Våra utbildningar

En trygg skola för varje barn

Utbildning, stöd och verktyg för hela skolan.

en lärare hjälper sina elever vid ett bord i klassrummet.

Vilka behov har din skola?

Friends stödjer skolor i hela Sverige i arbetet mot mobbning och kränkningar. Vi kan hjälpa er med allt från kartläggning, elevträffar och förebyggande strategier till utbildning av skolpersonal, teaterföreställningar och konkreta arbetsverktyg.

Arbetet utgår från skollagen, diskrimineringslagen, skolans läroplaner och varje skolas särskilda behov. Innehållet bygger på omfattande forskning och en tvärvetenskaplig grundsyn på varför mobbning och kränkningar uppstår.

Vi jobbar metodiskt och långsiktigt, i nära dialog med skolledning och skolpersonal. Kontinuerliga mätningar, avstämningar och utvärderingar säkerställer hur arbetet utvecklas över tid.

Genom att utbilda hela skolan har ni goda förutsättningar att tillsammans skapa en trygg och jämlik skola, fri från mobbning, trakasserier, kränkningar och diskriminering.

Följande ingår i kartläggningspaketet:

Enkät om trygghet och trivsel

Webbaserade enkäter fylls i av samtliga elever och all personal. Det finns olika versioner beroende på elevernas ålder. Frågorna handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete.

Elevträff 1,5 h

Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter från årskurs 3 och uppåt går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får deras syn på resultatet. Genomgången bidrar både till ökat elevinflytande och en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.

Personalträff 1 h
Personalträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med representanter ur personalgruppen går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får personalens syn på resultatet. Genomgången bidrar till en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.

Kartläggningsträff 2-2,5 h
Efter personalträffen och elevträffen går vi igenom resultatet i enkäterna tillsammans med skolledningen. Vi identifierar fokusområden samt lägger upp en gemensam åtgärdsplan och strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan. 

­

Pris

Friends kartläggningspaket F-6, 6-9 eller gymnasiet:
1-100 elever: 15 000 kr
101-400 elever: 22 000 kr
401-: 30 000 kr

Friends kartläggningspaket F-9:
1-100 elever: 20 000kr
101-400 elever: 27 000 kr
401-: 35 000 kr

Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
Mer information och bokning

Följande ingår i kartläggningspaketet

Enkät om förekomst av sexuella trakasserier

Webbaserad enkät som fylls i av elever från åk 6 och uppåt. Frågorna handlar om elevernas erfarenheter och upplevelser av de beteenden som utgör sexuella trakasserier.

Analys

Vi gör en analys av resultatet som vi presenterar för skolledning på uppföljande dialogträff.

Dialogträff med skolledning (1,5h)

I en dialogträff går vi igenom resultatet med skolledning och personal som har ansvar för trygghetsarbetet på skolan. Under denna träff resonerar vi tillsammans kring hur skolan kan lägga upp en strategi för det fortsatta förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier.

Det nya kartläggningspaketet finns tillgänglig för högstadiet och gymnasiet. Ett liknande verktyg för mellanstadiet tas fram under 2020.

 

Pris för Kartläggningspaket om sexuella trakasserier
Från 15 000 kr

Tillval
Personalutbildning (1,5h)

Personalutbildningen syftar till att skapa en samsyn kring utmaningar och hur just er skola kan arbeta förebyggande med sexuella trakasserier.

Pris: 5000 kr

Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
Mer information och bokning

Följande ingår i Friendsprogrammet

1. Kartläggning och analys

Enkät om trygghet och trivsel
Webbaserade enkäter fylls i av samtliga elever och all personal. Det finns olika versioner beroende på elevernas ålder. Frågorna handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete. 

Elevträff 1,5 h
Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter från årskurs 3 och uppåt går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får deras syn på resultatet. Genomgången bidrar både till ökat elevinflytande och en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.  

Personalträff 1 h
Personalträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med representanter ur personalgruppen går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får personalens syn på resultatet. Genomgången bidrar till en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.

Kartläggningsträff 2-2,5 h
Efter personalträffen och elevträffen går vi igenom resultatet i enkäterna tillsammans med skolledningen. Vi identifierar fokusområden samt lägger upp en gemensam åtgärdsplan och strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan. 

2. Utbildning och stöd

Personalutbildning 3 h
Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap och verktyg för att förstå förekomsten av kränkningar samt arbetar tillsammans med att ta fram konkreta åtgärder utifrån skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande analyser. Innehållet kommer delvis att styras utifrån vad som framkommer i kartläggningen. Delar som ofta ingår under en tre-årsperiod är samsyn och gemensamt förhållningssätt, skolkultur och normkritik samt effektiva insatser för en trygg skola.  

Metodutbildning 3 h
Friends metodutbildning är ett seminarium för undervisande personal samt personal som har nytta av praktiska övningar att göra med eleverna. Huvudsyftet är att pröva och diskutera olika sätt att möta och arbeta med de utmaningar som kan uppstå i klassrummet och andra delar av skolan. Utbildningen innehåller praktiska övningar från Friends metodmaterial (Temaboken), som genomförs med eleverna inom ramen för ert övergripande trygghetsarbete.  
Hur integrerar vi skolans värdegrund i vardagen? Hur kan jag arbeta främjande i just mitt klassrum och vilka utmaningar ser jag med det?  
Metodmaterialet ger handledning till läraren med övningar som bl.a. bygger vidare på kartläggning, synliggörande av normer, och främjande av civilkurage i vardagssituationer. 

Trygghetsteamsträff 1 h
Under trygghetsteamträffen med Friends ges ni möjlighet att ventilera frågor som är angelägna för ert trygghetsarbete. Samtalet är i fokus och ni väljer i första hand en frågeställning som är kopplat till något av följande tre områden:

 • Skolans arbete med elevrepresentanter 
 • Skolans systematiska trygghetsarbete
 • Skolan plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering.

Temaböcker samt diskussionsunderlag för arbetslagsträffar.

 • Som stöd och bränsle till era interna arbetslagträffar tillhandahåller Friends ett diskussionsunderlag för fyra mötessamtal. Detta kan med fördel användas för att skapa kontinuitet i trygghetsarbetet och följa upp det som gjorts vid utbildningarna.
 • Friends nivåanpassade temaböcker fungerar som metodmaterial för ert löpande trygghetsarbete i klasserna.

3. Uppföljande dialog

Uppföljning och stödsamtal
I uppföljande samtal över telefon eller online via t.ex. Skype ges ni möjlighet att kontinuerligt och utifrån era behov, diskutera hur trygghetsarbetet på skolan går. Uppföljningen fokuserar på implementering, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.


Pris för Friendsprogrammet
F-6, 6-9 eller gymnasiet: Från 35 000 kr/år
F-9: Från 47 000 kr/år
En kostnad på 50 kr/elev tillkommer för skolor med fler än 200 elever.

Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
Mer information och bokning

Ladda ner som PDF

Med Schysst på nätet-paketet stöttar vi er i frågor kring kränkningar och trakasserier på nätet. Vi kartlägger nuläget, utbildar och ger er verktyg att jobba vidare med eleverna för att gemensamt skapa en schysstare stämning och tillvaro på nätet.

Följande ingår i Schysst på nätet-paketet:

Kan bokas med eller utan kartläggning

1. Kartläggning och analys

Enkät om trygghet på nätet
Webbaserade enkäter fylls i av samtliga elever från årskurs tre och uppåt. Det finns olika versioner beroende på elevernas ålder. Frågorna handlar bland annat om elevernas nätvanor, förekomsten av kränkningar och sexuella trakasserier, elevernas egna strategier för att hantera eventuella kränkningar samt vilket stöd de upplever att de får från vuxna och andra barn/unga.

