Friends årsberättelse 2019

1. Förord

Förord

Friends generalsekreterare Maja Frankel

– I min upplevelse så blev jag konstant utfryst av dem i min klass. De sa ofta elaka kommentarer till mig, gav mig blickar och pratade illa om mig. Det var som att det var okej att hacka på just mig, och även fast lärarna såg i princip allting så gjorde dom inget.

Så säger Jennifer i Friends barn- och ungdomsråd. Barns egna ord om mobbning och kränkningar är smärtsamma att ta till sig. Och samtidigt är det just deras berättelser vi behöver lyssna till för att bli en vuxenvärld som använder alla medel vi har för att ändra på det.

Friends arbetar för ett samhälle fritt från mobbning och kränkningar. Vårt fokus är barns rättigheter och trygghet. Barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, har som grundprincip att förhindra mobbning och diskriminering och pekar ut barn som rättighetsbärare. Det gör oss vuxna till skyldighetsbärare. Vi på Friends har i över 20 år arbetat intensivt för att stoppa mobbning. Vi har gjort det genom förebyggande insatser, expertis, utbildning och stöd när ett barn är utsatt. Det är upp till oss vuxna att alltid agera för det enskilda barnets bästa.

2019 var ett år då vi på Friends på allvar började jobba med digitala insatser. Nu fortsätter och intensifierar vi det arbetet genom att utforma ett större och flexiblare utbud. För vi ser idag att mobbningen ökar i samhället. Barn utsätts i skolan, på fritiden och på nätet i större omfattning än tidigare. Det är en fullständigt oacceptabel utveckling. Vi behöver därför nå fler för att kunna skapa nödvändig förändring.

De är ofta vuxna som är målgrupp för våra insatser eftersom vi i första hand arbetar främjande och förebyggande. För om vi ska lyckas i kampen mot mobbning ska vi se till att kränkningen aldrig ens inträffar. Tillsammans med skolor och andra organisationer har vi utvecklat en specifik kunskap och erfarenhet om mobbning och kränkningar av barn. Vi har lärt oss att det som fungerar bäst är när det systematiska trygghetsarbetet prioriteras och det finns en god samverkan. Under året har vi arbetet med flera stora projekt där så sker, som till exempel Hej kommunen och Trygga ledare. Det är exempel på sammanhang där vi når flera målgrupper och skyldighetsbärare samtidigt. Vi har även arbetat med metoder för att mäta och utvärdera verksamheten parallellt, vilket kommer att fördjupas under 2020.

Mobbning är ett av våra större folkhälsoproblem och leder till stort lidande. Kränkningar och psykisk ohälsa är inte synligt på samma sätt som andra områden i barnkonventionen som rör rätten till barns hälsa. Lidandet bärs inombords och leder till djupa sår. Föreställ dig om den utveckling som nu sker med ökande mobbning och kränkningar skulle ske på motsvarande sätt bland barn som drabbas av fysisk ohälsa. Jag vågar påstå att det då låtit annorlunda från samhällets sida. Men att stoppa mobbning och psykisk ohälsa är också livsviktigt – även om det inte syns utanpå så kan det skada någon för livet. Den yttersta konsekvensen är att ett barn tappar lusten att leva.

Mobbning handlar om hur vi människor förhåller oss till varandra. Våra relationer formas av sammanhangen vi ingår i. Därför behöver medvetenheten om vad mobbning kan leda till etableras i allt från politiska beslut till arbete med enskilda barn och unga. Vi på Friends jobbar på flera nivåer för att åstadkomma förändring och kommer bland annat att utveckla vårt arbete med opinionsbildning ytterligare för att vända kurvan som just nu går åt fel håll. Vi sträcker därför ut handen till fler och hälsar alla som vill bidra i det arbetet varmt välkomna.

Maja Frankel,
Generalsekreterare Friends

2. År 2019 i korthet

574
574 utbildningsinsatser inom skola, förskola, idrottsföreningar
5600
Genom utbildningar nått cirka 5600 skolpersonal, huvudmän och idrottsledare
10 250
Cirka 10 250 utbildade barn och unga inom skola och idrottsföreningar
134
134 teaterföreställningar
650
Närmare 650 omnämnanden i tidningar på webben

Så tyckte personalen efter genomförd utbildning med Friends i skolan

(Källa: Kundnöjdhetsindex 2019)

Diagram: 97 procent svarar att samarbetet med Friends har lett till en positiv förändring i klimatet på deras skola.
Samarbetet har lett till en positiv förändring i klimatet på deras skola.
Diagram: 86 procent upplever att samarbetet med Friends har bidragit till större kunskap om trygghetsfrågor.
Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghetsfrågor.
Diagram: 68 procent svarar att samarbetet med Friends har bidragit till minskad förekomst av kränkningar och trakasserier på sin skola.
Samarbetet har bidragit till minskad förekomst av kränkningar och trakasserier på sin skola.

