Pågående forskningsprojekt

Sedan Friends International Center against Bullying invigdes 2013 har vi startat fem olika forskningsprojekt med olika universitet i Sverige.

Utöver detta arrangerar Friends Internaional Center against Bullying vetenskapliga konferenser och forskarnätverk för att främja möten mellan forskare och mellan forskare och praktiker. I maj 2017 arrangerar vi World Anti-Bullying Forum i Stockholm tillsammans med Linköpings unviersitet, Örebro universitet, Stockholms universitet och International Bullying Prevention Association.

Friends pågående forskningsprojekt är:

Kränkningar, mobbning och elevers lärande

Örebro universitet, Institutionen för psykologi, juridik och socialt arbete

Detta projekt syftar till att undersöka hur kränkningar och mobbning påverkar elevers akademiska prestationer. Tidigare forskning indikerar att utsatta elever presterar sämre när det gäller skolarbetet men även att elever som inte varit direkt involverade i mobbning kan drabbas negativt i sitt skolarbete, dvs. på skolor med hög grad av mobbning förefaller elever prestera sämre jämfört med elever på skolor med låg grad av mobbning. Resultaten pekar på möjligheten att indirekt främja elevers akademiska prestationer genom att motverka kränkningar och mobbning. I föreliggande projekt avser vi att med en longitudinell design baserad på individdata undersöka hur elevers akademiska prestationer påverkas av kränkningar och mobbning. Mer specifikt syftar studien till att besvara följande frågeställningar:

  • Hur samvarierar förekomsten av kränkningar och mobbning med elevernas akademiska prestationer på individ-, klass- och skolnivå?
  • Hur påverkar elevernas utvecklingsvägar elevernas akademiska prestationer på kort och lång sikt?
  • Påverkas elevers akademiska prestationer olika beroende på vilken typ av kränkningar och mobbning det är fråga om?
  • Påverkas flickors och pojkars akademiska prestationer olika av kränkningar och mobbning?
  • Hur påverkas förövarnas respektive offrens akademiska prestationer av kränkningar och mobbning?

Ansvariga forskare är Björn Johansson, Erik Flygare & Karin Hellfeldt

Elevers upplevelser av mobbning och kränkningar kopplade till sociala identitetskategorier

Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Syftet är att undersöka elevers egna upplevelser och beskrivningar av trakasserier, diskriminering och andra kränkningar som är kopplade till strukturella eller lokala maktrelationer och normer. Genom att analysera mer än 100 000 svar i Friends elevenkäter kommer studien undersöka på vilket sätt som kränkningar kopplade till sociala identitetskategorier tar sig uttryck i elevernas beskrivningar. Genom studien hoppas vi kunna få syn på hur barn själva upplever och beskriver kränkningar kopplade till olika normer; t.ex. sexism, rasism, homofobi, livsstil, klass eller intressen för att på så sätt få barns perspektiv på maktstrukturers uttryck i skolan. Det ger oss också mer kunskap om relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala identitetskategorier som ålder, klass, funktionalitet, etnicitet, kön och sexualitet m.m. i en skolkontext.
Ansvarig forskare är Camilla Forsberg

Kamratsamspel i förskoleklass och på högstadiet

Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Det här projektet syftar till att öka kunskapen om barn och ungas interaktiva samspel i skolan och i förskolan. Vi vill förstå hur de bygger allianser, inkluderar samt exkluderar varandra i jämnåriga umgängen. Dessutom vill vi analysera barn och ungas språkbruk i interaktivt samspel samt intervjua dem som berättar om tidigare kränkningsupplevelser. Projektet ska öka kunskap som kan skapa utbildningsprogram baserade på ”vardagsnära” perspektiv hos barn och unga i kränkande situationer. Resultaten från projektet ska ligga till grund för utveckling av utbildningsprogram via Stiftelsen Friends.
Ansvariga forskare är Ann-Christin Cederborg, Marie Kronlund och Lina Lundström.

Aktion mot nätmobbning

Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen

Detta projekt syftar till att utveckla och utvärdera insatser för att minska kränkande behandling på nätet och nätmobbning. Projektet använder aktionsforskning som metod och en viktig del är att involvera hela skolan, där fokus ligger på att göra elever som involveras i arbetet ska vara med och utveckla förebyggande metoder. Representanter från Psykologiska institutionen, tillsammans med personal från Friends, kommer att arbeta nära både studenter och personal på pilotskolorna för att gemensamt utveckla olika metoder mot mobbning. Effekterna av dessa metoder kommer att utvärderas i förhållande till kontrollskolorna och utgöra grunden för framtida metodutveckling.
Ansvariga forskare är Ann Frisén och Sofia Berne.

En programteoretisk analys och utvärdering av Friends utbildningsprogram

Örebro universitet, Institutionen för psykologi, juridik och socialt arbete

Projektet är ett femårigt samarbete mellan universitetet och Friends med fokus på mobbning och kränkningar i skolmiljö. Projektet ska i ett första skede utvärdera och utveckla Friends arbetssätt för att sedan ta fram nya insatser för att stärka arbetet mot mobbning. De kommande åren ska Friends tillsammans med både forskare och studenter vid Örebro universitet jobba med att utvärdera befintliga insatser för att sedan utveckla nya metoder mot mobbning. I projektet kommer drygt trettio grundskolor runt om i landet att involveras. Samtliga skolor kommer vara sådana som antingen idag jobbar med Friends och genomgår Friendsprogrammet (Friends treåriga insatsprogram mot mobbning) eller som påbörjar ett arbete under de inledande åren. Arbetet på skolorna syftar till att fördjupa kunskapen om effektiva insatser för att skapa en trygg skola.
Ansvariga forskare är Björn Johansson och Erik Flygare.

Har du frågor om Friends forskningsprojekt?

Kontakta:
Jacob Flärdh, FoU-chef
jacob.flardh@friends.se
Tel: 08 545 519 90

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close