Anlita Friends

Kollegialt lärande för skolpersonal

En modell för att lärare med stöd av varandra ska få ökad kunskap och utveckla trygghetsarbetet på skolan.

Hitta på sidan

möte mellan två personer som båda sitter med datorer

Ni får både enskilt och kollektivt reflektera kring undervisningen och det som sker i klassrummet, testa nya metoder och sedan följa upp och utvärdera hur det gick.

Syftet är att skapa forum för kritisk reflektion samt öka stabiliteten och samsynen i trygghetsarbetet på skolan.

Samtycke och skolmiljö

Vad?

I det här kollegiala lärandet får ni kunskap om vad sexuella trakasserier är och perspektiv på vad det kan innebära i undervisningen. Fokus ligger specifikt på diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning. Vad är sexuella trakasserier och hur kan det ta sig uttryck i skolan? Ni får också reflektera kring begreppen makt, genus och kön, och hur de förhåller sig till arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Även samtal om sexuella trakasserier som våld vad tystnadskultur innebär tas upp.

Hur?

Upplägget består av fyra olika delar med olika teman, och varje del består i sin tur av följande fyra moment:

  • Individuell förberedelse
  • Kollegialt arbete
  • Aktivitet
  • Gemensam uppföljning

Ni utser handledare för det kollegiala lärandet på er skola och Friends sakkunniga stödjer er genom en uppstartsträff och uppföljningsträff. Därutöver använder ni Friends digitala guide som vägleder er igenom upplägget och innehåller all information ni behöver, inklusive kunskapsinhämtning för individuell förberedelse, förslag på aktiviteter att göra med eleverna samt frågar att diskutera i kollegiet. Kan genomföras på 8 eller 16 veckor.

Målgrupp?

Lärare och fritidspedagoger.

Normkritik och etnicitet

Vad?

Här får ni kunskap kring vad ett normkritiskt och normkreativt perspektiv kan innebära i undervisningen, med specifikt fokus på diskrimineringsgrunden etnicitet. Ni får ta del av olika perspektiv på rasism, samt prova att ta upp dessa frågor med era elever i undervisningen. Vilka normer finns på er skola och hur kan ni börja utmana normerna i klassrummet? Hur kan ni använda mikrohandlingar för att arbeta normkreativt i klassrummet och bredda normerna?

Hur?

Upplägget består av fyra olika delar med olika teman, och varje del består i sin tur av följande fyra moment:

  • Individuell förberedelse
  • Kollegialt arbete
  • Aktivitet
  • Gemensam uppföljning

Ni utser handledare för det kollegiala lärandet på er skola och Friends sakkunniga stödjer er genom en uppstartsträff och uppföljningsträff.

Därutöver använder ni Friends digitala guide som vägleder er igenom upplägget och innehåller all information ni behöver, inklusive kunskapsinhämtning för individuell förberedelse, förslag på aktiviteter att göra med eleverna samt frågor att diskutera i kollegiet. Kan genomföras på 8 eller 16 veckor.

Målgrupp

Lärare och fritidspedagoger.