Elever som deltagit i enkäter

22 505 elever i skolenkäter
Elever i skolenkäter
861 aktiva barn/ungdomar i idrottsenkäter
Aktiva barn/ungdomar i idrottsenkäter

Pågående forskningsprojekt och samarbeten med universitet 2019

Vi har utvecklat ny kunskap om hur mobbning, sexuella trakasserier, rasism och nätkränkningar kan förhindras genom samarbeten med universitet i Sverige och Europa.

Nya projekt 2019

 • Dublin City University | World Anti-Bullying Forum i Dublin 2019
 • Åbo Universitet | KiVa ett evidensbaserat anti-mobbningsprogram
 • Örebro och Linköpings universitet | Forskningsantologi för praktiker
 • Royal College of Art i London | Doktorandprojekt i tjänstedesign

Pågående 2019

 • Dublin City University | SEXED: Investigating online SEXual harassment and Exploitation in relation to the UN Sustainable Developmental goals
 • Mittuniversitetet | Framtagande av enkät om sexuella trakasserier
 • Örebro universitet | Hela kommunen-ansats mot mobbning och diskriminering
 • Linköpings universitet | Elevers upplevelser av mobbning och kränkningar kopplade till sociala identitetskategorier
 • Stockholms universitet | Kamratsamspel i förskoleklass och på högstadiet

3. Vår vision

en samling skolbarn sitter på golvet. de lyssnar på sin lärare

Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning

Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning av barn och unga. Vi utbildar vuxna, bland annat i skolan och föreningslivet, och ger dem verktyg för att förhindra mobbning bland barn och unga. Vi samlar den kunskap och forskning som sker på mobbningens område, både för att arbeta evidensbaserat och för att kunna sprida den vidare till andra för tillämpning och genomslag. Vi arbetar även opinionsbildande för att skapa en långsiktig och strukturell förändring så att frågan om mobbning tas på allvar av politiker, myndigheter och beslutsfattare.

Vår utveckling sker genom löpande dialog med barn och unga, föräldrar, lärare, ledare, forskare och andra vuxna som arbetar med barn. All forskning och erfarenhet visar att det bästa sättet att förhindra mobbning är att lägga mer resurser på främjande och förebyggande insatser och att satsa på systematiskt trygghetsarbete.

Friends är en stiftelse och vårt arbete finansieras främst av stöd från företag och privatpersoner som deltar i kampen mot mobbning. Problemet vi arbetar med är utbrett och komplext. Vi kan inte ensamma lösa det, utan måste arbeta tillsammans med andra genom samverkan av olika slag. Vi stödjer och främjar forskning i Sverige och utomlands, vi välkomnar givare och samarbetspartners som stöttar oss både ekonomiskt och med engagemang och andra delar av samhället som vill delta i arbetet.

Tack vare samverkan och samarbete kunde vi 2019 träffa hundratals skolor, förskolor och föreningar i Sverige och ge dem metoder för att motverka mobbning och kränkningar.

4. Friends utbildning

barn som lutar sig över ett papper och skriver eller riterAC

Över 20 års erfarenhet av att utbilda inom trygghetsarbete

Varje år genomför Friends utbildningsinsatser på skolor, förskolor, idrottsföreningar och organisationer som arbetar med barn. Alla utbildningsinsatserna bidrar med kunskapsfördjupningar, motivation och att långsiktigt förebygga kränkningar och mobbning. 

Tillsammans med de verksamheter vi samarbetar med försöker vi skapa en positiv kulturförändring med fokus på tryggare miljöer och att alla agerar för barns bästa. Utbildningsinnehållet baseras på rådande lagstiftning, reglerande styrdokument, forskning och erfarenheter från verksamheterna själva.

Flera klasser har genomfört övningarna, där har samarbetet lett till att det gjorts. Bra kartläggningar som gett mig nya perspektiv som skolledare.

Pedagog i Friends Kundnöjdhetsindex 2019

Så tyckte skolpersonalen efter genomförd utbildning

Upplever du att samarbetet med Friends har lett till en positiv förändring i klimatet i er verksamhet?
97 procent svarar att samarbetet med Friends har lett till en positiv förändring i klimatet på deras skola.

Upplever du att samarbetet med Friends har bidragit till större kunskap om trygghetsfrågor i er verksamhet?
86 procent upplever att samarbetet med Friends har bidragit till större kunskap om trygghetsfrågor.

Upplever du att samarbetet med Friends har bidragit till minskad förekomst av kränkningar och trakasserier i er verksamhet?
68 procent svarar att samarbetet med Friends har bidragit till minskad förekomst av kränkningar och trakasserier på sin skola.

