Friends om regeringens satsning på trygghet och studiero

– Vi välkomnar att regeringen satsar på trygghet och studiero. Det behövs och läget är akut, säger Friends generalsekreterare Maja Frankel.

26 februari 2020

Utbildningsminister Anna Ekström presenterade idag att regeringen tillsätter en utredning som ska kartlägga och analysera de olika delarna i skolans arbete med trygghet och studiero. Så här säger Friends generalsekreterare Maja Frankel om regeringens beslut:

– Vi välkomnar att regeringen gör en ansträngning att satsa på trygghet och studiero i skolan. Det behövs och läget är akut. För mobbningen ökar i Sverige och vi vet att skolan är en oerhört viktig plats för att motarbeta mobbning och kränkningar. Likabehandling nedprioriteras istället idag i skolan. Variationen är för stor, likvärdigheten saknas, det är ett lotteri. Vi behöver en tydlig nationell riktlinje kring detta, där varje skola är skyldig att jobba med det förebyggande arbete så att alla elever får en trygg skolmiljö. Vi träffar många lärare och ofta känner de sig inte rustade för den sociala situation de möter första dagen på jobbet. De får heller inte den fortbildningen under sin yrkesutövning som de skulle behöva. Vi anser att en satsning på att förstärka lärarutbildningen med metoder kring det systematiska trygghetsarbetet vore det mest verkningsfulla på sikt. Enligt barnkonventionen är barn rättighetsbärare, de har rätt till en trygg skolmiljö och att skyddas från hot, våld och kränkningar. Vi vuxna måste rusta oss för att kunna ta vårt ansvar. Vi träffar Anna Ekström nästa vecka och kommer att föreslå henne en satsning på större likvärdighet i skolan och en förstärkt lärarutbildning.