Övningar och material för skolan

Utforska civilkurage: gymnasiet

Det här är en övning där eleverna får utforska olika aspekter av civilkurage.

45-60 min

Gymnasiet

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Stärka eleverna i att ta ställning mot orättvisor och förtryck
 • Utveckla elevernas förmåga att leva sig in i, och förstå, andra människors situation

Start

Börja lektionen med att gå igenom begreppet civilkurage så att alla elever har likvärdig förkunskap för att genomföra uppgiften. Fråga eleverna om de vet vad civilkurage är och hur de skulle förklara det.

Uppgift

Gör så här

 1. Dela in eleverna i grupper.
 2. Ge varje grupp ett av följande uppdrag:
  • Ta fram ett historiskt exempel på civilkurage, där någon eller några stått upp för sin åsikt eller andras rättigheter, trots en personlig risk.
  • Ta fram ett historiskt exempel på vilka konsekvenser uteblivet civilkurage kan få, antingen för ett samhälle eller för enskilda individer.
  • Ta fram ett fiktivt exempel från populärkulturen på aktivt civilkurage. Det kan till exempel vara från en film, en bok eller en låt.
  • Ta fram ett fiktivt exempel från populärkulturen på uteblivet civilkurage och dess konsekvenser. Det kan till exempel vara från en film, en bok eller en låt.
  • Ta fram en aktuell nyhetshändelse kopplat till civilkurage.
 3. Låt också eleverna prata om sina egna erfarenheter av civilkurage i grupperna. De kan till exempel dela med sig av:
  • En gång när jag själv visat civilkurage.
  • En gång när jag sett någon annan som visat civilkurage.
  • En gång när jag efteråt kände att jag borde ha visat civilkurage.
 4. Låt sedan varje grupp redovisa sina uppdrag för de andra i klassen. Eventuellt kan de också sammanfatta sina diskussioner om personliga erfarenheter.
 5. Avsluta med en diskussion, antingen i helgrupp eller i mindre grupper.
  Diskussionsfrågor:

  • Om en person inte visar civilkurage, vad kan det bero på? Är det exempelvis kopplat till ens personlighet, att ingen annan runt omkring gör något, eller har det att göra med hur samhället ser ut och fungerar?
  • Hur kan civilkurage ta sig uttryck i skolan? När behövs det civilkurage i skolan?
  • Är ökat civilkurage något att eftersträva på vår skola? Varför/varför inte? Hur kan ni i så fall göra det?

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska före­byggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *