Forsknings- och utvecklingsprojekt för barnens bästa

Friends jobbar tvärvetenskapligt, med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Sedan 2012 har vi tillsammans med svenska universitet bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt med koppling till mobbning och diskriminering. Projekten ger oss ny kunskap och viktiga insikter som i sin tur bidrar till Friends kontinuerliga metodutveckling och kunskapsspridning.

Hitta på sidan

Stöd och skydd mot mobbning (SOS)

Stöd och skydd mot mobbning (SOS) är ett projekt som ska säkerställa att barn med erfarenhet av mobbning får det stöd och den hjälp de behöver. Projektets syfte är att skydda barn och unga mot mobbningens konsekvenser.

Ett av projektets mål är att undersöka vilken typ av stöd barn vill ha kopplat till mobbning, och tillsammans med dem utveckla det stödet inom ramen för Friends befintliga råd- och stödverksamhet.

Vi har frågat barn och unga vad de behöver för att må bra, vad de själva tycker att stöd innebär och hur vuxna kan göra för att hjälpa barn som mår dåligt eller behöver prata. 2023 släpptes en rapport som bygger på barns egna röster och är tänkt att användas av personer som arbetar med barns välmående på olika sätt, till exempel inom elevhälsan.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Läs rapporten

Logo Stenbecks Stiftelse

Trygga Idrottsledare

Hugo Stenbecks Stiftelse finansierar Trygga Idrottsledare, ett ettårigt projekt som delvis bygger på lärdomar från Friends samarbetsprojekt med Svenska Ridsportförbundet (2019-2021).

Projektets övergripande syfte är att ge ledare och föreningar förutsättningar att skapa en trygg idrott för alla barn och unga.

Inom projektet görs en behovsinventering för att kartlägga behov hos idrottsförbund, föreningar och ledare. I behovsinventeringen har vi även tagit hänsyn till barns egna röster genom Friends egen Idrottsrapport (Inte kul, men det får man tåla! , 2022). I fas två av projektet utvecklar vi arbetsmaterial, webbkurser och andra verktyg som ska stärka vuxna i att skapa en tryggare idrott för barn och unga. Vi vill också skapa synlighet för trygghetsfrågor inom idrotten samt på sikt initiera ett nytt omfattande samarbete med ett idrottsförbund.

Läs projektets slutrapport

Erasmus+ Programme of the European Union

Before

BeFore – Anti-Bullying Education for Sports Coaches är ett europeiskt samarbetsprojekt finansierat av Erasmus+. I projektet är Friends partner med Dublin City University (Irland), Universidad de Murcia (Spanien) och European Network of Sport Education (Österrike).

I projektets första del genomförs en internationell översikt för att sammanställa aktuell forskning om mobbning inom idrotten. Alla projektparter sammanställer även ”best practicies” från sitt respektive land. Det kan innefatta policy & lagstiftning, material, projekt eller andra initiativ kopplat till barns trygghet inom idrotten. Som komplement ska ett antal barn och ledare inom idrotten intervjuas. Utifrån den sammantagna analysen ska en utbildning för idrottsledare tas fram och spridas i de länder som deltar i projektet. Projektet kommer även att leverera en rapport med rekommendationer till beslutsfattare.

Erasmus+ Programme of the European Union

PinBall

Projektet initierades av Europeiska fotbollsförbundet Uefa och är ett samarbete mellan fotbollsförbund i Finland, Portugal, Kroatien, Schweiz och Grekland samt Unimore (Universitet, Italien) och ForModena (Yrkesskola, Italien). Projektet finansieras av Erasmus+.

Inom projektet ska det tas fram ett utbildningsupplägg specifikt för fotbollstränare med fokus på det främjande och gruppstärkande arbetet. Det ska också genomföras vänskapsturneringar I de länder där fotbollsförbund är partners. Mer information kommer om detta projekt som just är i uppstarten (sommaren 2022).

