Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Ofrivillig ensamhet

Vi har nog alla känt oss ensamma eller utanför någon gång. Oftast går den känslan över ganska snabbt, men för många barn är ensamheten ofrivillig och en ständig del av deras vardag. Här har vi samlat information och material om ofrivillig ensamhet och om skolans ansvar.

Tips på hur ni kan upptäcka ofrivillig ensamhet i skolan

  • Prata med eleverna om hur de har det i skolan. Ställ frågor som: Känner du dig ensam? Är du orolig för att vara ensam? Hur är det under raster och mellan lektioner? Vad brukar du göra/leka på rasterna?
  • Prata med eleverna om skillnaden mellan självvald ensamhet och ofrivillig ensamhet. Det är okej att vilja vara ensam.
  • Observera samspel mellan olika barn. Alla barn kan eller vill inte sätta ord på sina känslor och behov. Därför behöver vuxna närgranska barnens upplevelser och hur de har det i skolan. Vad sägs och görs exempelvis när de leker, när de har lektion, är på fritids, har rast?

en pojke sitter själv i skolans matsal

Många elever vittnar om en rädsla för att vara ofrivilligt ensam

Att inte ha en kompis i klassen, att inte ha någon att vara med på rasten eller att ingen pratar med en överhuvudtaget. Ofrivillig ensamhet i skolan är ett stort problem. Behovet av ett socialt sammanhang och att bli bekräftad av andra människor är avgörande för att barn ska känna sig sedda och utveckla en god självkänsla. Vuxna är generellt bättre på att se och reagera på kränkningar som hörs och syns. Ensamhet är också förknippat med skamkänslor för den som är utsatt. Det kan vara svårt att erkänna – både för sig själv och för någon annan – hur det är att inte vara önskvärd i det sociala samspelet.

Ofrivillig ensamhet påverkar även elevernas skolgång. I en studie från Örebro universitet, i samarbete med Friends, har tre olika faktorer granskats: ogiltig frånvaro, förekomsten av mobbning och kränkningar samt avsaknad av socialt umgänge. I studien undersöktes hur de tre faktorerna påverkar elevernas prestationer och möjligheter att få godkända betyg. Den faktor som visat sig ha störst negativ inverkan på betygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna. Elever som uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. Att inte ha några vänner, någon att sitta bredvid i matsalen eller någon som frågar hur helgen har varit är vardag för tusentals elever i Sverige. Detta är något som vi måste ta på allra största allvar.

Skolans ansvar

Att inte känna sig inkluderad, att inte vara självklar i en grupp eller i en klass eller att inte bli sedd eller efterfrågad är exkluderande och kan leda till utsatthet.
Skolan ska varje dag arbeta för att stärka elevers positiva värden och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter. Det står tydligt i såväl läroplaner som i skollagen och diskrimineringslagen.

Jag är där men jag är inte med.


Nästan var fjärde elev i årskurs 3–9 känner sig ensam i skolan.

Dessa elever är i mycket högre grad också utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden. Detta är resultat som vi måste ta på allra största allvar.

Här delar några från Friends barn- och ungdomsråd med sig av erfarenheter av ofrivillig ensamhet under sin skoltid.

Lär dig mer om ofrivillig ensamhet

Friendsrapporten 2019 hade  som tema. Rapporten visade bland annat att Många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden och var femte i årskurs 6-9 känner inte att de har någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade.

Läs rapporten

Friends medverkar i UR Samtiden om ofrivillig ensamhet. Kattis Ahlström leder ett samtal om ofrivillig ensamhet med Livia Ortiz, psykolog, Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsledare Omvårdsinstitutet och Patrick Konde, sakkunnig från Friends. Inspelningen gjordes 2020 arrangerat av Studieförbundet Bilda.

Se programmet

Seminarium om ofrivillig ensamhet

I Friends seminarier är utmärkt kompetensutveckling för personalen. Vi tar avstamp i forskning som visar att upplevd ensamhet ökar risken för icke godkända betyg och att ensamma elever i högre grad blir utsatta för mobbning och kränkningar.

Läs mer om seminariet