Övningar och material för skolan

Levandegör barnkonventionen: åk 7-9

Under denna lektion ska eleverna, gruppvis, levandegöra en artikel från barnkonventionen genom bild och text.

45-60 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Träna på samarbete
 • Få kunskap om FN:s barnkonvention
 • Utveckla kunskap om rättigheter
 • Utveckla förmåga att utöva inflytande och att ta ansvar

Material och förberedelser

Artiklarna nedan skrivs ut till varje grupp. Varje grupp får ett stort papper, färgpennor, surfplatta eller annat material ni vill använda.

Start

För att komma i gång med lektionen kan det vara intressant och givande att diskutera en fråga eller aktuell nyhet kopplad till det tema ni ska arbeta med.

 • Introducera temat för lektionen och ställ en öppningsfråga.
 • Exempel på frågor: Vad vet ni om barnkonventionen? Känner ni till någon rättighet i barnkonventionen?

Kunskapshöjande

Gå igenom fakta och information om ämnet så att alla elever har likvärdig förkunskap för att genomföra uppgiften.

Barnets bästa i främsta rummet 

FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar som fastslår att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett bakgrund så som kön, religion, etnicitet och funktionsnedsättning.

Barnkonventionen röstades igenom i FN:s generalförsamling 1989. Sverige var ett av de första länderna att ratificera barnkonventionen år 1990, vilket innebär att Sverige har bundit sig rättsligt till konventionen sedan dess. 2020 stärktes barnkonventionen ytterligare genom att bli svensk lag.

Alla barn är rättighetsbärare 

Barn och unga under 18 år är rättighetsbärare – individer med egna rättigheter som har rätt att få komma till tals och bli lyssnad på. Detta gör alla vuxna till skyldighetsbärare, vilket innebär ett ansvar att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda och att alltid agera för barnets bästa. Utöver det har staten ett ansvar att skydda barn samt att utgå från barnets bästa vid beslut om åtgärder som rör barn.

Läs mer om barnkonventionen: www.friends.se/barnkonventionen/

Diskussion

Arbeta i par och diskutera hur ni ser på följande frågor:

 • När är man barn?
 • Hur skulle du förklara ordet rättigheter?
 • Vad tycker du är en viktig rättighet för dig som barn?

Avsluta med en genomgång i helklass. Låt olika par berätta om vad de har kommit fram till.

Uppgift

Nedan finns elva av barnkonventionens artiklar omskrivna som exempel på vad artiklarna innebär i elevernas vardag. I den här övningen ska eleverna gruppvis träna på samarbete genom att levandegöra barnkonventionen.

Gör så här 

 1. Dela in eleverna i grupper. Du väljer vilken grupp som ska arbeta med vilken artikel. Dela ut artiklarna till respektive grupp samt papper, pennor, surfplatta eller annat material ni vill använda.
 2. Gå igenom vad respektive grupps artikel handlar om, antingen i helklass eller enskilt med varje grupp. Grupperna kan också själva söka upp information om ”sin” artikel.
 3. Varje grupp ska tillsammans levandegöra sin artikel genom att måla och/eller skriva på sitt papper. Låt dem arbeta med att fylla sitt papper med innehåll. Exempelvis kan grupperna rita en bild, skriva ut foton från nätet, klippa ut bild eller text från tidningar eller skriva en berättelse om sin artikel.
 4. När grupperna har arbetat färdigt redovisar de innehållet inför klassen och därefter hittar ni tillsammans en plats där ni sätter upp bilderna.

Exempel från barnkonventionen: 

 • Du har rätt att inte bli sämre behandlad än andra barn (Artikel 2).
 • Dina föräldrar och andra vuxna måste försöka göra det som är bäst för dig (Artikel 3).
 • Vuxna ska hjälpa dig att utvecklas och bli bättre på saker (Artikel 6).
 • Du har rätt att träffa båda dina föräldrar om de är skilda (Artikel 9).
 • Dina föräldrar, lärare och andra vuxna måste lyssna på vad du tycker och ta hänsyn till det du säger (Artikel 12).
 • Du har rätt att säga vad du tycker (Artikel 13).
 • Dina föräldrar eller vårdnadshavare har inte rätt att läsa dina brev, sms och dagböcker (Artikel 16).
 • Dina föräldrar eller någon annan får inte slå dig eller behandla dig illa (Artikel 19).
 • Du har rätt att gå till läkaren om du behöver (Artikel 24).
 • Du har rätt att känna dig trygg (Artikel 26).
 • Du har rätt att få leka och att få vila (Artikel 31).

Skriv ut exemplen

Tips!

Förbered gärna fina ramar av papper eller annat material, rama in konstverken och anordna en utställning i korridoren eller matsalen. Har fler klasser gjort uppgiften kan ni ha en gemensam utställning.

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
 • Två- och tredimensionellt bildarbete.
 • Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
 • Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.
 • Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *