Friends årsberättelse 2018

färgglad illustration av ett antal vuxna och barn

1. Förord

lada barn går på en gräsmatta. de håller varandra i händerna och ser glada ut.

Friends generalsekreterare Per Leander:

Friends bygger för framtiden

2018 var ett år där många upplevde att samhällsklimatet präglas allt mer av tuffa ord och handlingar. Naturligtvis påverkar det även barn och unga. Vi ser att det finns tendenser till att mobbning ökar bland barn och unga. Vi på Friends upplever att behovet av oss och av vår kunskap därmed blir allt större. På de skolor där vi verkar säger personalen att vår insats gör stor skillnad och att vi hjälper dem att agera förebyggande.

Vi är internationellt sett en av de största ideella organisationerna som arbetar förebyggande mot mobbning, och blir därmed ett naturligt nav för att sprida och dela med sig om frågor kring mobbning och kränkningar bland barn och unga i olika miljöer.

2018 var ett år där vi parallellt med ordinarie verksamhet satsade på uppbyggnad. Inom vår utbildningsverksamhet har vi gått från ett programtänk till ett mer anpassat tillvägagångssätt. Vi har alltid arbetat med kartläggningar av skolans situation, och nu har vi börjat att ännu tydligare anpassa vår utbildning efter resultatet i den kartläggningen. Vidare har vi inlett samarbete med ett antal kommuner, där vi utbildar samtliga skolor i att förebygga mobbning. Vi ser att dessa nya förhållningssätt är mycket uppskattade och kommer att fortsätta i den riktningen.

Vi har fördjupat vår auktoritet inom kunskapsområdet genom samarbeten med universitet i Sverige och internationellt. Internt har vi byggt upp en ny organisation med kvalitetskontroll och utveckling av vår utbildning i fokus. Vi har även upphandlat en digital lärplattform för att utöka vår räckvidd.

Vi har byggt en ny webbplats (som lanserats i början av 2019). Den underlättar opinionsbildning och kunskapsspridning, kontakt och bokning med skolor samt ger en bättre och enklare väg för givare att stödja oss.

Under 2018 erbjöd vi teater till mellanstadiet, “Jag är Aviola”, och tog tillsammans med Hjärnfonden och med stöd av Postkodlotteriet fram en musikal samt lärarhandledning till lågstadiet om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Kommunikativt har vi tagit fram en ny varumärkesidentitet, grafisk profil och upphandlat en ny reklambyrå.

Under 2018 har vi alltså skapat förutsättningar för att kunna bli ännu bättre 2019. Med nya plattformar, arbetssätt och kunskap kommer vi att ta ytterligare några steg mot vår vision; en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Per Leander, Generalsekreterare Friends

2. År 2018 i korthet

1 072 utbildningar

10 801 vuxna deltog i fysiska utbildningar

11 600 elever möttes


101 teaterföreställningar

Över 400 omnämnanden i tidningar på webben

Utbildat 3 000 vårdnadshavare genom fysiska utbildningar och webbutbildningar

Friends når cirka 54 000 barn och unga inom skola, förskola och idrottsföreningar genom att utbilda vuxna.

Elever som deltagit i enkäter

25 269 elever i skolenkäter

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

445 aktiva barn/ungdomar i idrottsenkäter

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Pågående forskningsprojekt och samarbeten med universitet 2018

Vi har fördjupat vår kunskap om mobbningsforskning genom samarbeten med universitet i Sverige och internationellt.

Nya projekt 2018

 • Dublin City University | SEXED: Investigating online SEXual harassment and Exploitation in relation to the UN Sustainable Developmental goals
 • Mittuniversitetet | Framtagande av enkät om sexuella trakasserier

Pågående 2018

 • Örebro universitet | Hela kommunen-ansats mot mobbning och diskriminering
 • Linköpings universitet | Elevers upplevelser av mobbning och kränkningar kopplade till sociala identitetskategorier
 • Stockholms universitet | Kamratsamspel i förskoleklass och på högstadiet

Läs om fler forskningsprojekt

3. Friends vision

En lärare sitter med sina elever i ett klassrum.

En värld där inget barn utsätts för mobbning

Vi är den organisation som ger vuxna forskningsbaserade verktyg, för att förhindra mobbning bland barn och unga. Vårt arbete finansieras främst av stöd från företag och privatpersoner som inte vill att barn ska utsättas för mobbning.

All forskning och erfarenhet visar att det bästa sättet att förhindra mobbning är att lägga mer resurser på förebyggande insatser än att vänta tills det krävs åtgärdande.

En annan viktig parameter är samarbete. Det är ingen slump att vi ofta använder formuleringen “tillsammans kan vi stoppa mobbning”. Problemet är utbrett och komplext och trots vårt stora engagemang och djupa kunskap kan vi inte göra detta själva. Allt vårt arbete bygger på samverkan; universitet i Sverige och utomlands vars forskning vi stödjer, givare och samarbetspartners som stöttar oss både ekonomiskt och med engagemang i frågan vilket möjliggör vår verksamhet. Det leder i sin tur till att skolpersonal och vårdnadshavare kan använda våra verktyg och förhindra att barn och unga hamnar i utsatthet.

Stiftelsen Friends står på tre ben; utveckla, tillämpa kunskap och påverkan genom spridning av kunskap.

Detta görs genom forskning, utbildning för skola, idrott och vårdnadshavare, rådgivning samt opinion. För att uppnå det krävs en väl fungerande insamlingsorganisation som samlar och mobiliserar människor och resurser i vår fråga samt en effektiv administration. Tack vare detta kunde vi 2018 träffa hundratals skolor, förskolor och föreningar i Sverige. Utveckling sker genom löpande dialog med elever, lärare, föräldrar och andra vuxna med barn i sin närhet. Vi blir dock aldrig färdiga, utan testar och utvärderar ständigt forskning och nya arbetssätt.

Läs mer om våra arbetsmetoder

4. Friends utbildning

Friends utbildare porträtteras framför ett gult hjärta.

Friends ger skolor kompetensutveckling, motivation och konkreta lösningar att långsiktigt förebygga mobbning, utifrån varje skolas unika utmaningar. Tillsammans skapar vi en positiv kulturförändring i skolmiljön.

Utbildningsinnehållet baseras på den lagstiftning och de styrdokument som reglerar skolan; skollag, diskrimineringslag och läroplan. Insatserna bygger på omfattande forskning om hur skolan, förskolan eller idrottsföreningen kan förhindra mobbning, men också på Friends drygt 20-åriga erfarenhet av trygghetsarbete.

 • 1 072 utbildningar
 • 10 801 deltagande vuxna (fysiska utbildningar)
 • 11 600 elever möttes
 • 234 skolor
 • 12 förskolor
 • 20 idrottsföreningar
 • 101 teaterföreställningar
 • Friends rådgivning via telefon och mejl 648 olika kontakter
 • 32 utbildningar på 18 företag
 • Utbildat 3000 vårdnadshavare genom fysiska utbildningar och webbutbildningar

Det har varit en stor hjälp i skolans pågående värdegrundsarbete, där vi med hjälp av Friends kartläggningar och analyser nu på ett mer konkret sätt ser vad vi behöver utveckla ytterligare i skolans systematiska värdegrundsarbete.

Conny Lindberg
Biträdande rektor åk 6-9, Ulriksdalsskolan Solna

På låg- och mellanstadieskolan har vi i enkäterna sett en minskad mängd kränkningar, minskat antal otrygga platser och en större trygghet på fritidshemmen detta år jämfört med förra.

Anna Perltoft
Kurator, Båstads kommun inom projektet Hej Kommunen

Så tyckte personalen efter genomförd utbildning med Friends i skolan

Samarbetet har lett till en positiv förändring i klimatet på skolan.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Samarbetet har bidragit till minskad förekomst av kränkningar på skolan.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Projekt Utbildning

Jag är Aviola är en pjäs om utanförskap, kärlekslängtan och sexuella trakasserier. Teaterföreställningen riktar sig till elever på mellanstadiet och har under 2018 turnerat landet över. Under året har den spelats 101 gånger och nått cirka 6 000 barn. Pjäsen har uppmärksammats i ett tjugotal intervjuer och reportage i både press och radio över hela Sverige . Turnén fortsätter under hela 2019.

Boka Jag är Aviola här

Stiftelsen Friends och Svenska Ridsportsförbundet arbetar båda för att barn och unga ska känna sig trygga på stallbacken och i andra miljöer där unga träffas. För att ytterligare öka tryggheten inom ridsporten har ett omfattande samarbete inletts organisationerna emellan. Hugo Stenbecks Stiftelse finansierar ett treårigt projekt där Svenska Ridsportförbundet och Friends tillsammans ska arbeta för att skapa trygga miljöer och ge unga ledare utrymme att växa och stanna i ridsporten.

Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott. Av de 154 000 medlemmarna i förbundets föreningar är 65 procent under 26 år. Varje år utbildas 500 ungdomsledare inom ridsporten.

Läs mer om projektet

Hej Hyper är Friends och Hjärnfondens omfattande projekt om barn med NPF-diagnoser (exempelvis ADHD, ASD/Aspergers syndrom). Syftet med projektet är att skapa ett kunskapslyft, minska stigmatisering och skapa en bättre skolmiljö för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I projektet, som vänder sig till årskurserna F-3, erbjuds skolor en professionell musikal med efterföljande workshop och lärarhandledningsmaterial. Hej Hyper innefattar även en karaoke-app, sånger och musikvideor samt en ”verktygslåda” för skolpersonal och föräldrar.

Projektet startade hösten 2017, och från och med premiären i januari 2019 turnerar musikalen Hej Hyper i svenska skolor. Totalt spelas 75 föreställningar. Med musik och teater som inspiration och metod vill ”Hej Hyper” på ett lustfyllt sätt bidra till ökad förståelse och förbättrade villkor i skolan för barn och unga med NPF. Projektet finansieras av Postkodlotteriet.

Läs mer på hejhyper.se

I september anordnade Friends, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, konferensen ”Evidens i skolan – för ökad trygghet och studiero”. Målgrupp för konferensen var professionella som arbetar med skolutvecklingsfrågor – exempelvis skolledare, huvudmän, samordnare och elevhälsopersonal i

Stockholms län. Föreläsningarna handlade bland annat om förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, samverkan mellan skola och polis, forskningsbaserade/evidensbaserade metoder och arbetssätt, implementering samt Friends hela-skolan ansats om hur skräddarsydda insatser i skolan kan utvärderas. Runt 250 personer medverkade på konferensen.

I samarbete med två kommuner bedriver Friends ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som heter Hej kommunen. Vi undersöker hur behoven ser ut i varje skola och i kommunen som helhet för att skapa en tryggare skola för alla elever. Sedan matchar vi våra insatser utifrån de behov som identifierats. På så sätt lär vi oss mer om vad som fungerar när och under vilka förutsättningar. Parallellt med det stödjer Friends också kommunen som helhet i sitt uppdrag att som huvudman skapa en trygg och jämlik skola. Hugo Stenbecks stiftelse finansierar projektet och Örebro universitet kommer att göra en utvärdering.

“Efter Friends utbildning upplevde jag skillnad i de olika insatserna inom “Värdegrundsarbete i klassrummet” med all personal. De observationer som Friends gjorde i verksamheten har gett oss stöd och ett utgångsläge för att arbeta vidare. Vi kände oss stärkta efter diskussioner med Friends.”

– Mia Clemmedsson, Rektor Grund och gymnasiesärskola, Nynäshamns kommun

Läs mer om projektet

I juni lanserade Friends webbkursen Agera Alltid. Kursens syfte är att ge skolpersonal kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår i skolan. Webbkursen innehåller bland annat information om hur skolan ska agera steg för steg, verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning, samt stöd för att hålla utredande samtal.

Webbkursen, som är gratis och tillgänglig för alla, finns på Friends hemsida och har haft drygt 1100 besökare. Agera alltid har tagits fram med stöd av Gålöstiftelsen.

“Tydliga och pedagogiska beskrivningar som kan hjälpa både elever och personal att förstå hur skolan ska jobba.”

– Anonym användare

Till webbkursen

Under 2018 har Friends, i samarbete med Mittuniversitetet, tagit fram ett nytt enkätverktyg om ämnet sexuella trakasserier. Enkätverktyget och tillhörande samarbete med skolan (högstadiet och gymnasiet) har testats under året och kommer att erbjudas till skolor i början av 2019. Enkätverktyget är ett viktigt steg för att Friends ska stötta skolor med deras förebyggande och främjande arbete som kan relateras till sexuella trakasserier.

5. Forskning och utveckling

tre lärare tittar på en dator.