Till projektets webbplats

Logo Nordic Co-operation

Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga

Projektet går ut på att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper.

Projektet är upplagt för att dela kunskap bland de främsta anti-mobbningsorganisationerna i Norden, samt i grannlandet Litauen och sprida effektiva metoder för att förhindra sexuella trakasserier. Alla parter kommer tillföra sina specifika kompetenser och perspektiv, samt involvera experter.

De huvudsakliga aktiviteterna är nätverksmöten samt delning och spridning av forskningsbaserade metoder genom både en endagskonferens för partnernas målgrupper och en rapport som belyser kunskaper vunna i projektet.

Se endagskonferensen Sexual harassment and Bullying

Läs rapporten Sexual Harassment and Bullying in the Nordic Region 

Organisationer som deltagit i projektet är:

 • Friends (Sverige)
 • Folkhälsan (Finland)
 • The Mannerheim League for children welfare (Finland)
 • Heimili og skoli/Hem och Skola (Island)
 • Vaiku Linija/Child Line (Litauen)

Projektet är finansieras av Nordisk Jämställdhetsfond pågår 2019-2022

Illustration av logotypen för Friends och Hjärnfondens projekt Hej Hyper

Hej Hyper

Syftet med projektet är att skapa ett kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, minska stigmatisering och skapa en bättre skolmiljö för barn med NPF.

Två till tre elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en NPF-diagnos, som exempelvis ADHD, ASD/Asperger, Tourette och/eller språkstörning. Därför lanserades projektet Hej Hyper.

Med musik och teater som inspiration och metod vill vi på ett lustfyllt sätt bidra till ökad förståelse och bättre villkor för barn med NPF. I januari 2019 hade en hypermusikal premiär som kommer att turnera på skolor runt om i Sverige. Projektet vänder sig till barn i årskurserna F–3, och förutom den kostnadsfria musikalen erbjuds skolorna en efterföljande mini-workshop och lärarhandledningsmaterial. För eleverna bygger vi en karaoke-app att använda såväl i skolan som hemma, och en verktygslåda för skolpersonal och föräldrar kommer att finnas på projektets webbplats.

Se musikvideorna från Hej Hyper

Läs mer på hejhyper.se

Bakom Hej Hyper står Friends och Hjärnfonden. Projektet finansieras av Postkodlotteriet.

Hjärnfondens logotyp
Logotyp för postkodlotteriet

Hej kommunen – hela kommunen och hela skolan för en trygg skola

Många skolor i Sverige arbetar intensivt  för att skapa en trygg skola. Trots det är antalet barn som är utsatta för mobbning oförändrat omkring 140 000 varje år. I samarbete med Örebro universitet har Friends initierat projektet Hej kommunen, som syftar till att utveckla och utvärdera ett systematiskt tillvägagångssätt för att skapa trygga skolor i hela kommuner utifrån bästa tillgängliga forskning och erfarenhet.

 • Örebro universitet, Institutionen för psykologi, juridik och socialt arbete
 • Ansvariga forskare är Björn Johansson & Erik Flygare
 • 2017-2020

I projektet ingick Nynäshamns och Båstads kommun och arbetet sträckte sig över tre år.

Vi på Friends undersöker hur behoven ser ut i varje skola för att skapa en tryggare miljö för alla elever.

Skolans unika förutsättningar och komplexitet pekar tydligt mot att skolornas behov varierar, därför utgår arbetet från varje skolas systematiska kvalitetsarbete, specifika utmaningar och förutsättningar. Vi undersöker också hur behoven ser ut i kommunen som helhet. När behoven är tydliga matchar vi det mot en kombination av skolspecifika och kommunövergripande insatser, från förskola till gymnasium. På så sätt lär vi oss mer om vad som fungerar när och under vilka förutsättningar.