(Källa: Kundnöjdhetsindex 2019)

Siffror i korthet

 • 493 utbildningsinsatser inom skola och förskola
 • 134 teaterföreställningar
 • 165 skolor
 • 10 förskolor
 • Genom utbildningar inom skola nått närmare 4225 skolpersonal och huvudmän
 • 8727 utbildade elever inom skola
 • 81 utbildningsinsatser inom föreningar och idrottsföreningar
 • Genom ovan utbildningsinsatser nått 1382 ledare och idrottsledare
 • 1518 utbildade barn och unga inom föreningar och idrottsföreningar
 • Friends rådgivning cirka 450 kontakter via telefon och mejl
 • 43 utbildningsinsatser på 21 företag

Projekt inom utbildning

Med syfte att utveckla relevanta insatser och metoder har vi under 2019 genomfört en omfattande kartläggning, anordnat ett tiotal nätverksträffar, instiftat “Ridsportens trygghetspris”, träffat ungdomsledare, föreningsaktiva, ridlärare och verksamhetschefer. De tre kända ridsportprofilerna Peder Fredricson, Stephanie Holmén och Vanessa Falk har också lanserats som ambassadörer för satsningen och spridit projektets värderingar.

Under projektets resterande två år ska vi fortsätta att utveckla metoder i nära samarbete med målgruppen, med målsättningen att kunna implementera metoderna i Svenska Ridsportförbundets befintliga utbildningsverksamhet. Trygga ledare finansieras av Hugo Stenbecks Stiftelse.

Läs mer

NPF innefattar exempelvis ADHD, ASD/Aspergers syndrom. Med musik och teater som inspiration och metod vill Hej Hyper på ett lustfyllt sätt bidra till ökad förståelse och förbättrade villkor i skolan för barn och unga med NPF.

Projektet startade hösten 2017, och från och med premiären i januari 2019 turnerar musikalen Hej Hyper i svenska skolor. Totalt spelas 110 föreställningar. Hej Hyper innefattar även en karaoke-app, sånger och musikvideor samt en ”verktygslåda” för skolpersonal och föräldrar. Projektet finansieras av Postkodlotteriet.

Inom projektet träffade Friends och Hjärnfonden politiker från utbildningsutskottet, utbildningsdepartementet och politiskt sakkunniga. Vid ett tillfället bjöd vi in till ett rundabordssamtal och vid ett annat träffade vi Matilda Ernkrans , minister för högre utbildning och forskning . Diskussionerna handlade om hur vi kan öka förutsättningarna för elever med NPF. En debattartikel, signerad Friends och Hjärnfonden, publicerades på Aftonbladets debattsida.

Debattartikel i Aftonbladet

Läs mer om Hej Hyper

Vi undersöker hur behoven ser ut i varje skola/ kommunen som helhet och matchar sedan insatser utifrån de behov som vi tillsammans identifierat. Detta bland annat genom att med hjälp av digitala läromedel göra trygghets- och värdegrundsarbetet mer flexibelt efter skolans tidsramar. Projektet avser även stötta kommunen som helhet med uppdraget att skapa en trygg och jämlik skola. Hugo Stenbecks stiftelse finansierar Hej kommunen och Örebro universitet kommer att göra en utvärdering.

Kränkningar i Nynäshamn har från första mätning (våren 2018) gått från 34,2% till 29,8 % i den senaste mätningen hösten 2019. Antal mobbade elever har gått från 14,5 till 12,3%.

Citat från delatagare i projektet:

”På låg- och mellanstadieskolan har vi i enkäterna sett en minskad mängd kränkningar, minskat antal otrygga platser och en större trygghet på fritidshemmen detta år jämfört med förra.”
– Kurator, skola Båstad kommun

“JAG TYCKER ATT FRIENDS ÄR BÄST OCH FANTASTISKA PÅ DET DOM GÖR VERKLIGEN! Så fortsätt med det Friends. Ni hjälper så många.”
– Elev i 3-6, Nynäshamn

Läs mer om Hej Kommunen

Webbkursen innehåller bland annat kunskap om vad mobbning är och varför det uppstår, organisatoriska framgångsfaktorer för att stoppa mobbning, samt en checklista för att se hur långt skolan har kommit i trygghetsarbetet. Webbkursen, som är gratis och tillgänglig för alla, finns på Friends hemsida och har haft drygt 2000 besökare.

Röster om kursen:

”Jag gillade upplägget med små korta filmer varvat med fakta.”

”Jag lärde mig nya saker och det var lätt att förstå.”

”Lagom lång, bra fokusområden. Bra tips. Greppbart.”

”Grundläggande och övergripande med fokus på komplexiteten kring mobbing.”

”Checklistor, sammanfattningar och den tydliga kopplingen till diskrimineringsgrunderna. Samt den socialekologiska modellen.”

