Anlita Friends

Handledning och konsultation för skolan

Friends har mångårig erfarenhet av handledning och konsultation till skolan gällande trygghets- och likabehandlingsarbete.

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning på telefon eller mejl, men ibland är behovet större än så.

Det kan handla om en situation i skolan där fler personer behöver delta i en gemensam konsultation med Friends. Vi kan också bistå er i organiseringen av ert systematiska trygghetsarbete.

Organisera en trygg skola

Vad?

Vi träffar nyckelpersoner på skolan och fokuserar på organisering av det främjande och förebyggande arbetet. Det kan vara trygghetsteam, elevhälsan, skolledare eller andra berörda. Nedan ges exempel på vad Friends kan bistå med.

  • Friends bistår med tips kring struktur och organisering och hur ni bygger upp ert systematiska trygghetsarbete.
  • Stöd i hantering av era aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen.
  • Friends ger återkoppling på er plan mot kränkande behandling.1 Vi läser och ger feedback på hur planen är utformad. I samband med detta diskuterar vi skolans befintliga trygghets- och likabehandlingsarbete.

Hur?

Dessa träffar kan bokas in som en enskild insats eller läggas upp som en serie träffar under ett år t.ex. om ni behöver återkommande stöd i ert arbete. Träffarna är 1-1,5 timme.

Målgrupp

Skolledare, elevhälsan, trygghets- och likabehandlingsteam, och i vissa fall arbetslag eller övriga enskilda personer som är involverade.

Konsultation

Vad?

Ibland uppstår det situationer i skolan som påverkar tryggheten hos enskilda elever eller klasser, där det finns behov att fler personer deltar i en gemensam konsultation med Friends. Det kan exempelvis handla om en akut situation med mobbning eller trakasserier. I vår konsultation bistår vi med analys och att förstå kontextuella faktorer. Vi tittar på åtgärdande aktiviteter och strategier utifrån era behov och förutsättningar.

Hur?

Ni berättar, vi lyssnar. Då ni kontaktat oss gör vi en bedömning av hur vi kan bistå er. Väl på plats sträcker sig våra insatser från 1–3 timmar beroende på sammanhanget. Mötet kan även genomföras online. Vid varje konsultationstillfälle görs en uppföljning för att säkerställa hur insatserna landat. Längden på konsultationen anpassas utifrån behov.

Målgrupp

Skolledare, trygghetsteam, elevhälsan eller annan berörd skolpersonal.