Hej kommunen är en del av Friends ordinarie utvecklingsarbete där Friends kommer att anpassa insatser och ta fram visst nytt innehåll och nya former av utbildningsinsatser. Exakt vilka insatser Friends ska bidra med kommer att variera beroende på varje enskild kommuns och skolas behov. Vårt arbete utgår från en hela-skolan-ansats som innebär att alla delar av skolan behövs för att lyckas.

Friends och Örebro universitet ska tillsammans också utveckla utvärderings- och analysmetoder som både analyserar skolan och utvärderar effekten för varje specifik insats; vilka insatser har effekt på vilka typer av problem, för vilken typ av skola och kommun och under vilka förutsättningar?

Projektet är möjligt på grund av stöd från Hugo Stenbecks stiftelse och Svenska Postkodlotteriet.

logotyp för Frinds projekt hej sverige

Hej Sverige

Projektet Hej Sverige förmedlar ensamkommande flyktingbarns berättelser genom film, teater, seriealbum och lärarhandledning. Syftet är att motverka negativa fördomar i skolan genom att ge svenska elever och lärare större kunskap om varför barn flyr utan sin familj och hur skolan kan bidra till ett välkomnande klimat.

De senaste åren har många barn flytt till Sverige. Många kommer ensamma, utan sin familj. Alla dessa barn har drömmar om en bättre framtid. Samtidigt visar forskning att barn födda utanför Sverige löper mångdubbelt större risk att utsättas för mobbning och en undersökning som Lärarnas Riksförbund genomfört visar att lärare efterlyser stöd för att kunna ta emot barnen på bästa sätt.

Utbildningsmaterial

Friends och FN:s flyktingorgan UNHCR har tillsammans tagit fram material för att barn som flytt till Sverige ska få en bra start. Ett exempel på resultat i de skolor som använt materialet är en halvering av antalet elever som är negativa till att ett barn som flytt till Sverige ska börja i deras klass.

Projektets första omgång avslutades 2015, då mötte teaterföreställningen och föreläsningen Personnummer XXXX, skriven och regisserad av Shebly Niavarani, ca 15 000 elever i högstadiet i hela Sverige. Seriealbumet distribuerades till 75 000 elever i årskurs 8.

Materialet är anpassat för undervisning i högstadieskolor och går att ladda ner gratis.

Ladda ned materialet på svenska

Ladda ned materialet på engelska

Elevers upplevelser av mobbning och kränkningar kopplade till sociala identitetskategorier

Syftet med detta projekt är att undersöka elevers egna upplevelser och beskrivningar av trakasserier, diskriminering och andra kränkningar som är kopplade till strukturella eller lokala maktrelationer och normer.

Friends samarbetspartner Linköpings univeritets logotypGenom att analysera mer än 100 000 svar i Friends elevenkäter kommer studien undersöka på vilket sätt som kränkningar kopplade till sociala identitetskategorier tar sig uttryck i elevernas beskrivningar. Genom studien hoppas vi kunna få syn på hur barn själva upplever och beskriver kränkningar kopplade till olika normer; t.ex. sexism, rasism, homofobi, livsstil, klass eller intressen, för att på så sätt få barns perspektiv på maktstrukturers uttryck i skolan. Projektet ger oss också mer kunskap om relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala identitetskategorier som ålder, klass, funktionalitet, etnicitet, kön och sexualitet m.m. i en skolkontext.

Tjej med luvan uppdragen som går i mörk skogsdunge

Teaterföreställning: Jag är Aviola

Tusentals elever i åk 3-6 har redan sett Friends teaterföreställning Jag är Aviola, pjäsen som väcker tankar och ökar kunskapen om sexuella trakasserier, mobbning och kärlekslängtan.

Friends presenterar stolt samarbetet med skådespelaren och dramatikern Henrik Ståhl som skrivit pjäsen, och som själv var utsatt för mobbning under sin skoltid.

Tanken är att pjäsen ”Jag är Aviola” ska väcka frågor kring barnets egna upplevelser och öppna upp för samtal om empati och normer som vi kan förändra.

