Våra utbildningar

En trygg skola för varje barn

Utbildning, stöd och verktyg för hela skolan.

en lärare hjälper sina elever vid ett bord i klassrummet.

Vilka behov har din skola?

Friends stödjer skolor i hela Sverige i arbetet mot mobbning och kränkningar. Vi kan hjälpa er med allt från kartläggning, elevträffar och förebyggande strategier till utbildning av skolpersonal, teaterföreställningar och konkreta arbetsverktyg.

Arbetet utgår från skollagen, diskrimineringslagen, skolans läroplaner och varje skolas särskilda behov. Innehållet bygger på omfattande forskning och en tvärvetenskaplig grundsyn på varför mobbning och kränkningar uppstår.

Vi jobbar metodiskt och långsiktigt, i nära dialog med skolledning och skolpersonal. Kontinuerliga mätningar, avstämningar och utvärderingar säkerställer hur arbetet utvecklas över tid.

Genom att utbilda hela skolan har ni goda förutsättningar att tillsammans skapa en trygg och jämlik skola, fri från mobbning, trakasserier, kränkningar och diskriminering.

Ladda ner som PDF

Följande ingår i kartläggningspaketet

Enkät om förekomst av sexuella trakasserier

Webbaserad enkät som fylls i av elever från åk 6 och uppåt. Frågorna handlar om elevernas erfarenheter och upplevelser av de beteenden som utgör sexuella trakasserier.

Analys

Vi gör en analys av resultatet som vi presenterar för skolledning på uppföljande dialogträff.

Dialogträff med skolledning (1,5h)

I en dialogträff går vi igenom resultatet med skolledning och personal som har ansvar för trygghetsarbetet på skolan. Under denna träff resonerar vi tillsammans kring hur skolan kan lägga upp en strategi för det fortsatta förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier.

Det nya kartläggningspaketet finns tillgänglig för högstadiet och gymnasiet. Ett liknande verktyg för mellanstadiet tas fram under 2019.

Tillval

Personalutbildning (1,5h)

Personalutbildningen syftar till att skapa en samsyn kring utmaningar och hur just er skola kan arbeta förebyggande med sexuella trakasserier.

Pris: 5000 kr

Teaterföreställning “Jag är Aviola” (30min)

En föreställning för åk 3-6 som väcker tankar och ökar kunskapen om sexuella trakasserier, mobbning och kärlekslängtan.

Pris: 4 200 kr

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
Mer information och bokning

Ladda ner som PDF

Följande ingår i kartläggningspaketet:

Enkät om trygghet och trivsel

Webbaserade enkäter som fylls i av samtliga elever och all personal. Olika versioner beroende på elevernas ålder. Frågorna handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete.

Elevträff

Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter går Friends igenom enkäterna och får deras syn på resultatet. Genomgången bidrar både till ökat elevinflytande och en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt på de insatser skolan väljer att genomföra.  Deltagare: från åk 3 och uppåt.

Skolledarträff

Efter elevträffen tar vi tillsammans med skolledningen en diskussion om resultatet i enkäterna. Vi identifierar fokusområden samt lägger upp en gemensam åtgärdsplan och strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan.

­

Pris

Friends kartläggningspaket F-6, 6-9 eller gymnasiet:
1-100 elever: 15 000 kr
101-400 elever: 22 000 kr
401-: 30 000 kr

Friends kartläggningspaket F-9:
1-100 elever: 20 000kr
101-400 elever: 27 000 kr
401-: 35 000 kr

Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
Mer information och bokning

Ladda ner som PDF

Följande ingår i Friendsprogrammet

1. Kartläggning och analys

Enkät om trygghet och trivsel
Webbaserade enkäter som fylls i av samtliga elever och all personal. Olika versioner beroende på elevernas ålder. Frågorna handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete.

Elevträff
Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter går Friends igenom enkäterna och får deras syn på resultatet. Genomgången bidrar både till ökat elevinflytande och en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt på de insatser skolan väljer att genomföra.  Deltagare: från åk 3 och uppåt.

Skolledarträff
Efter elevträffen tar vi tillsammans med skolledningen en diskussion om resultatet i enkäterna. Vi identifierar fokusområden samt lägger upp en gemensam åtgärdsplan och strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan.

2. Utbildning och stöd

Personalutbildning – hela skolans trygghetsarbete
Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolan. Vi varvar teori med praktiska övningar för att öka kunskapen och förståelsen för vad mobbning och kränkningar är samt hur och varför de uppstår. I grupp, och utifrån tidigare kartläggning, kommer vi även fram till konkreta åtgärder och insatser för att skapa en tryggare skola för alla barn.
Tema år 1: Gemensamt förhållningssätt. En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans behov.
Tema år 2: Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur.
Tema år 3: En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och utveckling.

Metodutbildning
Friends metodutbildning är en praktisk utbildning för undervisande personal. Huvudsyftet är att diskutera och prova olika sätt att möta och arbeta med de utmaningar som kan uppstå i klassrummet. Utbildningen innehåller praktiska övningar från Friends Temabok som genomförs med eleverna inom ramen för ert övergripande trygghetsarbete. Upp till 30 deltagare per grupp.
Tema år 1: Trygghetsarbete i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i elevgrupper.
Tema år 2: Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i vardagssituationer.
Tema år 3: Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola.

Teamträff
Under teamträffen med Friends får er skolpersonal möjlighet att ventilera frågor som är angelägna för ert fortsatta trygghetsarbete. Samtalet är i fokus och diskussionen berör främst följande områden:

  • Ert arbete med elevrepresentanter
  • Ert systematiska trygghetsarbete
  • Er plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering

Temaböcker och arbetsmaterial
Friends nivåanpassade temaböcker fungerar som metodmaterial för ert trygghetsarbete ute i klasserna. Som stöd och bränsle till era interna arbetslagsträffar får ni även ett pedagogiskt diskussionsunderlag.

3. Uppföljande dialog

Uppföljnings- och stödsamtal
I ett uppföljande stödsamtal över telefon eller Skype får ni möjlighet att diskutera hur arbetet på er skola har gått efter avslutat Friendsprogram. Uppföljningen fokuserar på implementering, stöd, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.


Pris för Friendsprogrammet
F-6, 6-9 eller gymnasiet: Från 35 000 kr/år
F-9: Från 47 000 kr/år
En kostnad på 50 kr/elev tillkommer för skolor med fler än 200 elever.

Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
Mer information och bokning

Ladda ner som PDF

Med Schysst på nätet-paketet stöttar vi er i frågor kring kränkningar och trakasserier på nätet. Vi kartlägger nuläget, utbildar och ger er verktyg att jobba vidare med eleverna för att gemensamt skapa en schysstare stämning och tillvaro på nätet.

Följande ingår i Schysst på nätet-paketet:

Kan bokas med eller utan kartläggning

1. Kartläggning och analys

Enkät om trygghet på nätet
Samtliga elever från årskurs tre och uppåt får svara på en åldersanpassad webbenkät om nätet. Frågorna handlar bland annat om elevernas nätvanor, förekomsten av kränkningar och sexuella trakasserier, deras egna strategier för att hantera eventuella kränkningar samt vilket stöd de upplever att de får från vuxna och andra barn/unga. Enkäterna finns i tre versioner, för årskurs 3-6, 6-9 samt gymnasiet.

Elevträff
Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Friends utbildare träffar en grupp elever, diskuterar resultatet av enkäten och lyssnar på elevernas förslag på hur man skulle kunna skapa en tryggare nätmiljö. Friends sammanfattar och presenterar senare elevernas tankar och synpunkter på skolledarträffen.

Skolledarträff
Ni väljer själva vilka som ska vara med på skolledarträffen förutom rektor. Många väljer exempelvis att bjuda in sitt skolhälsoteam. Tillsammans går vi igenom resultatet av kartläggningen och elevträffen samt diskuterar på övergripande nivå vilka strategier och insatser skolan vill prioritera för att bidra till en tryggare och schysstare nätmiljö för eleverna.

2. Utbildning och stöd

Personalutbildning
Personalutbildningen består av två delar. Den första handlar om kunskap och perspektiv. Vi diskuterar lagstiftning och nätpolicyer, speglar vårt eget förhållningssätt till nätet samt går igenom vilka åtgärder mot nätkränkningar som forskningen pekar ut som effektiva. Under utbildningens andra del diskuterar och planerar vi hur skolans förebyggande och främjande arbete för en tryggare nätmiljö skulle kunna utvecklas.

Utbildning för vårdnadshavare
Utbildningen för vårdnadshavare bygger på samma innehåll som personalutbildningen, men perspektivet är vårdnadshavarens och inte skolpersonalens. I den avslutande diskussionsdelen fokuserar vi på hur man kan skapa en bättre dialog och samverkan mellan elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

3. Uppföljande dialog

Uppföljnings- och stödsamtal
I ett uppföljande stödsamtal över telefon eller Skype får ni möjlighet att diskutera hur arbetet på er skola har gått efter avslutad utbildning. Uppföljningen fokuserar på implementering, stöd, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.

Pris
Stora Schysst på nätet-paketet (inkl kartläggning): Från 35 000 kr
Lilla Schysst på nätet-paketet (exkl kartläggning): Från 20 000 kr

Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
Mer information och bokning

Organisera en trygg skola

Den här kursen riktar sig främst till dig som har en central roll i skolans trygghetsarbete men passar all personal som vill lära sig mer om systematiskt trygghetsarbete. Efter utförd webbutbildningen har du:

  • Tagit del av kunskap om vad mobbning är och varför det uppstår
  • Gått igenom organisatoriska framgångsfaktorer för att stoppa mobbning
  • Möjlighet att ladda ner en checklista för att se hur långt skolan har kommit i trygghetsarbetet

Starta Organisera en trygg skola

Agera Alltid – om att hantera kränkningar

Syftet med webbkursen är att ge skolpersonal kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår i skolan. Efter webbkursen har du:

  • Gått igenom hur skolan ska agera steg för steg.
  • Fått verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning.
  • Fått stöd för att hålla utredande och uppföljande samtal med elever.

Starta Agera Alltid (svenska)
Starta Agera Alltid (engelska)

Snabbkurs i normkritik

Snabbkurs i normkritik tar bara 15 minuter. Utbildningen görs individuellt och riktar sig till all personal på skolan. För att göra den här kursen måste du ha Flash Player installerat.

Starta snabbkursen

Snabbkurs för vårdnadshavare

Hur kan du som vuxen stötta barn som inte känner sig trygga i skolan? På 30 minuter får du tips och råd som kan hjälpa både dig själv, ditt eget och andras barn. Friends webbaserade snabbkurs är helt gratis.

Starta kursen för vårdnadshavare

Välkommen med er intresseanmälan

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Ange era kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Så tyckte personalen efter genomförd utbildning med Friends i skolan

Samarbetet har lett till en positiv förändring i klimatet på skolan.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Var fjärde ung har blivit utsatt för kränkningar från en annan elev det senaste året.

Läs mer i Friendsrapporten 2018