Tillsätt en kommission mot mobbning

Idag är det internationella dagen mot mobbning. Det är ett internationellt erkännande att skolrelaterat våld, som mobbning och kränkningar, är en överträdelse av barn och ungas rätt till utbildning, hälsa och välbefinnande.

3 november 2022

Det här är en debattartikel som publicerats av altinget.se

Regeringen har aviserat att trygghet i skolan är ett prioriterat område. Därför bör den genast inrätta en kommission mot mobbning som samlar expertis, barn och unga samt andra aktörer med kunskap och erfarenhet, med syfte att utarbeta slagkraftiga förslag för att vända utvecklingen.

Sverige är inte längre ett föregångsland. De senaste månaderna har 140 000 barn och unga blivit utsatta för mobbning i skolan, på nätet och inom idrotten. Våra undersökningar visar att allt fler blir utsatta för mobbning i skolan och på nätet. Mobbning har mycket allvarliga konsekvenser, inte minst för de utsatta barnens psykiska hälsa på kort och lång sikt. Vi i Sverige har mycket att lära av våra grannländer, som till skillnad från Sverige lyckats hålla mobbningen på lägre nivåer, mycket tack vare att de respektive regeringarna prioriterat frågan.

Barn som har utsatts för mobbning löper större risk att i vuxen ålder vara arbetslösa, lida av dålig mental hälsa, större risk för suicid och suicidtankar samt är oftare sjukskrivna. Det är ett mänskligt lidande som inte bara är en tragedi för den enskilde, utan som ger återverkningar i samhället. Vi beräknar att den mobbning som sker i år kommer kosta samhället 13,7 miljarder kronor under denna mandatperiod. Över en 30-årsperiod är samhällskostnaden för 2022 års mobbning 46 miljarder kronor.

Det finns dock hopp. Vi aldrig har vetat mer än nu om hur mobbning kan förebyggas och stoppas. Forskning inom mobbningsfältet är kraftigt expanderande. Utmaningen är att överbrygga glappet mellan forskning och praktik. Det är allvarligt att kunskapen i tillräcklig grad inte når dem som arbetar nära barn, och inte heller beslutsfattare som ansvarar för de områden som rör barn och ungas villkor.

I sin regeringsförklaring pekade statsministern ut psykisk ohälsa bland barn och unga som ett prioriterat område. Därtill har det aviserats att rektors ansvar att upprätthålla trygghet och studiero ska skrivas in i skollagen. Därför kräver Friends att regeringen snarast tillsätter en kommission mot mobbning, som samlar expertis från akademin, barn och unga, det offentliga och civilsamhällesorganisationer. På så sätt kan det långsiktiga trygghetsarbetet bygga på vetenskaplig grund med åtgärder som är både realistiska, genomförbara och välkomnade av barn, skolpersonal samt vuxna i barns närhet.

Mobbning kan stoppas genom välkända strategier för våldsprevention som inkluderar främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser. Detta delar vi på Friends gärna med oss av, och delar de 230 000 barns röster som vi lyssnat på i våra kartläggningar.

Idag, på den internationella dagen mot mobbning, kan regeringen visa sitt engagemang för en tryggare skola för våra barn och unga. För att lyckas i arbetet mot mobbning, kränkningar och trakasserier krävs att regeringen lyssnar på barnens röst och sätter frågan högt på den politiska dagordningen. Ett kraftfullt omtag kräver ett prioriterat, inkluderande och långsiktigt arbete framåt. Ett viktigt första steg i det arbetet är en kommission mot mobbning.

Maja Frankel,

Generalsekreterare, Friends