 • Teaterföreställning utförs av en skådespelare som kommer till er skola
 • Det ingår även ett ämnesintegrerat lärarhandledningsmaterial att arbeta med i klassrummet efter pjäsen. Materialet utgår från skolans värdegrundsuppdrag i Lgr 11. Övningarna är direkt kopplade till delar av det centrala innehållet och kunskapskraven i kursplanen inom samhällskunskap, svenska, bild, engelska och moderna språk för mellanstadiet. Eleverna får därigenom ingångar till kunskap, förståelse och eget skapande.

Mobbningens Digitala Tvilling

Mobbningens Digitala Tvilling är ett samarbete mellan Friends, TietoEVRY och Örebro Universitet. Projektet är tvåårigt och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektets övergripande syfte är att minska mobbning och kränkningar med hjälp av innovation, data och artificiell intelligens.

Projektet drivs av de tre parterna som ett gemensamt projekt med senaste tekniken inom datainsamling, artificiell intelligens och modellering i form av en så kallad digital tvilling. TietoEVRY ansvarar för att designa, utveckla och testa det digitala verktyget och Örebro Universitet bidrar med viktig kunskap som ett av Sveriges främsta universitet inom mobbningsforskning. Friends är ledande i Sverige vad gäller att ställa frågor till barn om mobbning och kränkningar i skolan. Efter snart 10 års kartläggningar och Friendsrapporter är det dags för nästa steg och en ny nationell standard för skolors trygghetsarbete.

Syftet med projektet är att minska mobbning och psykisk ohälsa för barn i skolor genom att kombinera moderna digitala lösningar, forskning om mobbning, systematiskt trygghetsarbete och på sikt skapa trygga, omsorgsfulla och likvärdiga skolmiljöer för en hel generation barn i hela Sverige.

Ladda ned poster om projektet

 

Samarbetspartners:

Logo Örebro Universitet    Logo Tieto Every

Med finansiering från:

Logo Vinnova Sveriges innovationsmyndighet

Nordiskt antimobbnings nätverk

Som ett led i att öka samarbete och samförstånd mellan olika aktörer i Norden har Friends initierat ett nätverk för organisationer som på olika sätt arbetar för att förebygga och stoppa mobbning.

Åtta organisationer och partnerskap från Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland deltar i nätverket, vars syfte är att genom nätverksträffar generera och sprida kunskap, erfarenheter och forskning samt initiera samarbeten och lära av och med varandra.

Följande organisationer/initiativ är en del av nätverket:

 • Friends (Sverige)
 • Mannerheim League of Child Welfare (Finland)
 • Folkhälsan (Finland)
 • Maryfonden (Danmark)
 • Rädda barnen (Danmark)
 • Hem och skola (Island)
 • Erindi (Island)
 • Partnerskap mot mobbning (Norge)

en tjej och hennes ridlärare i stallet Trygga Ledare

Trygga Ledare

Svenska Ridsportförbundet och Friends arbetar båda för att barn och unga ska känna sig trygga på stallbacken och i andra miljöer där unga träffas.

Under 2019 inleddes ett omfattande samarbete för att ytterligare öka tryggheten inom ridsporten.

Hugo Stenbecks Stiftelse finansierar ett projekt där Svenska Ridsportförbundet och Friends tillsammans arbetar för att skapa trygga miljöer och ge unga ledare utrymme att växa och stanna inom ridsporten.

Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott och av 154 000 medlemmar i förbundets föreningar är 65 procent under 26 år. Varje år utbildas 500 ungdomsledare inom ridsporten.

Stallet är en naturlig ledarskola där unga tidigt uppmuntras till att ta stort ansvar, det innebär också att vi vuxna behöver ta ett aktivt ansvar för att stödja och rusta unga så att de får rätt förutsättningar att utvecklas i sitt ledarskap.

Att arbeta mot kränkningar och mobbing är inte en enskild insats, utan något som hela idrotten och samhället kontinuerligt och systematiskt behöver arbeta med hela tiden. Tack vare samarbetssatsningen Trygga ledare genom Hugo Stenbecks Stiftelse kan vi tillsammans stärka ridsportens insatser ytterligare för en ännu tryggare miljö.

Projektet inleddes 2019 och arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö med fokus på lika rättigheter och förebyggande insatser mot mobbning och trakasserier inom ridsporten. Friends är en del i att stärka unga ledare och att arbeta för ett utökat trygghetsarbete inom en av Sveriges största sporter.

Ambassadörer för projektet är Vanessa Falk, Peder Fredricson och Stephanie Holmén.

Läs mer om projektet

SEXED

Sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande på nätet, och dess koppling till hållbarhetsmålen. FN:s hållbarhetsmål innehåller mål om att eliminera alla former av våld mot och utnyttjande av barn och unga (SDG 16.2). Risker och faror med att befinna sig i digitala och virtuella miljöer faller under detta mål och det här projektet kommer att undersöka prevalens och påverkan av sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande av ungdomar på nätet.

Även om tidigare forskning inom cyberbullying (och nättrakasserier) har lyft förebyggande faktorer (ex. vänskap, och starka sociala nätverk) så finns det väldigt lite tillgänglig kunskap om de faktiska riskfaktorerna av att utsättas för sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande. Dessa negativa upplevelser är omfattande och kan exempelvis va att en person ofrivilligt får bilder av sexuell karaktär skickat till sig, eller att personliga bilder sprids på nätet utan samtycke. Forskningen har heller inte tittat närmare på genus i dessa sammanhang, eller vilken effekt dessa upplevelser har på ens mentala hälsa. Därför kommer det här projektet genomföra en storskalig tvärsnittsstudie både i Sverige och Irland för att undersöka omfattningen av sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande av ungdomar på nätet, med speciellt fokus på genus och psykologiska effekter.

Data kommer att samlas in genom ett samarbete mellan Dublin City University och Friends. Med hjälp från FN:s specialiserade byrå för information- och kommunikationsteknologi (ITU) kommer resultaten kommer att lägga grund för nya policyer och rekommendationer. Projektets arbetsplan och forskningsmål ligger i linje med FN:s hållbarhetsmål för agenda 2030. Akademiker och NGO:s som arbetar för offer för sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande kommer att kunna använda sig av resultaten och rekommendationerna från projektet.

Den forskning som Friends tidigare har publicerade är en bra grund för en mer omfattande studie om sexuella trakasserier på nätet. Men det behövs mer forskning för att besluta hur grupptryck, vänskaper och sociala nätverk påverkar prevalensen för sexuella nättrakasserier. Forskning på sexuellt utnyttjande är än mindre uppenbar och därför ska detta projekt även öka medvetenheten om sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande som alltmer framträdande barnrättsskyddsfrågor. Idag finns det ingen satt procedur hos EU för att motarbete detta. Målet med detta projekt är att använda resultaten för att informera policyutveckling på en bred skala liksom åtgärder som används för att motarbeta mobbning och trakasserier lokalt. Fem specifika forskningsfrågor kommer att besvaras:

 1. Vad är prevalensen för sexuellt utnyttjande bland Irlands och Sveriges ungdomar?
 2. Vilka riskfaktorer (ex. genus, sexuell identitet, etnicitet) leder till involvering i sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande i Sverige och Irland.
 3. Vilken påverkan har sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande på nätet på ungdomars mentala hälsa, vänskap, utbildning och familjerelationer i Sverige och Irland?
 4. Vilken gällande lagstiftning finns för att hantera sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande internationellt och lokalt i Sverige och Irland?
 5. Vilka är de mest effektiva strategierna internationellt för att minska sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande och dess negativa effekter?

Det här projektet är ett samarbete mellan Dublin City University och Friends. Det finansieras av Irish Research Council samt det postdoktorala stipendieprogrammet CAROLINE.

Kamratsamspel i förskoleklass och på högstadiet

Det här projektet syftar till att öka kunskapen om barn och ungas interaktiva samspel i skolan och i förskolan. Genom analyser av videomaterialet syftar forskningen till att förstå hur barn bygger allianser, inkluderar samt exkluderar varandra i jämnåriga umgängen ur ett barnperspektiv.

 • Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Ansvarig forskare är Ann-Christin Cederborg
 • Projektperiod: 2013- 2019

Projektet kommer att öka kunskapen om barns relationsarbete, hierarkier, in- och uteslutningsmekanismer samt bidra till att öka förståelsen av hur kränkande situationer uppstår i sociala sammanhang. Resultaten kommer sedan ligga till grund för att Friends kan skapa utbildningsprogram baserade på ”vardagsnära” perspektiv hos barn och unga i kränkande situationer.

Projektet kommer att presentera resultat från förskolan kring vilka inkluderings- och exkluderingsprocesser som används när små barn vill vara delaktiga i andra barns lek, samspel och delaktighet, och användandet av framgångsstrategier som hjälpsamhet, vänlighet, beröm och icke störande beteenden som inkluderingsmöjligheter. Ytterligare del av projektet fokuserar på hur identiteter och relationer skapas och återskapas i barninitierade aktiviteter, samt hur barn positionerar sig alternativt positioneras in i olika roller.

Resultat från högstadiet kommer beröra högstadieelevers upplevelser om det värsta som kan hända under skoldagen, jämförelser mellan yngre och äldre barns hantering av inkluderings- och exkluderingsstrategier, betydelsen av det sociala klimatet, elevperspektiv, betydelse av förlåtelse. En del från högstadieskolan kommer att kunna öka kunskapen om hur vuxna i skolan kan förstå elevernas skolvardag utifrån ett mångdimensionellt elevperspektiv. Detta kan förhoppningsvis öka förståelsen för när och var kränkande situationer i skolan uppkommer.

Inom ramen för projektet har Friends beviljats medel för att arbeta med tillämpning och spridning av forskningsresultat, mötesplatser mellan forskning och praktik samt utveckling av forskningsbaserade arbetssätt. Projektet har möjliggjorts med stöd från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Händer som ligger på varandra under WABF-loggan

World Anti-Bullying Forum

World Anti-Bullying Forum drivs av Friends och är en mötesplats för forskare och praktiker i arbetet mot mobbning.

Friends arbetar sedan flera år tillbaka forskningsförankrat, både när vi utbildar och driver opinion. Vi har skapat samarbeten med svenska och utländska universitet för att ta tillvara den kunskap som finns världen över för att minska mobbning. Som en del i arbetet att stoppa våld mot och mellan barn i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål har Friends valt att driva World Anti-Bullying Forum. Vi tror att det bästa sättet att minska mobbning är att vi alla delar den kunskap och erfarenhet vi har, både forskare och praktiker. Vi vill skapa dialog, upptäcka redan utvecklade och nya metoder och lära av varandra för att tillsammans stoppa mobbning.

Läs mer om på worldantibullyingforum.com

en kille sitter ensam i en skolkorridor

Kränkningar, mobbning och elevers lärande

Projektet syftade till att undersöka hur kränkningar och mobbning påverkar elevers akademiska prestationer.

Tidigare forskning indikerar att utsatta elever presterar sämre när det gäller skolarbetet men även att elever som inte varit direkt involverade i mobbning kan drabbas negativt i sitt skolarbete, det vill säga på skolor med hög grad av mobbning förefaller elever prestera sämre jämfört med elever på skolor med låg grad av mobbning.

Resultaten pekar på möjligheten att indirekt främja elevers akademiska prestationer genom att motverka kränkningar och mobbning. I detta projekt avsåg vi att med en longitudinell design baserad på individdata undersöka hur elevers akademiska prestationer påverkas av kränkningar och mobbning.

