Kunskap och stöd

Mobbning och funktionsvariation

Alla elever måste få känna sig trygga i skolan och bli bemötta utifrån sina individuella behov, förutsättningar, funktionsförmågor, erfarenheter och tänkande. Elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) så som exempelvis ADHD, autism eller språkstörning är i högre grad utsatta för kränkningar och mobbning, och utsätter även andra i högre grad.

Vissa i min klass brukar säga taskiga saker om min diagnos och det tycker jag inte är okej.


Vad innebär funktionsvariation och funktionsnedsättning?

Funktionsvariation handlar om att alla människor fungerar olika. Vi har olika förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter. Vår miljö är ofta utformad som att vi alla fungerar på samma sätt, även om vi vet att det inte är så.

Funktionsnedsättning är en av våra sju diskrimineringsgrunder som finns till för att skydda människor från kränkningar och mobbning.

Funktionsnedsättningar kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella. En del syns, som att en använder rullstol, medan andra är mer osynliga, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi.

Vad har skolan för ansvar?

På samma sätt som det råder förbud mot mobbning i skolan så gäller även förbud mot alla former av trakasserier och diskriminering mot barn och elever. När skolan får veta att en elev utsätts eller utsätter någon för trakasserier kopplat till funktionsnedsättningar, ska skolan utreda vad som har hänt och ta fram en handlingsplan för att få stopp på trakasserierna.

Att skapa tillgänglighet i skolan – en rättighet

Skolan har i uppdrag att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter att kunna ta till sig kunskap, lärande och utveckling oavsett funktionsförmåga eller funktionsnedsättning. Alla elever kan inte behandlas lika men alla elever ska få lika möjligheter att lära sig nya saker. Skolan ska alltså anpassas efter varje elevs förmåga att lära sig.

Vad kan du göra om du är utsatt eller ser någon som blir utsatt?

Det är du som blir utsatt som avgör vad som är en kränkning. Ingen har rätt att säga eller göra saker som får dig att känna dig mindre värd. Det är inte din skyldighet att se till att det slutar. Men om du kan är det viktigt att du berättar för den som utsätter att hen ska sluta.

Fler exempel på vad du kan göra:

  • Säg stopp eller hämta en kompis och säg ifrån tillsammans!
  • Berätta för en vuxen vad som hänt. Vuxna har en skyldighet att hjälpa dig. Är det i skolan, berätta för en lärare, mentor eller personal inom elevhälsa (de har tystnadsplikt).
  • Kom ihåg, det är aldrig ditt fel att någon annan inte respekterar din gränssättning.

Läs mer om skolans ansvar under temat Att vara utsatt för mobbning.

Hur känns det att vara barn och ha NPF?