Friends bedriver ett forskningsbaserat arbetssätt. Vi skapar nätverk och mötesplatser där forskare, praktiker och andra intresserade kan samlas runt frågan om hur mobbning ska stoppas.

Tillsammans med svenska och internationella universitet initierar och driver vi forskningsprojekt relaterade till mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, kränkningar på nätet och andra frågor. Utifrån nya rön, kunskaper och insikter utvecklar och uppdaterar vi våra metoder, utbildningar och verktyg.

Friends har en tvärvetenskaplig ansats. Vi menar att olika vetenskapliga discipliner tillsammans bidrar till ökad förståelse för hur mobbning uppstår, förebyggs och åtgärdas. En kombination av forskning och beprövad erfarenhet ser vi som den bästa vägen framåt för att nå vår nollvision.

Under 2018 har Friends internationella arbete fått en tydligare fokus genom vår nya vision – En värld där inget barn är utsatt för mobbning. Under 2018 har Friends arbetat för visionen genom att tillgängliggöra existerande kunskap och forskning på en bredare skala, genom exempelvis initiering av ett nordiskt anti-mobbningsnätverk och direkta samarbeten med olika systerorganisationer globalt.

Projekt Forskning och utveckling

Nytt 2018

 • Dublin City University | SEXED: Investigating online SEXual harassment and Exploitation in relation to the UN Sustainable Developmental goals
 • Mittuniversitetet | Framtagande av enkät om sexuella trakasserier

Pågående 2018

 • Örebro universitet | Hela kommunen-ansats mot mobbning och diskriminering
 • Linköpings universitet | Elevers upplevelser av mobbning och kränkningar kopplade till sociala identitetskategorier
 • Stockholms universitet | Kamratsamspel i förskoleklass och på högstadiet

Sexuella trakasserier är sedan många år en av de vanligaste kränkningarna Friends möter i skolor, och elever berättar att trakasserierna har blivit så vanliga att få markerar eller agerar mot dem. Därför intensifierade Friends arbetet mot sexuella trakasserier under 2018 genom att inleda nya forskningssamarbeten inom området, och erbjuder skolor en unik chans att delta.

Ett av dessa samarbeten är Friends internationella forskningsprojekt SEXED, eller ”Investigating online SEXual harassment and Exploitation in relation to the UN Sustainable Development Goals”. Projektet kommer att genomföra en storskalig tvärsnittsstudie både i Sverige och på Irland för att undersöka omfattningen av sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande av ungdomar på nätet, med speciellt fokus på genus och psykologiska effekter.

Projektet är ett samarbete mellan Dublin City University och Friends, och finansieras av Irish Research Council samt studieprogrammet CAROLINE. Genom FN:s specialiserade byrå för information- och kommunikationsteknologi (ITU) kommer resultaten kunna lägga grund för nya policyer och rekommendationer. Projektets arbetsplan och forskningsmål ligger i linje med FN:s hållbarhetsmål för agenda 2030. Som en del av projektet sitter forskaren och projektansvarig Mairéad Foody på Friends kontor i Solna från juni 2018 till december 2019.

Läs mer om projektet

I början av 2018 initierade Friends ett nätverk med andra organisationer och aktörer som också arbetar mot mobbning. Syftet är att skapa ett forum för att dela med oss och lära oss av varandras erfarenheter. Nätverket består av åtta aktörer från de fem nordiska länderna; Mannerheim League of Child Welfare och Folkhälsan från Finland, Partnerskap mot mobbning från Norge, Rädda Barnet och Mary Fonden från Danmark, Erindi och Hem och skola från Island, och Friends från Sverige. Den första nätverksträffen tog plats i Stockholm i februari och den andra i Helsingfors i november 2018. För Friends del har detta utmynnat i nya dialoger och kunskapsöverföring till specifika organisationer, och intresse från dessa att sprida Friends material i sina länder. Detta är en bekräftelse på att Friends arbete är av betydelse även utanför Sverige.

Läs mer om projektet

Analysen av Friends enkätmaterial tillsammans med Linköpings universitet har fördjupats och resultaten kommer att presenteras på World Anti-Bullying Forum i Dublin 2019.

Samarbetsprojektet med Stockholms universitet går in i slutfasen och ett flertal artiklar har publicerats under året med särskilt fokus på förskolebarns lek och relationer ur ett barnperspektiv. Resultaten och lärdomarna från projektet har ytterligare förstärkt Friends utvecklingsarbete.

För att fokusera mer på sexuella trakasserier påbörjade Friends också ett samarbete med forskare på Mittuniversitetet. Friends utvecklar nya och mer precisa kartläggningsverktyg för att skolor i Sverige ska kunna analysera förekomst, uttryck och vad som upprätthåller sexuella trakasserier på den aktuella skolan.

Läs mer om projektet

Under 2018 har arbetet med vår partner Child Line gått in i en ny fas. Från att ha genomförts på en pilotskola i en kommun i Litauen har Friendsprogrammet börjat implementeras i 20 skolor i hela landet. Genom stöd från våra utbildningsledare inom organisationen har enkäter översatts och genomförts i alla skolorna. Detta är ett viktigt steg som exemplifierar Friends mer konsultativa roll i världen, där vi till större del försöker att möta andra aktörers efterfrågan på kunskapsutveckling.

Friends har etablerat ett samarbete med Svenska institutet (SI) och projektet Never Violence. Det innebär att svenska ambassader kan anlita oss som experter och arrangera seminarium för att lyfta frågan om våld mot barn.

Läs mer här

Logga för World Anti Bullying Forum, WABF

World Anti Bullying Forum, WABF

World Anti-Bullying Forum är Friends internationella utvecklingssatsning som ska verka för ett kunskapsutbyte mellan internationella forskare och praktiker samt till viss mån mellan forskningsdiscipliner inom mobbningsområdet.

Sommaren 2019 äger den internationella konferensen WABF2019 rum i Dublin, Irland. Den arrangeras tillsammans med National Anti-Bullying Research and Resource Centre vid Dublin City University, International Bullying Prevention Association och UNESCO. Konferensen 2019 är en utvecklad uppföljare till World Anti-Bullying Forum 2017 som tog plats i Solna med 550 besökare från 37 länder.

Under 2018 har WABF uppmärksamts genom lansering i Dublin, tillsammans med bland annat borgmästaren och genom att Friends blev inbjuden till Irlands president. Under året har det även genomförts flera uppskattade WABF-webinarier med huvudpresentatörer från WABF2019 som tillgängliggjorts globalt för alla professioner som arbetar mot mobbning.

WABF – mer än en konferens

2018 togs beslutet att World Anti-Bullying Forum skulle utökas från att vara en konferens till att bli Friends globala initiativ för att minska avståndet mellan forskning och praktik inom mobbningsfråga. Idag kan det ta hela 10-15 år innan forskning översätts till praktik, om den ens når praktiker alls. Det saknas en aktör som driver arbetet med att korta tiden och minska avståndet mellan forskning och praktik.

Under året har Friends etablerat nya samarbeten med både nationella och internationella aktörer, som exempelvis Svenska institutet och Royal College of Art, för att främja dialog mellan forskning och praktik.

Läs mer om WABF

friends forsknings- och utvecklingschef Magnus Loftsson ler och tittar in i kameran.

Ny chef för Forskning- och utveckling

Hösten 2018 tillträdde Magnus Loftsson som ny chef för Forskning- och utveckling på Friends. Magnus har själv en forskarbakgrund och har de senaste åren arbetat med en avhandling i Barn- och ungdomsvetenskap på Stockholm universitet. Avhandlingen belyser mobbning och skolvåld mot barn, sett från föräldrars perspektiv i relation till svensk skollag, skolors och skolinspektionens arbete. Magnus Loftsson är även legitimerad psykolog och har arbetat som projektledare på organisationen Män för Jämställdhet.

Forskning i sig kan inte stoppa mobbning. Men ett forskningsbaserat arbetssätt är det som har störst möjlighet att göra mobbning till historia. Den största förändringspotentialen, i alla fall som många av oss tänker idag, uppstår när professionell praktik utgår från och använder sig av relevant forskning.

