Friends skriver under Deklaration för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Med anledning av detta genomför regeringen en nationell kraftsamling. Under året kommer Friends arbeta med många aktiviteter på flera arenor i samhället för att stärka barns demokratiska rättigheter.

14 januari 2021

Under samlingsnamnet Vår demokrati – värd att värna varje dag samlas kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Friends är en barnrättsorganisation som arbetar förebyggande, främjande, kunskapshöjande, åtgärdande och även med opinion och påverkan för en strukturell förändring i hela samhället. Vårt arbete bygger på internationell forskning och beprövad erfarenhet. För oss är barns delaktighet och inflytande avgörande. Därför har vi inrättat ett Barn- och ungdomsråd som fungerar som en expertpanel och referensgrupp. Mobbningen i Sverige ökar sedan flera år – vi måste blir fler som arbetar mot mobbning. Det är en fråga om demokratiska rättigheter, inkludering och delaktighet.

Friends åtagande inför demokratiåret 2021

  • Bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom mobbningsfältet i Sverige och världen genom att genomföra 100 aktiviteter som syftar till att stärka tillämpning och spridning av forskning om mobbning.
  • Genomföra kunskapsutvecklingsprojekt som involverar barn och unga som medskapare.
  • Arrangera en världskonferens, World anti-bullying forum, med kunskapsutveckling inom mobbningsfältet. Konferensen blir en länk mellan forskare och praktiker för att öka tillämpningen av kvalitativ forskning i t ex skolans värld.
  • Etablera seminarieserien Vi måste prata på Friends arena, en kunskapsinsats för att främja och förebygga mobbning på ett tillgängligt sätt till bland annat vårdnadshavare och personal i skola, förskola, idrott och föreningsliv.
  • Arbeta utifrån tre fokusområden: rasism, ofrivillig ensamhet och ökade internetkompetenser för barn och vuxna. För att motverka strukturell rasism gör vi en särskild satsning på kunskapshöjande och samverkansprojekt med andra delar av samhället. Vi driver också frågan om mobbning och kränkningar på nätet för att öka skyddet för barn i den hastiga digitalisering som nu sker. Samt lyfter fram problemet med ofrivillig ensamhet bland barn och unga – alla har rätt till en vän.
  • Vi utvecklar gratis webbkurser som riktar sig till bland annat idrottsledare med stöd och hjälp hur de kan öka tryggheten för barn och unga i sin verksamhet, arbeta förebyggande mot mobbning inom idrotten och främja allas lika värde.

Läs om vårt hållbarhetsarbete och Agenda 2030