samtala gärna med de aktiva för att se hur de gjorde för att komma överens.

Fler saker att ta ställning till:

 • leva utan dator eller leva utan TV?
 • städa planen eller städa omklädningsrummet?
 • att alla trivs eller att vi fyra (indelade gruppen) trivs jättebra?
 • alla börjar samtidigt eller alla får komma och gå som de vill?

Tips! Låt gärna de aktiva få komma på nya alternativ de skulle vilja ta ställning till så kan ni göra övningen flera gånger!