Press och rapporter

Friendsrapporten 2021

Friendsrapporten har publicerats sedan 2012 för att sprida kunskap om förekomsten av mobbning och kränkningar i svensk skola. Rapporten är baserad på Friends enkäter och förmedlar barns egna röster.

illustration av lärare och elever

Friends generalsekreterare Maja Frankel

Förord

Våga ta snacket!

I årets Friendsrapport kommer vi bland annat att beröra den rasism och den rasistiska mobbning som förekommer på många sätt i barns och ungas vardag. Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan. Mobbning, diskriminering, utfrysning och till och med fysiskt våld med rasistiska drag är vanliga inslag dagligen för många barn.

Vi på Friends får ofta höra skolpersonal berätta att de inte upplever att de har verktygen och kunskapen att hantera rasism. Låg kunskap om hur det uppstår och upprätthålls gör det svårt att se och arbeta både förebyggande och åtgärdande.

Många barn berättar för oss att när de anförtror sig till en vuxen får de svaret ”hen skämtade bara” eller ”bry dig inte om det”. Att inte kalla rasism för vad det är eller validera barnets upplevelse kan leda till att barnet väljer att inte berätta nästa gång och att vuxenvärlden sviker i sitt uppdrag att alltid agera.

Upplevelser av rasism och rasistisk mobbning kan på ett bestående sätt prägla barn och ungas känsla av identitet. Att bli utsatt för rasism är ofta en traumatisk upplevelse som kan komma att påverka hälsa och välmående på lång sikt visar forskningen. Att tala med någon om sin upplevelse är viktigt för barn och ungas utveckling och känsla av trygghet. Men hur bra är vi vuxna på att lyssna och förstå?

Rädslan att såra eller säga fel står ofta i vägen för att agera. Rasism och rasistisk mobbning är ett av de problem i samhället som berör alla. Att få slut på rasism bland barn och unga kräver krafttag från hela samhället. Men det börjar med att var och en erkänner dess existens och skaffar den kunskap som behövs för att agera.

På Friends arbetar vi outtröttligt med att skapa en större förståelse för vad rasism och rasistisk mobbning är och hur det kan ta sig uttryck i en skolmiljö. Vi måste alltid påminna oss själva om att det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning och rasism. Inte för att barn och unga är vår framtid utan för att de är här och nu och har rätt till ett bra liv – idag.

Maja Frankel
Generalsekreterare Stiftelsen Friends

Många i skolan använder sig av n-ordet när det finns svarta i klassen eller omgivningen. Det är väldigt respektlöst och tas inte allvarligt av vissa lärare.

– Elev 6-9

Resultat i korthet

Mobbning: Upplever du att du har blivit mobbad av andra elever under det senaste året?
Svar: ja
Tjej
åk 3-6
Tjej
åk 6-9
Kille
åk 3-6
Kille
åk 6-9
Sexuella trakasserier: Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier av någon elev på skolan under det senaste året?
Tjej
åk 3-6
Tjej
åk 6-9
Kille
åk 3-6
Kille
åk 6-9
Åk F-3
0%
Känner sig oroliga för att bli ensamma på rasten.
Åk 3-6
0%
Känner sig ensamma i skolan.
Åk 6-9
0%
Känner sig ensamma i skolan.