Anlita Friends

Workshops för skolpersonal

Workshops där Friends handleder lärare och fritidspedagoger i olika typer av värdegrundsövningar. Ni får pröva på övningar att göra tillsammans med eleverna och en väsentlig del används till att problematisera och kritiskt reflektera kring pedagogiska utmaningar och farhågor rörande värdegrundsarbetet i klassrummet.

Workshop för personal

Civilkurage och åskådarrollen

Vad?

Hur kan man förstå beteendet att inte ingripa i situationer när någon blir utsatt för mobbning eller trakasserier? Och vad får elever att ta ställning och agera? Det här är ett lärtillfälle som gagnar ert värdegrundsarbete i klassrummet såväl som samsynen i er personalgrupp.

Hur?

Vi använder forumspel för att testa på att agera i olika situationer och dilemman.  Vi utgår från situationer som personalgruppen själva väljer på plats, alternativt på förhand bestämda scenarion i överenskommelse med oss. Workshopen är 3 timmar.

Målgrupp

Lärare och fritidspedagogerMax 30 deltagare.

Normer och orättvisor

Vad?

Hur kan vi i klassrummet eller på fritids använda olika typer av värdegrundsövningar för att kontextualisera samtalet med elever om maktobalanser, normer, diskriminering och andra orättvisor? Vi konkretiserar på vilket sätt normkritiska samtal och perspektiv kan främja en positiv skolkultur.

Hur?

Personalgruppen gör olika övningar som är avsedda för eleverna. I det gemensamma samtalet relaterar vi det till normkritiska perspektiv och tar även hjälp av inspirerande filmklipp.

Det här lärtillfället passar bra att kombinera med seminariet ”Skolkultur och lokala normer”. Workshopen är 3 timmar.

Målgrupp

Lärare och fritidspedagoger. Max 30 deltagare.

Trubbla värdegrund

Vad?

Syftet med värderingsövningar är bland annat att främja klassrumsklimatet och nå läroplanens mål om normer och värden. Med detta tema vill vi trubbla – det vill säga diskutera, problematisera och undersöka pedagogens utmaningar och möjligheter att göra värdegrundsövningar. Hur gör man då en elev inte vill delta och hur ser vi till att alla känner sig inkluderade? Hur gör vi värdegrundsarbetet mer tillgängligt för enskilda lärare och pedagoger?

Hur?

Tillsammans skapar vi ett lärtillfälle där vi dels gör övningar och dels problematiserar arbetet med värdegrundsövningar. Det här lärtillfället kan med fördel kombineras med seminariet ”Hela skolans trygghetsarbete”. Workshopen är 3 timmar.

Målgrupp

Lärare och fritidspedagoger. Max 30 deltagare.

Att upptäcka otrygghet och mobbning

Vad?

Utöver lärare och fritidspersonal finns även annan personal med inblick i skolans trygghetssituation. Många av dessa vistas i skolan varje dag men känner/har ofta begränsat mandat att förändra situationen. I den här workshoppen arbetar vi med den här delen av skolans personal för att hjälpa dem känna igen mönster gällande kränknings- och mobbningssituationer samt använder oss av Mentimeter för att ta vara på och kartlägga deras erfarenheter.

Hur?

Föreläsning med interaktiva element. Deltagarna kommer behöva ha tillgång till dator, mobil eller surfplatta under föreläsningen. Workshopen är 1–1,5 timme.

Målgrupp

Övrig skolpersonal.

Workshop för elever och personal

Elevdelaktighet i praktiken

Vad?

En workshop som riktar sig till både elever och anställda på skolan. Med lek, film och övningar undersöks vad trygghet och otrygghet kan bestå av i er specifika skolmiljö. Hur och varför ska man busa med normer? Hur kan ni arbeta med er elevdelaktighet för att stärka skolans främjande uppdrag? Passar bra som en inspirationsdag eller en kick-off i samband med terminsstart. Innehållet anpassas utifrån var skolan befinner sig i rådande arbete med elevdelaktighet.

Hur?

Elevernas lärande är i förgrunden, men workshopen riktas till både vuxna och elever som en del av kvalitetsutvecklingen i det gemensamma trygghetsarbetet där elevdelaktighet är central. Alla samtal och diskussioner genomförs i mindre grupper, för att kvalitet och samtalsutrymme ska bli så bra som möjligt.

För att säkerställa kvalitet och ringa in de behov som just er skola har, ingår 60 minuter undersökande samtal och behovsanalys för de vuxna deltagarna. Det planeras i god tid innan workshopen och kan ske online via videomöte.

Workshopen är 4 timmar.

Målgrupp

Aktiva elever (elevombud, kamratstödjare och dylikt) och trygghetsteam eller motsvarande. Max 25 elever.