Elevträff 1,5 h
Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter från årskurs 3 och uppåt går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får deras syn på resultatet samt hur man skulle kunna skapa en tryggare nätmiljö. Genomgången bidrar både till ökat elevinflytande och en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.

Kartläggningsträff 1,5 h
Efter elevträffen går vi igenom resultatet i enkäterna tillsammans med skolledningen. Vi identifierar fokusområden samt lägger upp en gemensam åtgärdsplan och strategi för skolans fortsatta trygghetsarbetet på nätet.

2. Utbildning och stöd

Personalutbildning 2 h
Personalutbildningen består av två delar. Den första handlar om kunskap och perspektiv. Vi diskuterar lagstiftning och nätpolicies, speglar vårt eget förhållningssätt till nätet samt går igenom vilka åtgärder mot nätkränkningar som forskningen pekar ut som effektiva. Under utbildningens andra del diskuterar och planerar vi hur skolans förebyggande och främjande arbete för en tryggare nätmiljö skulle kunna utvecklas.

Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Utbildningen är en blandning av föreläsning, samtal och diskussioner med fokus på hur vårdnadshavare och skola tillsammans kan arbeta för en tryggare nättillvaro för skolans elever. Under den teoretiska delen av utbildningen pratar vi mycket om utgångspunkter och förutsättningar, med stöd i forskning, skollag och Friends erfarenheter. Under diskussionsdelen utgår vi ifrån frågeställningar om hur vårdnadshavarna kan samarbeta med sina barn och skolan i frågor som rör nätet.

3. Uppföljande dialog

Uppföljning och stödsamtal
I uppföljande samtal över telefon eller online via t.ex. Skype ges ni möjlighet att kontinuerligt och utifrån era behov, diskutera hur trygghetsarbetet på skolan går. Uppföljningen fokuserar på implementering, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.

Pris
Stora Schysst på nätet-paketet (inkl kartläggning): Från 35 000 kr
Lilla Schysst på nätet-paketet (exkl kartläggning): Från 20 000 kr

Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
Mer information och bokning

Organisera en trygg skola

Den här kursen riktar sig främst till dig som har en central roll i skolans trygghetsarbete men passar all personal som vill lära sig mer om systematiskt trygghetsarbete. Efter utförd webbutbildningen har du:

 • Tagit del av kunskap om vad mobbning är och varför det uppstår
 • Gått igenom organisatoriska framgångsfaktorer för att stoppa mobbning
 • Möjlighet att ladda ner en checklista för att se hur långt skolan har kommit i trygghetsarbetet

Starta Organisera en trygg skola (svenska)
Starta Organisera en trygg skola (engelska)

Agera Alltid – om att hantera kränkningar

Syftet med webbkursen är att ge skolpersonal kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår i skolan. Efter webbkursen har du:

 • Gått igenom hur skolan ska agera steg för steg.
 • Fått verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning.
 • Fått stöd för att hålla utredande och uppföljande samtal med elever.

Starta Agera Alltid (svenska)
Starta Agera Alltid (engelska)

Snabbkurs i normkritik

Snabbkurs i normkritik tar bara 15 minuter. Utbildningen görs individuellt och riktar sig till all personal på skolan. För att göra den här kursen måste du ha Flash Player installerat.

Starta snabbkursen

Snabbkurs för vårdnadshavare

Hur kan du som vuxen stötta barn som inte känner sig trygga i skolan? På 30 minuter får du tips och råd som kan hjälpa både dig själv, ditt eget och andras barn. Friends webbaserade snabbkurs är helt gratis.

Starta kursen för vårdnadshavare

Välkommen med er intresseanmälan

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Ange era kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Så tyckte personalen efter genomförd utbildning med Friends i skolan

Samarbetet har lett till en positiv förändring i klimatet på skolan.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Ensamma elever mer utsatta för mobbning.

Läs mer i Friendsrapporten 2019