Nätet

Genom utbildning hjälper Friends skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet. Vi riktar oss till skolpersonal, vårdnadshavare och elever.

Nätet är en integrerad del av vardagen och ett viktigt verktyg för information, lärande och kommunikation. Men nätet är inte enbart en plats för kunskap och positiva upplevelser, bland barn och unga svarar var tredje att de blivit utsatta för kränkningar på nätet (Friends nätrapport 2017).

Livet på och utanför nätet hör ihop

Genom utbildning hjälper Friends skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet. Vi riktar oss till elever, personal och vårdnadshavare. Eftersom livet på nätet suddar ut gränsen mellan skol- och fritid behöver alla vara delaktiga för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Utbildningspaket med helhetsperspektiv

Friends erbjuder kunskap och praktiska verktyg för hur man kan förebygga kränkningar och bidra till ett schysstare klimat på nätet. I vårt utbildningspaket med fokus på nätet ingår utbildningar för skolpersonal, vårdnadshavare och elevföreställningen “Gilla mig”.

Boka Friends

Prisuppgifter skolan & nätet

Ladda ner prislistan för skolor som pdf

Friendsprogrammet: analysera, förebygg och främja
F-6, 6-9 eller gymnasiet: från 30 000 kr/år
F-9: från 42 000 kr/år

Utbildningar som ingår år 1 är; kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff, personalutbildning, mentorsutbildning, inspirationsföreläsning för elever och trygghetsteamsträff. För F-9 skolor ingår två elevträffar, två mentorsutbildningar samt två inspirationsföreläsningar för elever. Friendsprogrammet är ett 3-årigt program.

Tillval till Friendsprogrammet
Extra mentorsutbildning: 6 000 kr
Extra elevträff: 6 000 kr
Komboutbildning: 9 000 kr

OBS! Inspirationsföreläsningen är under utveckling och erbjuds inte under hösten 2017. Från och med 1 januari 2018 erbjuds en ny version.

Delar av Friendsprogrammet
Endast analysera
F-6, 6-9 eller gymnasiet: från 12 000 kr/år
F-9: från 18 000 kr/år
Utbildningar som ingår år 1; kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff.

Endast analysera och förebygg
F-6, 6-9 eller gymnasiet: från 21 000 kr/år
F-9: från 27 000 kr/år
Utbildningar som ingår år 1; kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff, personalutbildning samt material till arbetslagsträffar. Det går även att välja till Föräldrautbildning till detta paket.

Enskilda utbildningar
Komboutbildning: 9 000 kr

Nätutbildningar
Schysst på nätet-paket: från 20 000 kr
Utbildningar som ingår: personalutbildning, föräldrautbildning och elevföreställningen ”Gilla mig”.

Alla nätutbildningar kan även köpas separat
Personalutbildning: 8 000 kr
Föräldrautbildning: 6 600 kr
Elevföreställningen Gilla mig (30 min): 6 600 kr
Extra elevföreställning Gilla mig: 3 000 kr

Om våra priser
Priserna gäller från och med 5 maj 2017 och tillsvidare. Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.

Regler vid avbokning
Vid avbokning senare än 60 dagar innan bokad utbildningsdag debiteras kunden för motsvarande 50% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokad utbildning debiteras kunden för motsvarande 75 % av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden. Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan den första inbokade utbildningsdagen sker avbokningen utan kostnad.

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom, lågt antal deltagare eller annan anledning.

Om Friendsprogrammet

Ladda ner information om Friendsprogrammet som pdf

Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra
och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning om hur skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik skola.

Friends utbildningar i skolan innefattar såväl analys som förebyggande och främjande arbete. Därmed kan ni utifrån era behov avgöra vad som passar er skola bäst. De olika utbildningsstegen bygger på
varandra, och varje steg sträcker sig över flera år.

Analysera

Kartläggningsenkät
Webbaserade nivåanpassade enkäter som fylls i av samtliga elever och all personal. Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet.