Studien belyser hur förekomsten av tre faktorer:

 1. Mobbning och kränkningar
 2. Avsaknad av vänner
 3. Ogiltig frånvaro påverkar elevernas prestationer i skolan

Den faktor, som av de tre, har allra största negativ inverkan på betygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna. Barn som uppger att de är ensamma har tre gånger högre risk att få icke godkänt samma år, jämfört med barn som har någon att vara med. Ensamma barn riskerar därmed möjligheten att studera vidare.

Även mobbning är en hög riskfaktor för att inte klara godkänt. Bland de barn som varit utsatta för mobbning någon gång under mätperioden ökar risken för att få icke godkänt i något av kärnämnena med 75 procent. Effekterna av mobbningen är dock olika för pojkar och flickor. Hos pojkarna är det förövarna, mobbarna, som löper högre risk att inte få godkänt. Hos flickor är det tvärtom utsattheten som skapar störst risker.

Det tredje området vi undersökt är ogiltig frånvaro, skolk. Även där syns tydliga effekter. Mer skolk ger högre risk för icke godkända betyg. Dock är inblandning i mobbning en större riskfaktor för flickor än frånvaro i skolan. För pojkar är ogiltig frånvaro i skolan däremot en större riskfaktor än någon form av inblandning i mobbning.

Läs forskningsrapporten

Läs forskningsrapporten på engelska

En programteoretisk analys och utvärdering av Friends utbildningsprogram

 • Örebro universitet, Institutionen för psykologi, juridik och socialt arbete
 • Ansvariga forskare är Björn Johansson och Erik Flygare.
 • 2015-2020

Projektet är ett femårigt samarbete mellan universitetet och Friends med fokus på mobbning och kränkningar i skolmiljö.

Projektet ska i ett första skede utvärdera och utveckla Friends arbetssätt för att sedan ta fram nya insatser för att stärka arbetet mot mobbning. De kommande åren ska Friends tillsammans med både forskare och studenter vid Örebro universitet jobba med att utvärdera befintliga insatser för att sedan utveckla nya metoder mot mobbning. I projektet kommer drygt trettio grundskolor runt om i landet att involveras. Samtliga skolor kommer vara sådana som antingen idag jobbar med Friends och genomgår Friendsprogrammet (Friends treåriga insatsprogram mot mobbning) eller som påbörjar ett arbete under de inledande åren. Arbetet på skolorna syftar till att fördjupa kunskapen om effektiva insatser för att skapa en trygg skola.

Detta projekt har delvis legat som grund för Friends projekt ”Hej Kommunen”.

innehållet i en alfonslåda som består av böcker, en cd samt arbetsmaterial

Alfons vänskapslåda

Alfons vänskapslåda ingår i Friends förskolepaket men kan även köpas separat. Lådan innehåller metodmaterial som på ett lekfullt och pedagogiskt sätt inkluderar barnen i ert trygghetsarbete. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn.

Materialet fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Intentionen är att ge barnen möjlighet att reflektera över fenomen som är viktiga för dem samt att ge uttryck för sina tankar. Allt material utgår från förskolans läroplan.

Alfons vänskapslåda passar alla åldrar på förskolan, samt skolans tidigare år, med viss anpassning från pedagogerna. Lådan är framtagen av Friends i samarbete med Bok-Makaren AB, som är rättighetsbolaget bakom Alfons Åberg.

Köp Alfons vänskapslåda

Forskningsnätverksträff

I samverkan med Stockholms universitet har Friends initierat ett forskningsnätverk. Nätverket består av forskare från flera svenska lärosäten, som forskar om mobbning, kränkningar och närliggande ämnen.  Syftet med nätverket är att stärka kunskapsspridning såväl inom forskarvärlden som mellan forskning och praktik.

