Barnkonventionens dag – Men vi har en lång väg kvar att gå…

Den 1 januari 2020 markerades en historisk dag i arbetet för barn och ungas rättigheter. Barnkonventionen blev svensk lag. Det medförde en ökad skyldighet för beslutsfattare, rättsväsendet och myndigheter att sätta barns rättigheter i fokus.

20 november 2021

FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 rättigheter. Barnkonventionen är tydlig med vuxnas ansvar att skydda varje barn mot mobbning, våld och diskriminering.

Artikel 12 som handlar om barnets rätt till inflytande i alla frågor som rör det, är en central del i barnkonventionen. Men barn- och ungas perspektiv och åsikter får många gånger stå utanför beslut i samhället i stort, men också i frågor som berör dem direkt. Vår senaste Friendsrapport visar att 64 procent av eleverna i årskurs 6–9 endast delvis, sällan eller aldrig får möjlighet att vara involverade eller delaktiga i skolans trygghetsarbete. Majoriteten upplever att de inte har inflytande över sin trygghet på skolan. För att lyckas med trygghetsarbetet måste barn och ungas egna tankar och lösningar tas tillvara. Frågan vi bör ställa oss är om skolan får tillräckligt med stöd och kunskap för att uppfylla barnkonventionen?

Forskning visar ett starkt samband mellan elevinflytande och förekomst av mobbning. Hög grad av elevinflytande i skolan minskar risken för mobbning*. I de skolor där eleverna kände hög delaktighet har eleverna utvecklat en djupare sammanhållning och fått bättre betyg. Ett resultat av detta blev lägre förekomst av mobbning. Och där eleverna kände låg delaktighet förekom mobbning i högre grad, möjligheterna för social utveckling var sämre och betygen påverkades negativt.

Att tillgodose barns rättigheter är en akut fråga att lösa. Vi behöver kritisk massa av vuxna som har kunskapen och verkar för barnets bästa. Barns utsatthet för kräkningar, mobbning och trakasserier är ett samhällsproblem som drabbar folkhälsan i det längre loppet.

Fler vuxna behöver förstå att mobbning är en form av våld mot barn vare sig den är fysisk, psykiskt eller verbalt, och som skapar djupa sår och trauman hos de drabbade. Det är ett lidande som många barn och unga utsätts för varje dag. Det är svårt att se det som något annat än ett svek mot barn och unga, när vi idag tack vare forskning vet vad varje skola behöver göra för att skapa en trygg miljö. Och när vi vet vilka hälsokonsekvenser mobbning kan ge.

Vi på Friends fortsätter vårt arbete med att se till att barnkonventionen tillämpas i praktiken, så att alla barn får sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. För att uppfylla alla barns rättigheter krävs kunskap, mod och ett barnrättsperspektiv. Ingen aktör kan på egen hand klara detta, utan det måste ske genom att hela samhället samarbetar och tillsammans skapar förändring.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

Maja Frankel

Generalsekreterare, Friends

 

 

 


*Källa: Ahlström, B., Höög, J. & Johansson, O. (red.) (2011). Struktur, kultur, ledarskap. Förutsättningar för framgångsrika skolor. Ahlström, B. (2009). Bullying and social objectives. A study of prerequisites for success in Swedish schools. Ahlström, B. (2009). Bullying and social objectives. A study of prerequisites for success in Swedish schools.