Kunskapsbanken

Barn- och ungdomsledares ansvar vid kränkningar och mobbning

Alla barn- och ungdomsledare som möter barn och unga bör arbeta för att förebygga och minska mobbning och kränkningar, samt främja en trygg miljö för alla deltagare. Här berättar vi om barns och ungas rättigheter, och barn- och ungdomsledares ansvar när det gäller kränkningar och mobbning.

Hitta på sidan

Barns rätt till ett liv helt fritt från våld

Barnkonventionens artikel 19 är tydlig med att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn, och att varje barn har rätt till ett liv helt fritt från våld. Att agera för att förebygga mobbning, och för att alla barn ska må så bra som möjligt, är vuxnas ansvar. Vuxna ska alltså göra allt för barns rätt att utvecklas och skyddas från alla former av mobbning.

Mer om FN:s barnkonvention

Barnkonventionen inkorporerades i svensk lag i januari 2020, och har sedan dess samma status som andra lagar i Sverige. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om särskilda rättigheter för alla barn mellan 0–18 år. Rättigheterna i konventionen gäller alla barn, oavsett förutsättningar eller roll i verksamheten.

Att arbeta förebyggande mot kränkningar och mobbning är alltså en del i att arbeta med barnkonventionen.

Läs mer om barnkonventionen

Riktlinjer mot kränkningar och mobbning

Många barn- och ungdomsverksamheter har egna riktlinjer för att motverka kränkningar och mobbning. Kolla gärna upp vilka riktlinjer som finns i den verksamhet där ditt barn deltar. Saknas det riktlinjer kan du lyfta detta med de ansvariga.

Barn- och ungdomsledare måste alltid agera

Vuxna i en förening ska alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut. Även om en förening inte har samma lagliga skyldighet att motverka och åtgärda mobbning och kränkningar som förskolan och skolan har enligt skollagen, så ska vuxna ledare alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut. Föreningar och verksamheter ska arbeta utifrån barnkonventionen, och med fokus på barnets bästa bör de ta reda på mer om situationen, analysera orsaker och ta fram åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. Det är bra om föreningen löpande dokumenterar varje mobbnings- och kränkningssituation och Friends rekommenderar att alltid följa upp åtgärderna och göra justeringar vid behov.

Här kan du läsa mer om hur barn- och ungdomsledare bör agera när ett barn har blivit utsatt.

Vad kan jag som förälder göra för att bidra till en trygg fritidsaktivitet?

Som förälder har du en betydande roll i att skapa ett positivt och tryggt klimat för alla barn i verksamheten, ditt agerande spelar roll! Här är några tips till dig som förälder:

Reflektera kring ditt agerande

Börja med att reflektera kring ditt agerande, vad använder du för språkbruk? Hur pratar du om andra? Vilka förväntningar har du på barnen? Vad berömmer du? Var en så positiv förebild du kan.

Försök att se alla barn

När du befinner dig i eller runt fritidsaktiviteten så försök att se alla barn, även de du inte känner. Säg hej till de du möter och var uppmärksam på om någon verkar behöva en vuxen som stöd. Alla barn ska känna att de är en viktig del av gruppen och gemenskapen.

Ha kontakt med verksamhetens ledare

Skapa en positiv kontakt med verksamhetens ledare och andra roller. Tillsammans kan ni föra en öppen dialog om vilka behov och känslor just ditt barn har och skapa förutsättningar för fritidsaktiviteten. Är du osäker på hur ditt barn känner kring något, så fråga!

Vad ska jag som förälder göra om mitt barn blir mobbat i barn- och ungdomsverksamheten?

Här får du tips på hur du kan agera om ditt barn blir utsatt för mobbning eller kränkningar:

  • Om ditt barn är utsatt kan du prata med ledaren som ett första steg. Kanske kan ni tillsammans hitta en lösning.
  • Du kan också vända dig till verksamhetens styrelse eller de som är ansvariga för verksamheten.
  • Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen.
  • Du kan också kontakta Friends råd och stöd.