Flera nätverksträffar har genomförts och fokus för dessa träffar har varit att diskutera och dela erfarenheter för att på ett bättre sätt tillämpa och sprida forskning. Exempelvis har dessa områden lyfts:

 • Olika definitioner av mobbning
 • Hur forskar vi om mobbning?
 • Samhälleliga konsekvenser av mobbning och möjligheter till övergripande arbete
 • Hur uppfattar barn och unga mobbningsbegreppet?
 • Tillämpning och spridning av forskning om mobbning

Aktion mot nätmobbning

 • Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen
 • Ansvariga forskare är Ann Frisén och Sofia Berne.
 • 2015-2016

Detta projekt syftar till att utveckla och utvärdera insatser för att minska kränkande behandling på nätet och nätmobbning.

Projektet använder aktionsforskning som metod och en viktig del är att involvera hela skolan, där fokus ligger på att involvera elever i arbetet med att utveckla förebyggande metoder. Representanter från Psykologiska institutionen, tillsammans med personal från Friends, har arbeta nära både studenter och personal på pilotskolorna för att gemensamt utveckla olika metoder mot mobbning. Effekterna av dessa metoder kommer att utvärderas i förhållande till kontrollskolorna och utgöra grunden för framtida metodutveckling.

Som en del i detta så genomförde Friends tillsammans med fyra andra organisationer från Estland, Finland och Ungern ett internationellt metodutvecklingsprojekt under 2015-2016. Det övergripande målet med detta projekt var att öka ungas deltagande i det förebyggande arbetet mot trakasserier, kränkningar och mobbning och att förbättra kartläggningsmetoder för hur unga människor mår online och offline. Den internationella delen av projektet genomfördes med finansiellt stöd från EUs Daphne program.

Projektet genomfördes hos tre pilotskolor i Göteborgsområdet. Eleverna involverades genom workshop och utbildningar och styr utvecklingen av nya innovativa metoder för att aktivera andra elever, skolpersonal och vårdnadshavare i det förebyggande arbetet för att skapa en trygg skola.

Med rätt att vara – ett projekt om mångfald från Friends & Unga Klara

Projektet erbjöd mellan 2015-2017 skolor i hela Sverige innovativ barnteater med pedagogiskt material. Genom teaterföreställningarna möjliggjordes samtal, diskussioner och workshops om hur elever och lärare kan uppnå skolans demokratiuppdrag där allas lika värde genomsyrar verksamheten.

I tre steg kunde skola, lärare och elever, ta del av förberedande webbutbildning i normkritik, se teaterföreställning samt delta i efterföljande bildworkshop och arbeta med lärarhandledningen i klassrummet.

Unga Klara är en världsberömd forskande teater med barns och ungas villkor i fokus. Med utgångspunkt i den självklara inställningen att en ung publik har rätt till samma höga konstnärliga kvalitet som en vuxen, och att man bäst bejakar livet genom att tala sanning om dess komplexitet, har Unga Klara försökt undersöka vad teater kan vara. Unga Klara har gett sig på de svåra ämnena, men också den lustfyllda formen, försökt att kombinera det tunga med det lätta, forskat, ifrågasatt och prövat på publiken.

De jag egentligen är, var projektets första föreställning som riktade sig till årskurs 3-6 där elever och personal deltog på samma villkor. Föreställningen turnerade Sverige runt med 150 föreställningar från Ystad till Kiruna under hösten 2015. En kritikerrosad och interaktiv klassrumsföreställning kring identitet och om att vara fri i tanken. Föreställningen leker med tanken att vi inte bara har en kärna, utan många. De jag egentligen är handlar om alla dem vi också kan vara när vi är oss själva. Manus: Erik Uddenberg, regi: Gustav Deinoff.

Forever Alone var projektets andra teaterproduktion, som under 2016 och 2017 spelades upp för elever i årskurs F-3 i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg. Den färgsprakande föreställningen gestaltade på ett både allvarligt och humoristiskt sätt det svåra i att känna sig ensam. Rädslan för att stå utanför och den bekymrade förälderns förhållningssätt till ett barn som blivit hemmasittare. Manus: Elmira Arikan, regi: Farnaz Arbabi.

Läs mer på medrattattvara.se