Läs mer om kursen

Webbkursen består av tre delar om hur skolpersonal kan motverka rasism i skolan, kunskap kring vad rasism är samt tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan. Kursen innehåller bland annat en poddserie där vi intervjuar flera forskare, en lärare, en skolpsykolog, en elev och Friends processledare. Detta för att belysa olika perspektiv på hur rasism tar sig uttryck och hur skolan kan arbeta för att motverka rasism. Kursen är framtagen med stöd av Gålöstiftelsen.

”Innehållsmässigt tydligt och gediget. Fint flöde genom kursen. Allt leder vidare till nästa del och när hela kursen är slut har jag fått med mig typ allt jag någonsin kan behöva! Överväldigande och imponerande på samma gång men det leder till eftertanke och det tycker jag är enormt positivt.”

– Lärare om kursen Skolan och rasismen

På Stadium Sports Camp möter Friends både barn och vuxna, men den primära uppgiften är att utbilda alla som arbetar på plats. Målgruppen är allt från vuxna ledare till ungdomar som jobbar med logi eller matbespisning. Syftet med Friends arbete är att bidra till att deltagarna mår så bra som möjligt på campen och medverka till att personal arbetar aktivt för trygghet och gemenskap.

Läs mer om Stadium Sports Camp

Samarbetet innebär kartläggning samt förebyggande och idrottsanpassade insatser mot mobbning och diskriminering. Insatserna och utbildningarna riktar sig till idrottsansvariga, tränare, ledare och vårdnadshavare.

Friends och Svenska Ishockeyförbundet inledde under året ett samarbete i samband med Beijer Hockey Games i Ericsson Globe. En del av biljettförsäljningen går oavkortat till Friends och Svenska Ishockeyförbundet markerar samtidigt vikten av att se hela människan och att ta matchen mot mobbning.

KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram framtaget och utvecklat vid Åbo Universitet i Finland med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Programmet har ett starkt stöd i forskning och har erhållit flera priser genom åren, bland annat första pris i en brottsförebyggande tävling inom EU.

Under 2019 har Friends utbildat två certifierade KiVa-instruktörer och påbörjat lansering av KiVa i Sverige.

Läs mer om KiVa

Förskolor runtom i landet fortsätter att efterfråga och använda metodmaterialet Alfons vänskapslåda som fokuserar på att stärka och utveckla barns empati. Friends har också deltagit på Alfonsträffar i Stockholm, Lund, Umeå och Göteborg, där vi tillsammans med Bok-Makaren och deras partners mött över 400 förskolepedagoger för att prata om barns rätt till en trygg förskola.

Forskning visar att ett rättvist, inkluderande arbetsklimat är en av de viktigaste friskfaktorerna. Det är också grunden till att medarbetare ska trivas och ha möjlighet att prestera. Friends tror också att trygga vuxna är en förutsättning för trygga barn. Exempel på föreläsningar som kan hjälpa företag att skapa en inkluderande arbetsmiljö är Vikten av microhandlingar, Mobbningen ökar – Hur når vi Sveriges viktigaste sociala hållbarhetsmål 2030?, Schysst arbetsplats – Grunden för en bra företagskultur och Skapa en gemensam värdegrund.

Nytt för i år är även inspirationsföreläsningar tillsammans med Friends ambassadörer Mårten Nylén, Frida Boisen, Jessica W Sandberg, Felicia Margineanu och Goran Asaad.

Friends erbjuder också workshops för den som vill utveckla och stärka sin vuxenroll som vårdnadshavare, tränare, släkting eller i andra sammanhang möter barn och unga.

Läs mer om vårt utbud för företag

5. Forskning och utveckling

en processledare på friends håller en föreläsning

Friends utgår från ett forskningsbaserat arbetssätt

Vi skapar mötesplatser där forskare, praktiker, beslutsfattare och andra aktörer kan samlas runt frågan om hur mobbning ska stoppas. Tillsammans med svenska och internationella universitet initierar och driver vi forskningsprojekt relaterade till mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, kränkningar på nätet och andra frågor. Utifrån nya rön, kunskaper och insikter utvecklar och uppdaterar vi våra metoder, utbildningar och verktyg.

Effektiva arbetssätt mot mobbning och kränkningar

Under 2019 har Friends samarbeten med universitet framförallt handlat om hur metoder mot mobbning och kränkningar kan bli ännu mer effektiva och göra större skillnad. Vårt samarbete med Örebro universitet kring vad som fungerar för vem under vilka omständigheter, ligger till grund för Friends skolspecifika insatser. Vi har därtill inlett ett samarbete med Åbo Universitet i Finland för att få möjlighet att distribuera KiVa: ett evidensbaserat anti-mobbningsprogram med mycket goda effekter. Sammantaget ger detta Friends de vassaste verktyg som finns för att förhindra mobbning.