Elevträff (åk 3-6, åk 7-9, gymnasiet) 2,25h
Elevträffen vänder sig till elevrepresentanter på skolan. Under en gemensam workshop fördjupar vi oss i svaren från kartläggningen. Tillsammans med eleverna analyserar vi orsakerna till resultaten samt utvecklar förslag på åtgärder för skolan (max 15 elever/grupp).

Skolledarträff 2-2,5h
Vi går igenom skolans kartläggningsresultat tillsammans med skolledning och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan utifrån kartläggningen och elevträffen.

Förebygg

Personalutbildning 3h
Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap och verktyg för att förstå förekomsten av kränkningar samt arbetar med att ta fram konkreta åtgärder utifrån skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande analyser.
Tema år 1: Gemensamt förhållningssätt. En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans behov.
Tema år 2: Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur.
Tema år 3: En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och utveckling.

Främja

Mentorsutbildning (åk F-6, åk 7-9, gymnasiet) 3h
En praktisk utbildning i metodik och teori för ett främjande arbete. Utbildningen riktar sig till undervisande personal på skolan och utgår från Friends Temabok. Utbildningen innehåller praktisk metodik och bygger på att prova och diskutera olika sätt att arbeta med värdegrundsfrågor i klassrummet (max 30 deltagare/grupp).
Tema år 1: Likabehandling i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i elevgrupper.
Tema år 2: Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i vardagssituationer.
Tema år 3: Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola.

Trygghetsteamsträff 1h
Överlämning till nyckelpersoner/trygghetsteam. Här har ni möjlighet att diskutera utifrån tre områden: 1) arbetet med elevrepresentanter, 2) det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, 3) er likabehandlingsplan.

Inspirationsföreläsning (åk 3-6, åk 7-9, gymnasiet) 30min
Inspirationsföreläsningen vänder sig till alla elever på skolan. Föreläsningen kombinerar olika uttrycksformer och berör ämnen som utanförskap, normer, elevers rättigheter samt inspirerar till att göra skillnad i sin vardag.

Arbetsmaterial

Temaböcker, arbetsmaterial för arbetslagsträffar
De nivåanpassade temaböckerna är Friends metodmaterial för arbete i klasserna. Arbetslagsträffarna är färdigplanerade diskussionsunderlag för att använda i arbetslagen.

Pris

Från 30 000 kr/år exkl. moms

Om Schysst på nätet

Ladda ner information om Friends utbildning ”Schysst på nätet” som pdf

Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning om hur skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik skola.

Genom Friends schysst på nätetpaket hjälper vi skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet. Vi riktar oss till elever, personal och vårdnadshavare. Personal och vårdnadshavare erbjuds kunskap och praktiska verktyg för hur man kan förebygga kränkningar och bidra till ett schysstare klimat på nätet. Med vår elevföreställning vill vi inspirera elever att själva reflektera över det sociala livet på nätet och bli medvetna om de val som görs där.

Personalutbildning 2h
Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang. Under utbildningens andra del får personalen tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk för skolans fortsatta arbete mot kränkningar på nätet och för ett schysstare klimat på nätet.

Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskaps- sammanhang. Under utbildningens andra del får vårdnadshavarna tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk för hur de tillsammans med barn och skola kan bidra till ett schysstare klimat på nätet.

Elevföreställningen Gilla mig (4-6, 7-9, gymn) 30min
I vår nivåanpassade föreställning ”Gilla mig” får vi möta några ungdomar som går på samma skola i en vanlig svensk småstad. Berättelsen handlar om när ett stort bråk bröt ut på nätet mellan eleverna. Syftet med föreställningen är att inspirera elever till att själva reflektera över det sociala livet på nätet. Föreställningen efterföljs av en kort inspirationsföreläsning. Till elevföreställningen finns ett handledningsmaterial att arbeta vidare med i klassen.

Pris

Från 20 000 kr exkl. moms

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close