Anlita Friends

Seminarium för skolpersonal

I Friends seminarier blandar vi föreläsning med interaktiva delar för reflektion och diskussion – perfekt kompetensutveckling för personalen.

Hitta på sidan

Hela skolans trygghetsarbete

Vad?

Det här seminariet är en bra start och möjlighet att engagera hela personalgruppen i det främjande och förebyggande trygghetsarbetet. Vi lyfter blicken från en individuell nivå till gruppens och samhällets påverkan och arbetar praktiskt med att analysera behoven på just er skola utifrån flera perspektiv. Hur kan vi förstå mobbning och trakasserier bland barn och unga? Och vad innebär ett systematiskt trygghetsarbete i praktiken?

Hur?

Ett interaktivt seminarium med syfte att skapa samsyn för hela personalgruppen. 2 eller 3 timmar långt. Kan med fördel kombineras med Friends kartläggningsprocess om trygghet och trivsel. Seminariet är 2 eller 3 timmar.

Målgrupp

All personal på skolan; lärare, fritidspedagoger, skolledning, administration, skolbespisning, vaktmästare, elevhälsan. Även förvaltning och utbildningsnämnd kan med fördel ta del av detta.

Skolkultur och lokala normer

Vad?

Vi tittar på hur olika former av våld hänger ihop och hur det kan ta sig uttryck i skolan. Varför är jargonger och språkbruk så problematiskt egentligen? Och hur påverkar det skolkulturen? Hur kan skolan arbeta normkritiskt i praktiken? Med ett salutogent avstamp ges personalgruppen möjlighet att utvärdera skolans trygghetsarbete samt undersöka vilka främjande och förebyggande åtgärder skolan behöver arbeta mer med.

Hur?

Ett interaktivt seminarium som hjälper er att ringa in de lokala normerna på er skola. 2 eller 3 timmar långt. Kan med fördel kombineras med Friends kartläggningsprocess om trygghet och trivsel. Seminariet är 2 eller 3 timmar. Kan om möjligt, delas upp på två kortare seminarier.

Målgrupp

Främst lärare, elevhälsan, fritidspedagoger och skolledning. Kan anpassas till att omfatta all personal på skolan.

Effektiva insatser för minskad mobbning

Vad?

Vilka är de mest effektiva insatserna för att minska mobbning? I detta diskussionstäta seminarium utgår vi ifrån hela skolan-ansatsen, en av de mest framgångsrika strategierna enligt interventionsforskningen. Vad innebär det här i praktiken? Vilka utmaningar och möjligheter ser ni med hela skolan-ansatsen i skolpersonalens vardag? Vi går också igenom vilka samband forskningsfältet ser mellan skolprestation och mobbning. Seminariet avslutas med att ni får utvärdera skolans trygghetsarbete samt undersöka vilka främjande och förebyggande åtgärder skolan behöver komplettera med.

Hur?

Föreläsning blandas med övningar och lärande samtal i smågrupper. Kan med fördel göras tillsammans med Friends kartläggningsprocesser. Seminariet är 3 timmar. Är i vissa fall möjlig att dela upp på två olika lärtillfällen.

Målgrupp

Främst lärare, fritidspedagoger, elevhälsan och skolledning. Kan anpassas om all personal på skolan bjuds in.

Schysst på nätet

Vad?

Ett seminarium där Friends besvarar den inte allt för ovanliga frågan ”Vad har nätkränkningar med skolan att göra?” Vi går igenom kritiska perspektiv och strategier för hur nätkränkningar kan förstås och förebyggas. För att kunna stötta barn och unga i deras nätvardag behöver alla vuxna ha god kunskap kring nätet. Med hjälp av case-diskussioner och reflektionsfrågor konkretiserar vi vad förebyggande aktiviteter innebär just för er.

Hur?

Fokus på nätet som arena med tydlig koppling till skolans verksamhet. Seminariet är 1,5 timma eller 2 timmar. Kan kombineras med någon av Friends kartläggningsprocesser.

Målgrupp

All skolpersonal. Detta seminarium finns även i en version för vårdnadshavare. Vid behov kan vårdnadshavare och skolpersonal delta gemensamt och diskussioner kan i så fall göras i separata grupper.

Sexuella trakasserier i skolan

Vad?

Vad är sexuella trakasserier och hur påverkar de skolans sociala klimat och skolkultur? Hur kan vi bryta tystnaden och motverka det stigma och den skam som omgärdar barn och ungas erfarenheter av sexuella trakasserier? Hur kan vi arbeta med, och prata om, rätten till sin egen kropp, gränssättning och samtycke inom ramen för undervisning och det främjande uppdraget?

Hur?

Interaktivt seminarium med diskussion i mindre grupper utifrån givna frågeställningar. Fokus ligger på samtycke, rätten till sin kropp och gränssättning. Vi pratar om sånt som kan tyckas självklart men sällan är det. Seminariet är 1,5 – 2 timmar.

Målgrupp

Alla inom skolan.

Skolan och rasismen

Vad?

Vad är vardagsrasism och hur tar den sig uttryck? Vilka kopplingar ser vi mellan rasism/mobbning och utanförskap? Skolan och rasismen är ett seminarium om hur vi kan känna igen rasistiska strukturer i samhället, världen och skolan. Seminariet tar även upp det viktiga i att särskilja ”rasism” från ”rasisten”. Rasism är ett strukturellt problem som inte kan lösas genom distansering från enskilda individer. En väg till förändring är att istället rikta fokus på de strukturer som möjliggör fenomenet rasism.

Hur?

Föreläsning med interaktiva element. Seminariet är 1-1,5 timme.

Målgrupp

All skolpersonal.

Inkludera mera 

Vad?

Seminarium i två delar med syfte att ge deltagarna en fördjupad kunskap och förståelse för hur makt, normer och kränkningar hänger ihop. Vad innebär intersektionalitet, mikroaggressioner och mikrohandlingar? Och vilka strategier kan vi använda för att jobba mer inkluderande? Deltagarna får både teoretisk fördjupning och konkreta verktyg att jobba vidare med i sin skolvardag. 

Hur?

Föreläsning blandas med övningar och lärande samtal i smågrupper. Upplägget består av två delar. Del 1: Grundkurs och del 2: Fördjupning med workshop. Mellan de två tillfällena får ni en uppgift att lösa i arbetsgruppen – en normspaning för att synliggöra vilka normer som finns i den egna verksamheten. Normspaningen ligger till grund för workshopen i del 2 och mynnar ut i en handlingsplan. Seminariet är 2 x 2 timmar. Del 1 kan köpas separat. Del 2 kan med fördel förlängas till 3 timmar.

Målgrupp

All skolpersonal, centrala elevhälsan, huvudman, förening.

Ofrivillig ensamhet i skolan

Vad?  

Ett seminarium där Friends talar om ämnet ensamhet. Ensamhet är något nästan alla kan känna igen sig iOfta går den känslan ganska snabbt över men för många barn är ensamheten ett ständigt tillstånd och en del av deras vardag. Vi tar avstamp i forskning som visar att upplevd ensamhet ökar risken för icke godkända betyg och att ensamma elever i högre grad blir utsatta för mobbning och kränkningar. Utöver detta kommer vi belysa ofrivillig ensamhet, skuld och skam kopplat till ensamhet och hur vi kan jobba främjande och förebygga ensamhet. 

Hur?

Seminariet innehåller teoripass som blandas med övningar och lärande samtal i mindre grupper. Seminariet är 1,5 – 2 timmar.

Målgrupp

Skolpersonal, vårdnadshavare, huvudman, förening.