Anlita Friends

Kartläggningsprocess för skolan

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet.

Hitta på sidan

Vill du veta mer?

bokning@friends.se

möte mellan två friends utbildare

Med våra kartläggningsprocesser får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete.

Kartläggningsresultatet och den gemensamma analysen ger en nulägesbeskrivning och bidrar till en djupare förståelse av er skolas specifika situation, vilket hjälper er att välja insatser som utgår från behoven på just er skola.

Kartläggningsprocess: Trygghet och trivsel

Vad?

Den här enkäten ger en nulägesbild av trygghetsarbetet och det sociala klimatet på er skola, och är en bra grund för ert fortsatta arbete. Frågorna i enkäten handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete.

Hur?

En enkät fylls i av alla elever och all personal och följs sedan upp av både en elevträff och en personalträff för att få en djupare förståelse för kartläggningsresultatet. Därefter går vi igenom resultatet tillsammans med skolledningen och nyckelpersoner i trygghetsarbetet och hjälps åt att identifiera behov och prioritera fokusområden utifrån kartläggningsresultatet. Enkäten är öppen i två veckor. Därefter sker de tre träffarna för att komplettera och analysera kartläggningsresultatet.

Målgrupp

Alla elever och all personal.

Enkät

Webbaserade enkäter fylls i av samtliga elever och all personal. Det finns olika versioner beroende på elevernas ålder. Enkäterna finns även på olika språk.

Elevträff 1,5 timme

Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter från årskurs 3 och uppåt går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får deras syn på resultatet. Genomgången bidrar till en djupare förståelse för kartläggningsresultatet, vilket ger ökade möjligheter att ta fram insatser som passar skolans situation.

Personalträff 1 timme

Personalträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med representanter ur personalgruppen går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får personalens syn på resultatet eller har ett öppet samtal om trygghetsarbetet på skolan. Likt elevträffen bidrar detta samtal till en djupare förståelse för situationen på skolan.

Kartläggningsträff 2–2,5 timmar

Efter elevträffen och personalträffen går vi igenom resultatet i enkäterna tillsammans med skolledningen. Vi identifierar fokusområden, behov och prioriteringar för att kunna lägga upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan.

Avstämning med rektorn

Efter kartläggningsträffen har Friends och rektor en avstämning där vi gemensamt stämmer av vilka åtgärder som behöver prioriteras och hur det kan genomföras. Därefter tar Friends fram en sammanställning med förslag på insatser utifrån de gemensamma samtalen.

Kartläggningsprocess: Sexuella trakasserier

Vad?

Ett unikt kartläggningsverktyg för att minska sexuella trakasserier i skolan och lägga upp en strategi för det fortsatta förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Frågorna handlar om elevernas upplevelser av de beteenden som utgör sexuella trakasserier och ger en helhetsbild över hur detta påverkar skolkulturen.

Hur?

En enkät fylls i av alla elever från årskurs 6 och uppåt. Därefter går vi igenom resultatet tillsammans med skolledningen och nyckelpersoner i trygghetsarbetet och hjälps åt att identifiera behov och prioritera fokusområden utifrån kartläggningsresultatet. Komplettera gärna med personalseminarium om sexuella trakasserier. Enkäten är öppen i två veckor. Därefter sker dialogträffen för att komplettera och analysera kartläggningsresultatet.

Målgrupp

Enkäten finns tillgänglig för högstadiet och gymnasiet.

Enkät

Webbaserad enkät som fylls i av elever från årskurs 6 och uppåt. Enkäten är öppen i två veckor. Därefter sker kartläggningsträffen för att komplettera och analysera kartläggningsresultatet.

Kartläggningsträff med skolledning 1,5 timme

I en dialogträff går vi igenom resultatet med skolledning och personal som har ansvar för trygghetsarbetet på skolan. Under denna träff resonerar vi tillsammans kring hur skolan kan lägga upp en strategi för det fortsatta förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier.

Avstämning med rektorn

Efter kartläggningsträffen har Friends och rektor en avstämning där vi gemensamt stämmer av vilka åtgärder som behöver prioriteras och hur det kan genomföras. Därefter tar Friends fram en sammanställning med förslag på insatser utifrån de gemensamma samtalen.

Kartläggningsprocess: Schysst på nätet

Vad?

Med Schysst på nätet stärker vi er i frågor kring kränkningar och trakasserier på nätet. Enkätfrågorna handlar bland annat om elevernas nätvanor, förekomsten av kränkningar och sexuella trakasserier, elevernas egna strategier för att hantera eventuella kränkningar samt vilket stöd de upplever att de får från vuxna och andra barn/unga.

Hur?

En enkät fylls i av alla elever från årskurs 3 och följs sedan upp av en elevträff för att få en djupare förståelse för kartläggningsresultatet. Därefter går vi igenom resultatet tillsammans med skolledningen och nyckelpersoner i trygghetsarbetet och hjälps åt att identifiera behov och prioritera fokusområden utifrån kartläggningsresultatet. Komplettera gärna med personalseminarium och vårdnadshavarutbildning om nätfrågor. Enkäten är öppen i två veckor. Därefter sker kartläggningsträffen för att komplettera och analysera kartläggningsresultatet.

Målgrupp

Enkäten riktas till elever i årskurs 3 till gymnasiet. Skolledning och nyckelpersoner i trygghetsarbetet deltar på kartläggningsträff.

Enkät

Webbaserade enkäter fylls i av samtliga elever från årskurs 3 och uppåt. Det finns olika versioner beroende på elevernas ålder.

Elevträff, 1,5 timme

Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter från årskurs 3 och uppåt går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får deras syn på resultatet samt hur man skulle kunna skapa en tryggare nätmiljö. Genomgången bidrar till en djupare förståelse för kartläggningsresultatet, vilket ger ökade möjligheter att ta fram insatser som passar skolans situation.

Kartläggningsträff, 1,5 timme

Efter elevträffen går vi igenom resultatet i enkäterna tillsammans med skolledningen. Vi identifierar fokusområden, behov och prioriteringar för att kunna lägga upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet gällande nätfrågor.

Avstämning med rektorn

Efter kartläggningsträffen har Friends och rektor en avstämning där vi gemensamt stämmer av vilka åtgärder som behöver prioriteras och hur det kan genomföras. Därefter tar Friends fram en sammanställning med förslag på insatser utifrån de gemensamma samtalen.