Magnus Loftsson
chef Forskning- och utveckling Friends

6. Friends samarbeten med företag

ett antal händer som ligger på varandra

Friends företagspartners är viktiga, då stöd från företag och privatpersoner möjliggör att vi kan bedriva vår verksamhet. Stöd från företag gör det möjligt för oss att föra kampen mot mobbning och diskriminering och bidra till den samhällsförändring vi slåss för – en värld där inget barn utsätts för mobbning. Tillsammans tar vi ansvar för ett mer hållbart samhälle, ett samhälle där ett förebyggande arbete mot mobbning gör skillnad för fler barn. 2018 genomförde vi flera värdeskapande kampanjer, som ett led i det långsiktiga samarbetet vi har med våra partners. Nedan ser ni ett urval av det vi gjorde.

Exempel företagssamarbeten

För att synliggöra de barn som utsätts för mobbning flyttade 25 bronsskulpturer föreställande barn in på Friends Arena i mars 2018. Utställningen Arenans barn, som bildar en unik manifestation mot mobbning, är framtagen på uppdrag av Swedbank i samarbete med Friends. Konstnären bakom verket är Maria Ängquist Klyvare.

Lanseringen av Arenans barn innefattade även det svenska fotbollslandslaget, som inför VM-uppladdningen mot Chile den 24 mars kom in på planen med miniatyrskulpturer i händerna istället för barn. Skulpturerna finns nu permanent på arenan för att påminna oss alla om vårt ansvar i kampen mot mobbning!

”Att 60 000 barn varje år utsätts för mobbning är en tragedi för de utsatta barnen. Det är också ett samhällsproblem som kostar 17,5 miljarder kronor. Swedbank har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället, och med vår sponsring vill vi aktivt ta del av och stötta samhället till det bättre. Vi är stolta över vårt gemensamma projekt Arenans Barn på Friends Arena, en påminnelse om vuxnas ansvar för alla barns rätt att växa upp utan att behöva utsättas för mobbning .”

Magnus Gidlöf, Sponsringsansvarig Swedbank

Läs mer på arenansbarn.se

Som ett led i 7-Elevens arbete för ett öppnare samhälle och för att belysa problemen med utanförskap och mobbning instiftade 7-Eleven för andra året i rad ”High five-dagen”. Detta för att visa hur små saker som ett hej eller en high five kan göra skillnad. I samband med dagen genomfördes bland annat insamling i butik – ”lägg på en femma”. Inför jul aktiverade 7-Eleven sitt partnerskap genom att sälja Snällkalendern samt med kampanjen ”Coffee for kids”, en kampanj där kaffe såldes till förmån för Friends.

”Vi är grymt stolta över att göra skillnad tillsammans med Friends. Som en del i våra kunders vardag försöker vi påverka samhället positivt, inte bara med en vänlig och öppen atmosfär i butikerna utan även genom att påminna om vikten av en vänligare värld. Vi kommunicerar ”Hej” på alla kaffemuggar och säljer Snällkalendrar. Dessutom låter vi kunderna runda upp sitt köp, till förmån för Friends. Vårt långsiktiga samarbete skapar stolthet internt vilket smittar av sig på kunderna.”

Amanda Mompalao de Piro, Marknadschef 7 -Eleven

Filmstaden, Bok-Makaren och Friends bjöd tillsammans under 2018 in förskolor för biovisning av Alfonsfilmer med. Syftet var att visa Friends metodmaterial för ett förebyggande arbete i förskolan, Alfons vänskapslåda samt berätta om Friends arbete ute i förskolor.

Biovisningarna var mycket lyckade och intresset från förskolor stort. Många barn och deras pedagoger tog chansen att se filmerna och få information om Friends arbete och hur de kan arbeta för en tryggare förskola.

“Vi är glada att kunna stödja en organisation som ligger oss nära värdemässigt och som vänder sig till en målgrupp som vi lätt kan nå. Våra biografer är en inkluderande plats dit alla är välkomna för underhållning och avkoppling tillsammans med andra. Vårt partnerskap känns därför väldigt relevant både för våra gäster och för våra medarbetare.”

Helena Eklund, Marknadsdirektör Filmstaden

Under året har SJ som nationell partner till Friends fortsatt att exponera mobbningsfrågan på sina tåg och kommunicera sitt sociala hållbarhetsarbete. SJ har bland annat gjort detta genom att tillsammans med Friends och Min Stora Dag genomföra kampanjen ”Betala med hjärtat”. SJ erbjöd på Alla Hjärtans Dag ett antal gratis avgångar och lät kunderna skänka valfri summa via Swish till Friends och Min Stora Dag i stället. Vid skolstart i augusti-september uppmärksammade SJ Friends verksamhet genom att sprida budskap och information om vikten av arbetet mot mobbning och diskriminering i Sveriges skolor. Kampanjen spreds via skyltar i Bistrovagnar och Resebutiker samt i sociala medier.

