Stöd för idrottsledare

Idrottsföreningen är i grund och botten en positiv miljö. Det innebär dock inte att idrotten är immun mot att barn och unga blir kränkta och känner sig otrygga. Det är förstås katastrofalt för individen, men det är också ett problem för själva föreningen. Vem fortsätter att gå till träningar, tävlingar och matcher om man får en klump i magen på vägen dit?

tjej som simmar pratar med sin tränare.

Att som barn bli utsatt för mobbning, bli bortvald eller hamna utanför är inte okej, varken enligt Friends eller enligt Svensk Idrotts värdegrund. Därför har du som idrottsledare en betydande roll i att skapa ett positivt klimat för alla i din grupp eller förening. Du kan göra skillnad, och för att kunna göra det och bidra till en positiv miljö behöver du verktyg och kunskap. Både för att kunna hantera akuta problem och för att kunna jobba förebyggande och främjande och därigenom bidra till ett trivsamt och tryggt klimat.

Vill du komma i kontakt med Friends rådgivning för att bolla trygghetsarbetet i din förening?

Kontakta rådgivningen

Gratis utbildningsmaterial som stärker tjejer att fortsätta idrotta

Ta del av casefilmer och handledning som du som barn- och ungdomsledare kan använda tillsammans med tjejerna i din förening. Materialet hjälper er diskutera och resonera kring olika situationer som kan leda till att någon slutar med idrott.

Läs mer om materialet

Kartläggning kan göras på flera sätt, t.ex. enkäter, samtal eller observationer. Det är också viktigt att kartlägga kompetensen i ledarstaben. Syftet med kartläggningar är att identifiera behov och förutsättningar för trygghetsarbetet. Utan en förståelse för situationen i den egna föreningen är det omöjligt att veta vilka åtgärder som behövs.

Dessa frågor bör ständigt aktualiseras och även inkludera vårdnadshavare. Både för aktiva och ledare är det viktigt att det finns en samsyn kring vad som sker om värdegrunden bryts. Föreningen bör också ha en samsyn i det förebyggande och främjande arbetet. Det ska finnas en långsiktighet och det ska bedrivas inom en tydlig organisation. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, var i föreningen olika kompetenser finns samt väl förankrade rutiner för hur arbetet ska bedrivas.

Genom att skapa en god dialog med vårdnadshavarna från start undviker ni potentiella problem som kan uppstå längs vägen. Är vårdnadshavarna en del i den gemensamma värdegrunden så smittar det av sig på de aktiva.

Se varje enskild individ

Se till att varje deltagare förstår att hen är viktig för gruppen. Se och uppmärksamma alla vid varje tillfälle ni ses.

Sätt upp mål tillsammans med din grupp som fokuserar på annat än idrottsliga resultat

Din grupp bör ha mål som inte är direkt kopplade till resultaten. Målen kan vara kopplade till trygghetsreglerna för hela gruppen. Ett mål under en träning kan till exempel vara att alla ska ge beröm till någon man inte brukar prata med så mycket.

Var alltid den som delar in gruppen vid övningar

Ledare ska alltid vara den som delar in gruppen vid övningar. På så vis undviker du att någon känner sig bortvald och utanför. Var även uppmärksam på de aktivas reaktioner vid indelningen så att ingen blir utsatt i det skedet.

Avsätt tid för aktiviteter utanför idrotten

Arrangera saker som för er samman utanför idrotten. Då kommer egenskaper fram hos de aktiva som inte alltid syns i idrotten. Skapa även tillfällen där aktiva och ledare från olika grupper möts och gör saker tillsammans. Då stärker ni samhörigheten och skapar en ”vi-känsla” i föreningen.

Skapa positiva rutiner i gruppen

Arbeta in positiva rutiner i din grupp. Till exempel kanske de aktiva alltid ska hälsa på varandra när de kommer till aktiviteten. Du kan också avsluta aktiviteten genom att samla alla för att gemensamt lyfta några positiva saker från dagen.

Vi hjälper er att skapa ett schysst och jämlikt idrottsklimat.

Läs mer om utbildningar för idrottsföreningar