Barnkonventionen och Friends

Friends är en barnrättsorganisation där all verksamhet utgår från barnkonventionen. Vi lyfter barnens röster, skapar utrymme för inflytande och stärker vuxnas förmåga att ta ansvar och agera för barnets bästa.

Friends hjärtsymbol

Barnets bästa i främsta rummet

FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar som fastslår att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett bakgrund så som kultur, religion, etnicitet och funktionsnedsättning. Barnkonventionen har som grundprincip att förhindra mobbning, våld och diskriminering. Friends arbetar varje dag för att säkerställa barns rätt att utvecklas och skyddas från utsatthet.

Barnkonventionen röstades igenom i FN:s generalförsamling 1989, Sverige var ett av de första länderna att ratificera barnkonventionen år 1990, vilket innebär att Sverige bundit sig rättsligt till konventionen sedan dess. 2020 stärktes barnkonventionen ytterligare genom att bli svensk lag.

Glada barn sitter i naturen.

Alla barn är rättighetsbärare

Barn och unga under 18 år är rättighetsbärare – individer med egna rättigheter som har rätt att få komma till tals och bli lyssnad på. Det gör alla vuxna till skyldighetsbärare, vilket innebär ett ansvar att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda och att alltid agera för barnets bästa. Utöver det har staten ett ansvar att skydda barnen och alla åtgärder som rör barn ska utgå efter vad som bedöms som barnets bästa.

Barnkonventionen och Friends arbete

Vi på Friends anser att för att uppnå alla barns lika rättigheter krävs kunskap, mod och ett barnrättsperspektiv. Ingen aktör kan på egen hand klara detta, utan det måste ske genom att hela samhället samarbetar och tillsammans skapar förändring.

Inget barn ska behöva utstå mobbning och kränkningar. Varje sådan händelse är att bryta mot barnkonventionen och lagen. Det är alla vuxnas ansvar att det inte händer.

Barnkonventionens innehåll

Barnkonventionen består av 54 artiklar som hör ihop och är lika viktiga för att tillgodose barns behov.
Artikel 2, 3, 6 och 12 är vägledande för hur barnkonventionen ska läsas och kallas för grundprinciperna. Det är viktigt att läsa de andra artiklarna med dessa fyra i åtanke.

Även om barnkonventionen ska ses som en helhet så är det vissa delar som särskilt berör Friends arbete:

Artikel 2 – Barnets lika värde

Alla barn ska ha samma rättigheter och inget barn ska diskrimineras. Alla barn är unika individer med olika bakgrunder och erfarenheter. Det är därför viktigt att bemöta barnet utifrån just hens förutsättningar och unika utvecklingsmöjlighet.

Artikel 3 – Barnets bästa

Vad som är det bästa för barnet ska alltid vara centralt. Alla beslut som tas och som på något sätt berör barn ska beakta barnets bästa. Vad som är bäst avgörs utifrån varje egna förutsättningar, åsikt och erfarenheter. Vuxna har ett stort avsnar som skyldighetsbärare att alltid utgå från barnets bästa i alla situationer.

Friends ger skolor, förskolor och idrottsföreningar kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att skapa trygghet för varje barn. I Friends råd och stöd utgår vi alltid från frågan: vad blir bäst för barnet? För att ta reda på det behöver barnet bli tillfrågat och lyssnat på. Det är viktigt att komma ihåg att ingen kränkning är för liten, alla barn har rätt att få sina upplevelser tagna på allvar.

Artikel 6 – Liv, överlevnad och utveckling

Varje barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad. Ungas utveckling mot självständighet och oberoende ska stödjas och sådant som begränsar ska motverkas.

Mobbning och utanförskap kan skapa sår som aldrig läker. När ett barn blir utsatt för mobbning fråntas det sin rätt till utveckling och det är vuxnas ansvar att se till att situationen förändras.

För att motverka utsatthet krävs främjande och förebyggande insatser. Främjande insatser handlar om att titta på det som är positivt och stärka det. Friends arbetar med att ge skolor och idrottsföreningar resurser och analytiska verktyg som hjälper till att ta reda på vad de gör som faktiskt fungerar. I det främjande arbetet är det även viktigt att lyssna på barnen. I Friends kartläggningsprocesser svarar barnen på enkäter. Svaren blir centrala i den fortsatta handledningen av personalen på skolan och ledarna i idrottsföreningen.

Artikel 12 – Inflytande och delaktighet

Barn har rätt till inflytande, delaktighet och påverkan. Barn är kompetenta individer med egna åsikter och deras åsikter ska beaktas i alla frågor som rör dem.

I skolan finns det flera olika sätt att arbeta med elevdelaktighet och inflytande. Forskning visar att människor som känner att de har ett inflytande över sitt eget liv och samhället, visar på en bättre hälsa. I skolor som arbetar med elevinflytande har eleverna bättre betyg och risken för att elever blir utsatta minskar. Det visar på vikten av få in barns röster i utvecklingsarbetet på skolan. Det står till och med i skollagen. Friends digitala verktyg Uppdrag trygghet är ett inflytande-verktyg där elever och lärare gör värdegrundsövningar i klassrummet, för att utveckla skolors främjande och förebyggande arbete samt öka elevernas delaktighet och påverkan.

Som barnrättsorganisation är det viktigt att ett barnperspektiv genomsyrar all verksamhet. Därför fyller Friends ungdomsråd en viktig roll som rådgivare och experter. Ungdomsrådet har en avgörande roll för att vi ska kunna ta rätt beslut eller göra projekt som har relevans och förankring hos unga. Genom sin kunskap utvecklar de Friends verksamhet. Deltagarna är olika gamla, kommer från olika delar av Sverige och har olika bakgrund. Men de har en sak gemensamt. De har valt att stå upp mot mobbning.

Artikel 19 – Barns rätt till ett liv helt utan våld

Barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld. Alla vuxna som är i barns närhet är skyldighetsbärare och har ansvar att skydda barnet mot våld.

Mobbning är en allvarlig form av våld mot barn. Kränkningar kan vara synliga och fysiska men även mindre synliga och ta sig i uttryck genom psykisk misshandel. Friends anser att mobbning utgörs av flera typer av våld, det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller brist i omsorg från vuxna.

Forskning visar att mobbning har samband med annat våld, och många former av våld är sammanlänkade med varandra. Ett exempel är att vissa elever som är utsatta för mobbning riskerar att bli aggressiva och våldsamma i relation till andra elever.

Friends finns till för att utrota mobbning och har under åren utvecklat en unik och specifik kunskap och erfarenhet kring mobbning och kränkningar av barn. Vi vet att det går att stoppa mobbning, men det kräver långsiktigt och målmedvetet arbete.

För mig har det alltid känts självklart att engagera mig mot mobbning eftersom jag själv blev utsatt för mobbning och utfrysning under många år. Därför vet jag också hur förödande det känns då man inte blir sedd eller lyssnad på.
Att vara med i Ungdomsrådet har varit väldigt viktigt, roligt och lärorikt för mig och det var startskottet för att kunna vända min tid av mobbning till något positivt och meningsfullt.

Jennifer Ottestig
Friends ungdomsråd