2018 firade Smakis och Friends 10 år tillsammans, vilket uppmärksammades och firades under året. Under 10 års tid har vi genomfört små och stora kampanjer, allt från insamling via dryckesförpackningar till gemensamma reklamfilmer. Tillsammans fortsatte Smakis och Friends att under året följa med familjer från butik och in i hemmet, på utflykter, i ryggsäcken samt att vi tillsammans syns i kiosker och restauranger.

Företagsutbildningar

Under 2018 genomförde Friends 32 utbildningar på 18 olika företag. När Friends utbildar på företag är det till exempel genom inspirationsföreläsning, träff med ledningsgrupp, grundutbildning för företagets personal, sponsorinspiration, schysst på nätet-utbildningar eller teaterföreställning.

7. Övriga höjdpunkter

Årets rapport visar bland annat att två av tre utsatta elever i årskurs 3-9 inte har berättat för någon vuxen i skolan att de utsatts för kränkningar eller mobbning. Var femte utsatt elev har inte berättat om det för någon alls, varken en jämnårig eller en vuxen i skolan eller hemma.

Skolstartsperioden är en tid då Friends generellt är efterfrågade som den engagerade experten i kampen mot mobbning. Utöver Friendsrapporten lanserade vi därför också en nationell kampanj samt aktiviteter med våra företagspartners under perioden 15 aug-31 sept.

Läs Friendsrapporten 2018

Under mässan arrangerade Friends två olika programpunkter – seminariet Ett vetenskapligt förhållningssätt mot mobbning i skolan och pjäsen Jag är Aviola som handlar om mobbning och sexuella trakasserier. Friends hade även en egen monter på mässan.

Friends julkampanj gav målgruppen ett tillfälle att ekonomiskt bidra till mobbningsarbetet genom en aktiv gåvohandling.

Kampanjen lanserade även en möjlighet för alla som köpt Snällkalendern att enkelt engagera sig den 5 december i samband den snälla handlingen ”Inled ett samtal idag – ett enkelt hej är en bra början!”. Allmänheten uppmanades att ta en #hejfie och publicera bilden i sociala medier. Det var samma dag som vi lanserade gåvokortet #ettlitethej.

Totalt såldes 51 000 kalendrar via Coop, Telia, 7 -Eleven och Friends webbshop. Kalendern uppmärksammades bland annat i TV4 Nyhetsmorgon och i olika program i Sveriges radio. Årets kalender fick också stort genomslag i sociala medier där många snälla handlingar fick spridning med hjälp av #snällkalendern.

Arbetet utfördes tillsammans med design- och varumärkesbyrån Identity Works. Målet med projektet var att göra Friends tydligare och därmed öka möjligheten för oss att driva vår fråga. När dessa två byggstenar var lagda kunde arbetet med att ta fram en ny webbplats, som ska underlätta för våra besökares kunskapsinhämtning och kontakt med Friends, ta fart. Webbplatsen och identiteten lanserades i februari 2019.

De projekt och lanseringar som genererat mest uppmärksamhet 2018 är Arenans barn och Friendsrapporten 2018. Vid båda tillfällena medverkade i samtliga rikstäckande tidningar, radio samt SVT och TV4. Även teaterföreställningen Jag är Aviola har genererat många reportage under året.

Utöver kontinuerlig medverkan i diverse program i Sveriges radio omnämndes stiftelsen hela 416 gånger i tidningar på webben. Friends medverkade även i TV4 Nyhetsmorgon vid fyra tillfällen under året, ett program med mycket stor räckvidd.  

 Arenans barn 

Avtäckandet av utställningen Arenans barn på Friends Arena blev en stor nyhet, som bland annat spreds via direktrapportering i TV4 Nyhetsmorgon, SVT, Sveriges radio, Aftonbladet, Expressen, Mitt i och Stockholm Direkt. Tidningarnas Telegrambyrå, TT, skrev också en text samt publicerade foton som spreds via ett fyrtiotal tidningar landet över. Även matchen Sverige-Chile på Friends arena genererade uppmärksamhet för utställningen och mobbningsfrågan.  