Internationellt arbete

Friends verkar också genom internationella samarbeten, nätverk och projekt. Som en del i det erbjuder vi ett konsultativt arbetssätt baserat på internationella uppdrag, samarbeten och projekt. Under 2019 bidrog vi med vår expertis om mobbning och forskningsbaserat arbetssätt på konferenser i Finland, Litauen, Island och USA. Under hösten bjöds vi in för att inom ramen för Svenska institutets ”Never violence” tala på svenska ambassaden i Vilnius om mobbning och dess samband med annat våld.

Mobbning är ett globalt problem, som kräver globala lösningar. World Anti-Bullying Forum drivs av Friends och är en samlingsplats för forskare och yrkesverksamma i arbetet mot mobbning med fokus på mötet mellan forskning och praktik. World Anti-Bullying Forum 2019 ägde rum 4–6 juni vid Dublin City University, Irland

Forskningsprojekt och samarbeten med universitet 2019

Nya projekt 2019

 • Dublin City University | World Anti-Bullying Forum i Dublin 2019
 • Åbo Universitet | KiVa ett evidensbaserat anti-mobbningsprogram
 • Örebro och Linköpings universitet | Forskningsantologi för praktiker
 • Royal College of Art i London | Doktorandprojekt i tjänstedesign
 • Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga

Pågående 2019

 • Dublin City University | SEXED: Investigating online SEXual harassment and Exploitation in relation to the UN Sustainable Developmental goals
 • Mittuniversitetet | Framtagande av enkät om sexuella trakasserier
 • Örebro universitet | Hela kommunen-ansats mot mobbning och diskriminering
 • Linköpings universitet | Elevers upplevelser av mobbning och kränkningar kopplade till sociala identitetskategorier
 • Stockholms universitet | Kamratsamspel i förskoleklass och på högstadiet

Mer om projekt 2019

Mobbning är ett globalt problem, som kräver globala lösningar. World Anti-Bullying Forum drivs av Friends och är en samlingsplats för forskare och yrkesverksamma i arbetet mot mobbning. World Anti-Bullying Forum fokuserar på det internationella mötet mellan forskning och praktik.

World Anti-Bullying Forum 2019  ägde rum 4–6 juni vid Dublin City University, Irland. Konferensen organiserades av Dublin City University tillsammans med The National Anti-Bullying Research and Resource Center (ABC), International Bullying Prevention Associasion, UNESCO och Friends. På konferensen deltog 700 delegater från 48 olika länder.

Läs mer om konferensen och ta del av material

Från och med december 2019 erbjuder Friends antimobbningsprogrammet KiVa i samarbete med Akademi Magelungen och KiVa Finland.

KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram framtaget och utvecklat vid Åbo Universitet i Finland med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Programmet har ett starkt stöd i forskning och har erhållit flera priser genom åren, bland annat första pris i en brottsförebyggande tävling inom EU.

Under 2019 har Friends utbildat två certifierade KiVa-instruktörer och påbörjat lansering av KiVa i Sverige.

Läs mer om KiVa

Friends kommer att ge ut en forskningsantologi för praktiker i samarbete med några av världens främsta mobbningsforskare. Redaktörer för antologin är Robert Thornberg vid Linköpings universitet och Björn Johansson vid Örebro universitet. Bidragen till antologin kommer från ett urval av keynote-talarna från World Anti-Bullying Forum i Stockholm 2017 och från Dublin 2019. Antologin färdigställs under våren 2020.

Gustav Borgefalk, doktorand vid Royal College of Art (RCA) i London har under 2019 arbetat med ett tjänstedesignprojekt för att utforska hur Friends kan minska mobbning på digitala plattformar och sociala nätverk.

Under 2019 tilldelas Friends medel från Nordisk jämställdhetsfond som är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Projektet går ut på att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper. Samarbetsparter förutom Friends (SE) är Folkhälsan (FI), Mannerheim League (FI), Child Line/Vaiku Linija (LT) samt Heimili og skóli (IS). De huvudsakliga aktiviteterna är nätverksmöten samt delning och spridning av forskningsbaserade metoder. Detta genom både en endagskonferens för partnernas målgrupper och en rapport som belyser kunskaper vunna i projektet samt metoder och verktyg såsom:

 • Kartläggningsverktyg av sexuella trakasserier i skolan
 • Insatser som förändrar skolklimat och otrygga platser
 • Insatser för att motverka sexuella trakasserier och utnyttjande online
 • Kunskap om kroppsuppfattning och porr
 • Handlingsplanskurs mot sexuella trakasserier

6. Friends samarbeten med företag

Friends företagspartners är avgörande för att vi ska kunna föra kampen mot mobbning och bidra till en av Sveriges just nu viktigaste sociala hållbarhetsfråga mot Agenda 2030 – en värld där inget barn utsätts för mobbning. 

