Övningar och material för skolan

Case om mobbning: åk 7-9

Eleverna får läsa ett case som rör mobbning och utanförskap och sedan diskutera det.

45-60 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Introducera eleverna i frågor som rör mobbning och kränkningar
 • Att grundlägga och förbereda för vidare inlärning, diskussioner och kunskaper om ämnet
 • Öka medvetenheten om vanliga kränkningar
 • Diskutera handlingsalternativ när kränkningar sker, samt förväntningar på vuxna

Material och förberedelser

 • Ett utskrivet exemplar av caset till varje elev
 • Papper och pennor till varje grupp
 • Gruppindelning med max fem elever i varje grupp

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper om max fem personer. Varje elev får varsitt exemplar av caset och gruppen får ett anteckningspapper och pennor.
 2. Låt alla läsa igenom caset. Först kan de läsa tyst för sig själva och sedan tillsammans i gruppen.
 3. Därefter får de diskutera de tillhörande frågeställningarna. Om det uppkommer fler frågor kring caset får eleverna naturligtvis diskutera även dessa.
 4. Alla hjälps åt att dokumentera idéerna på det gemensamma pappret.
 5. Avsluta med att låta grupperna presentera vad de har diskuterat och ha en allmän diskussion i klassen.

Case om mobbning

Sandra går i 7b. Klassen hade till en början en väldigt bra sammanhållning. Trots att eleverna kom från olika skolor var stämningen bra och de hade kul tillsammans under det första året. Klassens mentor var omtyckt och hade elevernas förtroende. Under hösten i 8:an började klassen gruppera sig allt mer. Sandra kände att hon inte riktigt fick plats i någon av grupperna. Hon försökte hänga på sina klasskompisar men ingen pratade med henne eller frågade något om de satt bredvid varandra i matsalen. Hon började känna sig mer och mer utanför och var osäker på vad hon skulle göra.

Efter ett tag hade grupperna blivit ganska isolerade från varandra. Mentorn började göra olika samarbetsövningar med klassen för att försöka återskapa den goda stämning som hade funnits i 7:an, men utan större framgång. Sandra kände sig väldigt otrygg och deltog heller inte särskilt mycket i övningarna. Detta gjorde att Sandra allt oftare fick skulden när klassen inte kunde samarbeta. Framför allt var det Hedda och Esmeralda som påpekade att Sandra var i vägen eller förstörde för de andra.

I slutet av hösten blev situationen värre för Sandra. Hon fick ofta höra att hon var jobbig och efterhängsen när hon satte sig bredvid de andra. Hon mötte mest bortvända ryggar eller fick konstiga blickar när hon kom gåendes i korridoren. Hedda och Esmeralda brukade högljutt kommentera hennes klädval på morgnarna.

En dag upptäckte Sandra att alla i klassen hade tagit bort henne som vän på Snapchat. Då bestämmer hon sig för att hon inte längre orkar gå kvar i klassen. Sandra ber att få byta klass till 8d där hon har sin kompis från basketlaget.

Skriv ut caset

Diskussionsfrågor

 • Varför utsätter de Sandra?
 • Varför säger ingen ifrån?
 • Kunde situationen ha undvikits? Hur?
 • Vad skulle ni göra om ni var Sandra?
 • Vad skulle ni göra om ni gick i samma klass som Sandra och märkte vad som hände?
 • Vad skulle ni göra om ni gick i samma klass men också var nära vän till Hedda?
 • Vad skulle ni göra om ni var mentor i Sandras klass och märkte detta?

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *