Vi kräver en handlingsplan för att stoppa den ökande mobbningen

När FN:s konvention om barnets rättigheter antogs för 30 år sedan innebar den en revolution, både för barn och för våra skyldigheter som vuxna. Den fastslog 54 rättigheter som gäller alla barn. Och att varje människa upp till 18 år är en rättighetsbärare – en individ med egna rättigheter. Det gör oss vuxna till skyldighetsbärare – det vill säga vi har alltid ett ansvar att agera för barnets bästa och att säkerställa att varje ung person får sina rättigheter tillgodosedda.

15 januari 2020

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Att vi nu tar steget fullt ut att göra barnkonventionen till lag innebär främst att statusen för barns rättigheter höjs och att lagens innehåll ska tas på allvar av alla aktörer. Barnkonventionen kan nu åberopas i till exempel svenska domstolar på ett tydligare sätt och barns rättigheter inte bara bör utan ska gälla. 

Mobbningen ökar

Mobbning, det vill säga återkommande kränkande behandling, och diskriminering är något som barnkonventionen har som grundprincip att förhindra. Friends har de senaste 20 åren arbetat intensivt för att stoppa mobbningen i Sverige. Vi har gjort det genom förebyggande insatser, expertis, utbildning och stöd när ett barn är utsatt. Vi ser idag att mobbningen ökar i samhället. Barn utsätts i skolan, på fritiden och på nätet i större omfattning än tidigare. Det är fullständigt oacceptabelt och måste tas på yttersta allvar av fler än oss på Friends. Vi kräver därför att regeringen agerar och tar fram en handlingsplan med kraftfulla åtgärder så att alla skyldighetsbärare involveras. 

Vi har tillsammans med skolor och andra organisationer utvecklat en specifik kunskap och erfarenhet om mobbning och kränkningar av barn i Sverige. Vi har lärt oss att det som fungerar är att arbeta främjande och förebyggande, att prioritera systematiskt trygghetsarbete. Det är upp till oss vuxna att alltid agera för det enskilda barnets bästa.  

Samverkan krävs för att skapa förändring

Friends uppdrag i relation till barnkonventionen är att stärka skyldighetsbärarnas förmåga att agera med handlingskraft. Och att säkerställa barns rätt att utvecklas och skyddas från att diskrimineras eller utsättas för våld och kränkningar. Ingen aktör kan på egen hand säkerställa att barnkonventionen efterlevs. Samverkan måste ske mellan flera parter för att åstadkomma verklig förändring.  

Barn i Sverige känner väl till barnkonventionen. Enligt en undersökning som Barnombudsmannen gjorde 2018 känner vartannat barn till den. Att jämföra med en mätning tio år tidigare då det var cirka var femte barn. Skolan är den bidragande faktorn till att så många barn hade kunskap om sina rättigheter. Nu behöver även skyldighetsbärarna göra samma kunskapsutveckling som barnen för att kunna ta ansvar och agera.   

Livsviktigt att mobbning tas på större allvar

Mobbning och psykisk ohälsa är inte synligt på samma sätt som andra områden i barnkonventionen som rör rätten till barns hälsa. Lidandet bärs inombords och leder till djupa sår. Föreställ er om den utveckling som nu sker med ökande mobbning och kränkningar skulle ske på motsvarande sätt bland barn som drabbas av fysisk ohälsa, till exempel cancer. Jag vågar påstå att det då låtit annorlunda från samhällets sida. Men att stoppa mobbning och psykisk ohälsa är också livsviktigt – även om det inte syns utanpå så kan det skada någon för livet, den yttersta konsekvensen är att ett barn tappar lusten att leva.  

Vi kräver att regeringen agerar och tar fram en handlingsplan för att vända den negativa utvecklingen när det gäller mobbning av barn och unga. Och det är bråttom. Vi tar vårt ansvar på Friends. Nu är det dags att regeringen tar krafttag nationellt. 

Maja Frankel, 

Generalsekreterare Friends