Tillsammans tar vi ansvar för ett mer hållbart samhälle, ett samhälle där ett förebyggande arbete gör skillnad för våra barn.  

2019 genomförde Friends flera värdeskapande kampanjer, som en del i det långsiktiga samarbetet vi har med våra partners. Nedan exempel på några av våra lyckade aktiveringar som har skapat engagemang, gett oss stor synlighet och hjälpt oss att kraftsamla. 

Det med syftet att skapa internt engagemang hos Swedbank, lyfta mobbningsfrågan och vårt partnerskap samt den nytta mikrohandlingar kan göra. Varje morgon ägde en lucköppning rum på huvudkontoret, då luckor bland annat öppnades av Swedbanks nytillträdde VD, Friends nya generalsekreterare och och Friends ambassadör Mårten Nylén.

Under två dagar bjöds närmare 1000 mellanstadieelever med pedagoger in till en rundvandring på Friends Arena för att se konstutställningen ”Arenans Barn”. Guidning på plats genomfördes av Swedbank, Friends och Friends Arena. Projektet genomfördes med syfte att belysa mobbningsfrågan och diskutera hur vi tillsammans kan motverka utanförskap och mobbning i den egna vardagen. 

” Swedbank har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället, och med vår sponsring vill vi aktivt ta del av och stötta samhället till det bättre. Vi är stolta över vårt gemensamma projekt Arenans Barn på Friends Arena, en påminnelse om vuxnas ansvar för alla barns rätt att växa upp utan att behöva utsättas för mobbning. Något vi är extra glada för är att vi under året har haft skolvisningar på arenan för över 1000 mellanstadieelever tillsammans med Friends”

– Magnus Gidlöf, Sponsringsansvarig Swedbank

Detta som ett sätt att nå ut med vår gemensamma fråga ett schysstare internet och ett gemensamt ansvar för ungas liv online. 

Kidz City Race är en hinderbana som vänder sig till barn mellan 5-12 år och för varje deltagare går en summa till Friends verksamhet. Medverkan är gratis tack vare evenemangets sponsorer.

Under 2019 arrangerades loppet i Uddevalla, Helsingborg, Halmstad, Jönköping och Gävle där totalt 3 406 barn medverkade. Arrangören har för avsikt att arrangera Kidz City Race även 2020, till Friends stora glädje.  

Postkodlotteriets vision är att världen behöver starka civilsamhällen. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat mer än 11 miljarder kronor till ideella organisationer, där Friends har fått sammanlagt 99 862 568 kr miljoner kronor – tack vare alla som köpt lotter. Samtidigt har över 1 200 svenskar blivit miljonärer.

Arbetet mot mobbning lyftes bland annat genom reklam i alla SJ:s snabbtåg, möjlighet för resenärer att skänka en tia till Friends i bistron, artikel om Friends i tidningen Kupé samt Friends budskap på informationsskärmar i lounger och resebutiker. Internt spelades teatern Aviola och Friends ambassadör Frida Boisen informerade om näthat. Under året  skänkte SJ Prio medlemmarna poäng som gjorde det möjligt för utbildare att resa ut i landet och utbilda tiotusentals vuxna och runt mobbing och trakasserier.

På SJ har vi nolltolerans mot mobbning och trakasserier vilket gör det naturligt för oss att stödja Friends. Att vi genom vår verksamhet kan hjälpa till att minska mobbningen i samhället känns både meningsfullt och mänskligt i arbetet för allas lika värde.

Pernilla Johansson
Customer market manager, SJ

Friends ambassadör Frida Boisen

Företagsutbildningar 

Under 2019 genomförde Friends 43 utbildningsinsatser på 21 olika företag. När Friends håller utbildning för företag är det exempelvis genom inspirationsföreläsning, träff med ledningsgrupp, grundutbildning för företagets personal, sponsorinspiration, schysst på nätet-utbildningar eller teaterföreställning. Årets nyhet var inspirationsföreläsningar med Friends ambassadörer Mårten Nylén, Frida Boisen, Felicia Margineanu, Goran Asaad och kommunikatören Jessica W Sandberg. 

Läs mer om våra företagsutbildningar

Läs mer om våra inspirationsföreläsningar

7. Övriga höjdpunkter

Årets rapport visar bland annat att nästan var fjärde elev i årskurs 3-9 känner sig ensam i skolan. Dessa elever är i mycket högre grad också utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden och var femte i årskurs 6-9 känner inte att det finns någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade.

Skolstartsperioden är en tid då Friends generellt är efterfrågade som den engagerade experten i kampen mot mobbning.