Se inslaget från TV4 Nyhetsmorgon 

Jag är Aviola 

Ett projekt som genererat mycket uppmärksamhet under årets är Friends teaterföreställning Jag är Aviola. Intresset från både lokaltidningarna och lokala Sveriges radio-stationer har varit stort och lett till 15-20 reportage och intervjuer. 

Läs ett av reportagen i Sydsvenska dagbladet  

Friendsrapporten 2018 

Friendsrapporten är Friends största opinionsbildande insats, och en unik chans att sätta mobbningsfrågan högst upp på agendan. Årets rapport fick stort genomslag i media och journalister och politiker har fortsatt att referera till rapporten under året.  Några höjdpunkter från lanseringen:  

 • Rapporten uppmärksammades både i TV4 Nyhetsmorgon och SVT Morgonstudion med hjälp av Friends utbildare och 17-åriga influencern Nathalie Danielsson. De intervjuades även av Tidningarnas Telegrambyrå i två artiklar som spridits i 45 tidningar över hela landet, bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 
 • Intervju i Sveriges radio P4 Extra med Nathalie Danielsson och utbildare från Friends. Sveriges radio Ekot international gjorde ett eget inslag om nyheten.  
 • Nyheten publicerades på flera webbsidor som uppmärksammar nyheter inom skolvärlden/ elevhälsa. 
 • Den nya statistiken spreds via Skolportens nyhetsbrev som skickas ut till 70 000 lärare. 
 • Medverkan i flera lokala Sveriges radio-kanaler även veckan efter lansering. 

Snällkalendern 

Snällkalendern är Friends absolut populäraste insamlingsprodukt. I år uppmärksammades kalendern inte bara stort i sociala medier, utan också i TV4 Nyhetsmorgon, flera intervjuer i lokala Sveriges radio-kanaler samt rikstäckande i Sveriges radio P1.  

 

Övriga höjdpunkter i media

Januari: Medverkan i Nyhetsmorgon TV4 i samband med terminsstart. 

Se inslaget

Mars: I samband med att Friends släppte ny statistik om barn och mobbning medverkade vi i Lilla aktuellt i SVT, både i ett nyhetsinslag och en chatt efter nyhetssändning. En viktig medverkan, eftersom Lilla aktuellt når de viktiga målgrupperna barn och föräldrar.  

September: Intervju i Sveriges radio P4 extra tillsammans med “Misslissibell”, influenser som har varit utsatt för mobbning. 

September: Friends i Sveriges radio om situationen i skolan för barn med funktionsvariationer.

Lyssna på inslaget

Oktober: Friends utbildare ger tips i tidningen Mama på hur föräldrar kan agera när ens barn blir utsatt för mobbning. En viktig artikel som går rakt in i målgruppen, och ytterligare ett exempel där vi tar expertrollen inom vårt fält.

Läs artikeln

8. Intäkter och kostnader

80 procent av insamlade medel går till arbetet mot mobbning i form av utbildning, forskning, opinionsbildning, råd och stöd till skolor, idrottsföreningar och vårdnadshavare. 16 procent går till insamlingsarbete och marknadsföring och 4 procent går till ledning, planering och övrig administration. Styrelsen uppbär inte arvode.

Diagram som visar vad gåvorna går till. 80% Forskning, utbildning, information, råd och stöd, 16% Insamling, 4% Administration

Friends uppbär inte statliga bidrag utan verksamheten finansieras via insamling och gåvor, sponsorintäkter från företag, bidrag från stiftelser samt arvoden för våra utbildningar. 

Dessa insamlade medel möjliggör en subventionering för de skolor, förskolor och föreningar som vi samarbetar med. Våra utbildningsarvoden täcker cirka 50 procent av kostnaderna, resterande 50 procent finansieras av insamlade medel. 

Insamlade medel möjliggör även att Friends kan bedriva forskning, sprida kunskap, driva opinion och engagera kring frågor som rör barns trygghet i samhället. 

Formell årsredovisning för 2018 inkommer i mars.   

Vårt 90-konto innebär att vi årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll som bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål. Därutöver följer vi kvalitetskoden framtagen av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) 

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Alla projekt utvärderas och rapporteras enligt finansiärens regler. 

Ladda ner och läs vår årsredovisning