Inslag i TV4 Nyhetsmorgon

Läs mer Friendsrapporten 2019

Friends nätundersökning 2019: Gaming visar att nästan var tredje spelare i åldern 13-19 år har blivit utsatt för kränkningar när de spelar. Hälften av de som svarar att de utsatts för kränkningar har valt att berätta om det för en vuxen, och nästan alla upplever också att det har hjälpt. Det är en positiv bild i jämförelse med Friends tidigare undersökningar om mobbning och kränkningar, som visade på ett bristande förtroende för vuxenvärlden.

Förutom att årets undersökning fick ett positivt mottagande av allmänhet och media innebar den många nya viktiga kontakter för Friends, bland annat med Svenska E-sportsförbundet.

Inslag om rapporten

Läs nätundersökningen

För projektet Trygga ledare tillsammans med Ridsportsförbundet startades gemensamma ambassadörsskap med ridsportprofilerna Vanessa Falk, Peder Fredricson och Stephanie Holmén. Exempel på aktiveringar har varit inspirationsföreläsningar, medverkan i kampanjer samt att sprida Friends budskap i egna kanaler. Våra ambassadörer är med oss i kampen för en värld där inget barn utsätts för mobbning. De vill genom sitt engagemang inspirera andra att stötta Friends verksamhet och agera för att göra världen till en tryggare plats för alla barn.

Läs mer om ambassadörerna

Syftet med rådet är att ge barn och unga en röst i mobbningsfrågan, men också att Friends med hjälp av medlemmarnas tankar och synpunkter ska bli än mer tillgängliga och relevanta i kampen mot mobbning. Rådet har medverkat i en rad olika lanseringar och projekt under året.

Läs mer om Barn- och ungdomsrådet

Medverkande i kampanjen Ett litet hej gjorde ambassadörerna Mårten Nylén, Adrian Macéus, Frida Boisen, Felicia Marginaeanu och Goran Asaad. Även CCO Niclas Rahm och CEO Sofi Franzén på Friends partner Eventyr medverkade och spred kampanjen vidare till nya målgrupper i sina starkaste kanaler. Friends julkampanj gav målgruppen ett tillfälle att ekonomiskt bidra till mobbningsarbetet genom en aktiv gåvohandling.

Tack vare Friends engagerade kontaktnät och interna produktion kunde vi skapa en kampanj med god spridning och bra insamlingsresultat samtidigt som vi tar ett stort ansvar för att med försiktighet hantera investerade medel från partners och givare.

Se julkampanjfilmen

Nytt för i år var temat “Självkänsla, empati och förståelse” samt en “snällometer” med syfte att visa effekten av alla snälla uppdrag. Genom kalendern skapar Friends en snällhetsrörelse och bidrar därmed till en mer hållbar värld.

Totalt såldes 40 000 kalendrar via Coop, Åhléns, Telia, 7 -Eleven och Friends webbshop. Kalendern uppmärksammades bland annat i TV4 Nyhetsmorgon och i olika program i Sveriges radio. Årets kalender fick också stort genomslag i sociala medier där många snälla handlingar fick spridning med hjälp av #snällkalendern.

Läs mer om Snällkalendern

Detta har lett till att vi nu på ett tydligare och effektivare sätt kan kommunicera med våra besökare genom smarta digitala lösningar och ett uttryck som hyllar mångfald och tillsammansskap.

Under hösten lanserades även Friends webbshop där Snällkalendern och profilprodukter såsom Hej-pins och anteckningsblock finns att köpa. Det är också en plattform där vi lyfter produkter som engagerade företag säljer för att stötta Friends verksamhet.

Temat var ”Rätten till hälsa” och mässan innefattade runt 170 programpunkter i form av seminarier, teater och workshops. Friends är en av MR-dagarnas elva huvudarrangörer och stod i år för tre programpunkter – panelsamtalet och livepodden Skolan och rasismen, seminariet Ofrivillig ensamhet i skolan samt miniseminariet Spelvärlden på nätet – gemenskap vs. kränkningar. Samtliga programpunkter var mycket välbesökta och uppskattade.

Till Friends monter kom besökare för att lära sig mer om Friends arbete och fortsätta samtal om de ämnen som berörts under våra seminarier. Vi sålde även Snällkalendern, delade ut material och besökare kunde ta del av webbkursen Skolan och rasismen.

Genomslag media 2019

2019 var ett starkt år i media för Friends då mobbningsfrågan uppmärksammats brett och i olika typer av sammanhang. Utöver medverkan i samband med lanseringar efterfrågas Friends ofta som expert, om allt från mobbning på nätet och i skolan till sexuella trakasserier bland barn. De projekt och lanseringar som genererat mest uppmärksamhet 2019 är Friends Nätundersökning 2019: Gaming och Friendsrapporten 2019. Vid båda tillfällena medverkade vi i flertalet rikstäckande tidningar, radio samt SVT och TV4. Även teaterföreställningen Hej hyper har genererat många reportage under året runt om i landet.

Utöver kontinuerlig medverkan i diverse program i Sveriges radio omnämndes stiftelsen hela 650 gånger i tidningar på webben. Friends medverkade även i TV4 Nyhetsmorgon vid fyra tillfällen under året, ett program med mycket stor räckvidd.

Årets nätundersökning fick stort genomslag i media, inom gamingvärlden och bland allmänheten. Några höjdpunkter från lanseringen:

 • Rapporten uppmärksammades både i TV4 Nyhetsmorgon och SVT Morgonstudion med hjälp av Friends utbildare och Arvid Nordvall från Friends Barn- och ungdomsråd. De intervjuades även av Tidningarnas Telegrambyrå i två artiklar som spridits i 30-40 tidningar över hela landet, bland annat Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sydsvenskan.
 • Sveriges radio P4 Extra och flera P4-kanaler uppmärksammade undersökningen i längre inslag.

Friendsrapporten är Friends största opinionsbildande insats, och en unik chans att sätta mobbningsfrågan högst upp på agendan. Årets rapport fick stort genomslag i media och journalister och politiker har fortsatt att referera till rapporten under året. Några höjdpunkter från lanseringen:

 • Rapporten uppmärksammades både i TV4 Nyhetsmorgon och SVT Morgonstudion med hjälp av Friends utbildare och Rebecca Carlsson från Friends Barn- och ungdomsråd. De intervjuades även av Tidningarnas Telegrambyrå i två artiklar som spridits i ett fyrtiotal tidningar över hela landet, bland annat Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.
 • Intervju i Sveriges radio P4 Extra med utbildare från Friends och Rebecca Carlsson. Sveriges radio Ekot rapporterade också om nyheten.
 • Nyheten publicerades på flera webbsidor som uppmärksammar nyheter inom skolvärlden/ elevhälsa.
 • Den nya statistiken spreds via Skolportens nyhetsbrev som skickas ut till 70 000 lärare.
 • Medverkan i flera lokala Sveriges radio-kanaler även efter lansering.

Under året har Friends fått ett antal debattartiklar publicerad i svenska tidningar. Den första publicerades på Aftonbladet Debatts webbplats i april och var knuten till projektet Krafttag mot mobbning.

Efter att Statistiska centralbyrån publicerade ny statistik om ökad mobbning i oktober deltog Friends i den efterföljande debatten. Dels genom en brett spridd TT-artikel, medverkan i TV4 Nyhetsmorgon men också genom en debattartikel som publicerades i Skolvärlden, Göteborgsposten, Västerbottens kuriren VK, Skolvärlden, Östran, Dala-demokraten, Jönköpingsposten, Norrbottens-kuriren, Hela Gotland, Nya Wermlands tidning och Östgöta Correspondentens alla tidningar.

Intervju i TV4 

TT-artikel

Debattartikel i GP

Friends skrev, tillsammans med Hjärnfonden, också en debattartikel knuten till specialprojektet Hej hyper. Artikeln publicerades på Aftonbladet Debatts webbplats.

Hej Hyper är Friends och Hjärnfondens omfattande projekt om barn med NPF-diagnoser (exempelvis ADHD, ASD/Aspergers syndrom). Under våren 2019 turnerade musikalen Hej Hyper i svenska skolor. Musikalen fick stort genomslag i media landet över vilket resulterade i ett tjugotal reportage i tryckt press, radio och TV. En debattartikel om behovet av att ökad kunskap om NPF inkluderas i lärarutbildningen publicerades i Aftonbladet.

Reportage från Sveriges radio

Reportage i Specialpedagogik

Snällkalendern är Friends populäraste insamlingsprodukt. I år uppmärksammades kalendern inte bara stort i sociala medier, utan också i TV4 Nyhetsmorgon tillsammans med vår ambassadör Adrian Macéus, samt i flera intervjuer i lokala tidningar och Sveriges radio-kanaler.

Medverkan TV4

Januari:

Februari

 • Friends lanserar ny visuell identitet. Artikel i Resume.

Augusti

September

 • Sara Damber blir Friends nya styrelseordförande. Artikel i HD.

Oktober

 • Friends offentliggör organisationens nya generalsekreterare vilket uppmärksammas av flera medier. Artikel i BLT.
 • Forskningsmagasinet Fortes temanummer om mobbning. Friends forskningschef intervjuas och en medlem i Friends barn- och ungdomsråd skriver en krönika.
 • Skådespelaren och artisten Adrian Macéus blir ny ambassadör för Friends. Intervju i Sveriges radio.

November

 • Lansering av projektet Trygga ledares ambassadörer. Artikel i Tidningen Ridsport
 • SVT Stockholm granskning om rasism i skolan, Friends expert medverkar.
  Reportage i SVT.

8. Intäkter och kostnader